Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 40 guests and no members online

2016-07-31 พิธีมิสซา(ต่อ)

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่อได้อธิบายเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของพิธีมิสซาภาคเริ่มพิธีและภาควจนพิธีกรรมไปแล้วในสารวัดฉบับนี้จึงขออธิบายในส่วนที่เหลืออีก  2 ภาคที่ติดค้างไว้นะครับ

 3.  ภาคศีลมหาสนิทหรือภาคบูชาขอบพระคุณประกอบด้วยการเตรียมเครื่องบูชาการเสกศีล(ปังและเหล้าองุ่น) การรับศีลและบทภาวนาหลังรับศีลโดยในภาคนี้จะเริ่มต้นจากการเตรียมเครื่องบูชา  ซึ่งอาจมีการแห่เครื่องบูชาไปถวายบนพระแท่นโดยบรรดาสัตบุรุษ  หลังจากนั้นพระสงฆ์จะเตรียมพระแท่นโดยปูผ้ารองนำผ้าเช็คถ้วยกาลิกส์(Purificator) ถ้วยกาลิกส์หนังสือมิสซาแผ่นปังและเหล้าองุ่นมาวางเตรียมไว้บนพระแท่นและทำการถวายบูชาตามขั้นตอน  ในขณะที่บรรดาสัตบุรุษจะร่วมจิตใจตอบรับหรือขับร้องบทเพลงร่วมไปด้วยซึ่งในมิสซาในวันอาทิตย์หรือโอกาสพิเศษต่างๆในระหว่างช่วงนี้อาจจะมีการบริจาคเงินใส่ถุงทานเพื่อคนยากไร้หรือเพื่อบำรุงวัดอีกด้วย

การร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์เป็นการร่วมพร้อมกันกับบรรดานักบุญและทูตสวรรค์เพื่อสรรเสริญพระเป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และสง่างามสุดหาที่เปรียบมิได้

การขอบพระคุณหรือการเสกปังและเหล้าองุ่นให้เป็นพระกายและโลหิตของพระเยซูเจ้าถือเป็นหัวใจสำคัญของพิธีมิสซาหรือพิธีบูชาขอบพระคุณซึ่งพระสงฆ์พร้อมกับบรรดาสัตบุรุษจะทำสิ่งนี้เพื่อระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิทของพระเยซูเจ้าในอาหารค่ำมื้อสุดท้ายก่อนทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

บทข้าแต่พระบิดาเป็นบทภาวนาที่บรรดาสัตบุรุษจะสวดภาวนาร่วมกันก่อนจะรับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทเพื่อเตือนใจเราว่าทุกคนเป็นบุตรของพระบิดาเจ้าองค์เดียวกันเป็นพี่น้องกันโดยไม่แบ่งแยกและควรให้อภัยความผิดของกันและกันเหมือนดังที่เราขอการอภัยจากพระเจ้า

การบิปังและการรับศีลของบรรดาสัตบุรุษเป็นการรับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทเพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าและร่วมสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องคริสตชนนอกจากนั้นในทุกครั้งที่เราจะรับศีลมหาสนิทสิ่งที่เราต้องตระหนักถึงอยู่เสมอคือการเตรียมตัวอย่างดีที่สุดทั้งทางกายและจิตใจให้เหมาะสมด้วยการแต่งกายให้เรียบร้อยอดอาหารอย่างน้อย1 ชั่วโมงและการแก้บาปก่อนรับศีลมหาสนิทหากเป็นไปได้

4.  ภาคปิดพิธีประกอบด้วยการประกาศข่าวต่างๆให้สัตบุรุษทราบคำอำลาและการอวยพรสัตบุรุษโดยสาระสำคัญของภาคปิดพิธีนี้คือการขอบพระคุณพระเป็นเจ้าหลังจากที่เราได้รับฟังพระวาจาและรับพระกายของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทและการกลับออกไปประกาศข่าวดีหรือนำพระวาจาไปปฏิบัติจริงในชีวิตแก่เพื่อนพี่น้องคนอื่นต่อไปด้วยเหตุนี้ในตอนท้ายหลังอวยพรในพิธีมิสซาพระสงฆ์จึงกล่าวว่า“พิธีมิสซาเสร็จสิ้นแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด”

            ด้วยเหตุนี้พี่น้องครับพิธีมิสซาหรือพิธีบูชาขอบพระคุณจึงเป็นพิธีกรรมหรือการภาวนาที่สำคัญยิ่งสำหรับเรา  คริสตชนเพราะไม่เพียงแต่เป็นบูชาขององค์พระเยซูคริสตเจ้าเท่านั้นแต่ยังเป็นบูชาของเราคริสตชนด้วยที่จะทำให้เรามีส่วนร่วมโดยการถวายชีวิตของเราเพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งความรักของพระเยซูเจ้าในชีวิตของเรา(เรียบเรียงมาจากหนังสือคำสอนคริสตชน)