Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 20 guests and no members online

รูปที่ 29 พระเยซูเจ้าถูกตัดสินประหารชีวิต / Jesus Before Pilate

(มัทธิว บทที่ 27 ข้อ 11-26)

ขณะนั้น พระเยซูเจ้าประทับยืนอยู่ต่อหน้าผู้ว่าราชการ ผู้ว่าราชการจึงถามพระองค์ว่า ท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือ?’ พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า ท่านพูดเองนะ

แต่เมื่อบรรดาหัวหน้ามหาสมณะและผู้อาวุโสกล่าวหาพระองค์ พระองค์มิได้ทรงตอบอะไร

ปิลาตจึงถามพระองค์ว่า ท่านไม่ได้ยินหรือว่าเขากล่าวหาท่านหลายประการ?’ แต่พระองค์มิได้ตรัสตอบประการใด ทำให้ผู้ว่าราชการประหลาดใจมาก

มีประเพณีที่ผู้ว่าราชการต้องปล่อยนักโทษคนหนึ่งตามคำขอร้องของประชาชนในวันฉลอง เวลานั้น มีนักโทษอุกฉกรรจ์คนหนึ่งชื่อ บารับบัส ดังนั้น เมื่อประชาชนมาชุมนุมกันปิลาตจึงถามว่า ท่านทั้งหลายต้องการให้ข้าพเจ้าปล่อยผู้ใด ปล่อยบารับบัส หรือเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์?’ ปิลาตรู้อยู่แล้วว่า เขาได้จับพระองค์มามอบให้เพราะความอิจฉา

ขณะที่ปิลาตนั่งอยู่บนบัลลังก์ศาลนั้น ภรรยาของเขาส่งคนมาบอกว่า อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชอบธรรมคนนี้เลย เพราะวันนี้ ฉันได้ฝันถึงเรื่องของคนคนนี้ จึงไม่สบายใจมาก

แต่บรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสได้เสี้ยมสอนยุยงประชาชนเพื่อขอให้ปล่อยบารับบัส และประหารพระเยซูเจ้า ผู้ว่าราชการจึงถามว่า ในสองคนนี้ ท่านอยากให้ข้าพเจ้าปล่อยคนไหน?’ พวกเขาตอบว่า บารับบัส

ปิลาตจึงถามว่า ถ้าเช่นนั้น จะให้ข้าพเจ้าทำอะไรกับเยซู ซึ่งมีชื่อว่า พระคริสต์?’ ทุกคนตอบว่า ให้เขาถูกตรึงกางเขน!ปิลาตถามอีกว่า เขาได้ทำผิดอะไร?’ แต่ประชาชนร้องตะโกนดังยิ่งขึ้นว่า ให้เขาถูกตรึงกางเขน!

เมื่อปิลาตเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะวุ่นวายยิ่งขึ้น จึงเอาน้ำมาล้างมือ ต่อหน้าประชาชน กล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่ขอเกี่ยวข้องกับโลหิต ของผู้นี้ เรื่องนี้เป็นธุระของท่านประชาชนทุกคนตอบว่า ขอให้เลือดของเขาตกเหนือเราและเหนือลูกหลานของเราเถิด!แล้วปิลาตได้สั่งให้ปล่อยบารับบัส สั่งให้โบยตีพระเยซูเจ้า แล้วส่งพระองค์ให้เขานำไปตรึงบนไม้กางเขน

เทียบ

มาระโก บทที่ 15 ข้อ 1-15

ลูกา บทที่ 23 ข้อ 2-7

ลูกา บทที่ 23 ข้อ 13-25

ยอห์น บทที่ 18 ข้อ 28-40, บทที่ 19 ข้อ 1-11

 (Matthew 27:11-26)

Meanwhile Jesus stood before the governor, and the governor asked him, “Are you the king of the Jews?”

 “You have said so,” Jesus replied.

When he was accused by the chief priests and the elders, he gave no answer. Then Pilate asked him, “Don’t you hear the testimony they are bringing against you?” But Jesus made no reply, not even to a single charge—to the great amazement of the governor.

Now it was the governor’s custom at the festival to release a prisoner chosen by the crowd. At that time they had a well-known prisoner whose name was Jesus[a] Barabbas. So when the crowd had gathered, Pilate asked them, “Which one do you want me to release to you: Jesus Barabbas, or Jesus who is called the Messiah?” For he knew it was out of self-interest that they had handed Jesus over to him.

While Pilate was sitting on the judge’s seat, his wife sent him this message: “Don’t have anything to do with that innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him.”

But the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and to have Jesus executed.

 “Which of the two do you want me to release to you?” asked the governor.

 “Barabbas,” they answered.

“What shall I do, then, with Jesus who is called the Messiah?” Pilate asked.

They all answered, “Crucify him!”

 “Why? What crime has he committed?” asked Pilate.

But they shouted all the louder, “Crucify him!”

 

When Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. “I am innocent of this man’s blood,” he said. “It is your responsibility!”

All the people answered, “His blood is on us and on our children!”

Then he released Barabbas to them. But he had Jesus flogged, and handed him over to be crucified.

 

Compare

Mark 15: 1-15

Luke 23: 1-25

John 18: 28-40,19:1-11