Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 8 guests and no members online

รูปที่ 17 การเสด็จกลับจากอียิปต์ / The Return to Nazareth

(มัทธิว บทที่ 2 ข้อ 19-23)

หลังจากกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์แล้ว ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันยอแซฟในประเทศอียิปต์ กล่าวว่า จงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดากลับไปประเทศอิสราเอล เพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมารตายแล้วยอเซฟจึงลุกขึ้น พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอล แต่เมื่อทราบว่า อารเคลาอัส ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในแคว้นยูเดีย สืบต่อจากกษัตริย์เฮโรดพระบิดา โยเซฟก็กลัวที่จะไปที่นั่น และเมื่อพระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝัน เขาจึงกลับไปยังแคว้นกาลิลี ไปอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่ง ชื่อนาซาเร็ธ ทั้งนี้ เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสทางประกาศกเป็นความจริงว่า พระองค์จะได้รับพระนามว่า ชาวนาซาเร็ธ””

 

(Matthew 2:19-23)

After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, “Get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child’s life are dead.”

So he got up, took the child and his mother and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. Having been warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee, and he went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what was said through the prophets, that he would be called a Nazarene.