Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 14 guests and no members online

รูปที่ 09 พระคริสตสมภพ / The Birth of Jesus

ลูกา บทที่ 2 ข้อ 6-7)

ขณะที่ท่านนักบุญยอแซฟ และพระนางมารีอาอยู่ที่เมืองเบธเลเฮม ในแคว้นยูเดีย ก็ถึงกำหนดเวลาที่พระนางมารีอาจะมีพระประสูติกาล พระนางประสูติพระโอรสองค์แรก ทรงใช้ผ้าพันพระวรกายพระกุมารนั้น แล้วทรงวางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลย

 

(Luke 2:6-7)

While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them.