Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 16 guests and no members online

รูปที่ 15 เทวทูตแจ้งเตือนให้หนีไปอียิปต์ / an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream

(มัทธิว บทที่ 2 ข้อ 13)

เมื่อบรรดาโหราจารย์กลับไปแล้ว ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันยอเซฟ กล่าวว่า จงลุกขึ้น พาพระกุมาร และ พระมารดาหนีไปประเทศอียิปต์ และจงอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกท่าน เพราะว่ากษัตริย์เฮโรดกำลังสืบหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสีย

  

Matthew 2:13

When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. “Get up,” he said, “take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him.”