Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 13 guests and no members online

รูปที่ 36 พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ / The Ascension of Jesus

(มาระโก บทที่ 16 ข้อ 9-19)

หลังจากที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพตอนเช้าตรู่วันต้นสัปดาห์แล้ว พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่มารีอาชาวมักดาลาก่อน นางคือผู้ที่พระองค์เคยทรงไล่ปิศาจเจ็ดตนออกไป นางจึงไปบอกผู้ที่กำลังร้องไห้เป็นทุกข์ซึ่งเคยอยู่กับพระองค์ เมื่อเขาเหล่านั้นได้ยินนางกล่าวว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่และนางได้เห็นพระองค์แล้ว เขาก็ไม่เชื่อ

หลังจากนั้น พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ในรูปแตกต่างไปแก่ศิษย์สองคนซึ่งกำลังเดินทางไปชนบท เขาทั้งสองได้กลับมาเล่าให้คนอื่นฟัง แต่คนเหล่านั้นก็ไม่เชื่อเช่นกัน

ในที่สุด พระองค์ได้ทรงสำแดงพระองค์แก่อัครสาวกทั้งสิบเอ็ดคนขณะที่เขากำลังร่วมโต๊ะรับประทานอาหารอยู่ ทรงตำหนิพวกเขาที่ไม่ยอมเชื่อและมีใจแข็งกระด้าง เพราะไม่ยอมเชื่อผู้ที่ได้แลเห็นพระองค์เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว พระองค์ตรัสแก่เขาว่า ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ ผู้ที่เชื่อจะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้ คือจะขับไล่ปิศาจในนามของเรา จะพูดภาษาใหม่ๆได้ จะจับงูได้ และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตราย เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย

เมื่อพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้ว พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ ให้ประทับ ณ เบื้องขวา บรรดาศิษย์ก็ได้แยกย้ายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกแห่งหน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำงานร่วมกับเขา และทรงรับรองคำสั่งสอนโดยอัศจรรย์ที่ติดตามมา

เทียบ

ลูกา บทที่ 24 ข้อ 36-53

กิจการของอัครสาวก บทที่ 1 ข้อ 6-11

(Mark 16:9-19)

When Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven demons. She went and told those who had been with him and who were mourning and weeping. When they heard that Jesus was alive and that she had seen him, they did not believe it.

 

Afterward Jesus appeared in a different form to two of them while they were walking in the country. These returned and reported it to the rest; but they did not believe them either.

Later Jesus appeared to the Eleven as they were eating; he rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen.

He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation. 16 Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new tongues; they will pick up snakes with their hands; and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all; they will place their hands on sick people, and they will get well.”

After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven and he sat at the right hand of God.