Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 91 guests and no members online

2016-08-07 ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรม (ต่อ)

อาทิตย์นี้คงเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับที่พ่อจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมในอาทิตย์นี้จึงขอเสนอเรื่องของเทศกาลต่างๆในปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรของเรา

ในรอบปีของพระศาสนจักรคาทอลิกเราแบ่งปีพิธีกรรมออกเป็น5 เทศกาลซึ่งมีความหมายและความสำคัญในแต่ละเทศกาลดังต่อไปนี้

1.     เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า(Advent) เริ่มต้นจากวันอาทิตย์สี่สัปดาห์ก่อนวันคริสตสมภพเป็นช่วงเวลาของการเตรียมวันคริสตสมภพซึ่งเราคริสตชนรอคอยการบังเกิดมาของพระผู้ไถ่ด้วยความหวังโดยมีการกลับใจใช้โทษบาป

2.     เทศกาลคริสตสมภพ(Christmas)เริ่มต้นจากวันคริสตสมภพถึงวันฉลองการรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าเป็นเทศกาลที่เราเฉลิมฉลองการบังเกิดมาขององค์พระเยซูคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ของเราซึ่งในเทศกาลนี้จะเน้นถึงบรรยากาศความชื่นชมยินดีความหวังสันติสุขและความรักขององค์พระเจ้า

3.     เทศกาลมหาพรต(Lent)เริ่มต้นจากพุธรับเถ้า(Ash Wednesday) เทศกาลมหาพรตคือช่วงเวลา40 วันแห่งการเตรียมตัวเข้าสู่ปัสกาซึ่งเลข40 เตือนให้เราระลึกถึงถึงเหตุการณ์ที่สำคัญคือ

·     ฝนที่ตกตลอด40 วัน  40 คืนในสมัยโนอาห์เพื่อชำระล้างความชั่วร้ายให้หมดไปจากแผ่นดิน

·     40 ปีแห่งการเดินทางในทะเลทรายของชาวฮีบรูเพื่อเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา

·     40 วันที่พระเยซูเจ้าทรงอดอาหารและถูกประจญในถิ่นทุรกันดารก่อนเริ่มต้นภารกิจประกาศข่าวดี

มหาพรตจึงเป็นช่วงเวลาที่เราคริสตชนควรภาวนาให้มากขึ้นทำกิจศรัทธาด้วยการอดอาหารพลีกรรมใช้โทษบาปและประกอบกิจเมตตาต่างๆฯลฯซึ่งเราควรชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์และเตรียมพร้อมเข้าสู่เทศกาลปัสกาภายจิตใจ

ช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์(Paschal Triduum) เป็นช่วงเวลา3 วันซึ่งเริ่มจากเย็นวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ถึงเช้าวันอาทิตย์ปัสกาเป็นหัวใจของปีพิธีกรรมซึ่งเน้นถึงการผ่านจากสภาพชีวิตเก่าที่เต็มไปด้วยบาปไปสู่สภาพชีวิตใหม่

4.     เทศกาลปัสกา(Easter)เริ่มจากวันอาทิตย์ปัสกาถึงวันสมโภชพระจิตเจ้าเป็นช่วงเวลา50 วันแห่งการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระศาสนจักรซึ่งระลึกถึงการมีชัยชนะเหนือบาปและความตายในการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้าที่นำความหวังและชีวิตใหม่ให้แก่เราเราคริสตชนจึงมีการโห่ร้อง“อัลเลลูยา” เพื่อแสดงถึงความชื่นชมยินดีภายในจิตใจของเรา

50 วัน(เปเตก๊อสเต) คือสัปดาห์ที่ทวี7x7 = 49 บวกอีก1 วันคืออาทิตย์ปัสกาดังนั้นในเทศกาลนี้จะมีวันอาทิตย์ถึง8 ครั้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงความลึกลับของนิรันดรภาพ

5.     เทศกาลธรรมดา(Ordinary Time)เป็นเทศกาลที่แทรกอยู่ระหว่างเทศกาลพระคริสตสมภพกับมหาพรตและระหว่างเทศกาลปัสกากับเทศกาลเตรียมรับพระคริสตเจ้าเป็นเวลาประมาณ34 สัปดาห์เพื่อระลึกถึงวันของพระเจ้าซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีการบอกสัปดาห์เป็นตัวเลขเพื่อช่วยเราแบ่งการอ่านบทอ่านบทสวดต่างๆในพิธีกรรมรวมทั้งหนังสือสวดอย่างเป็นทางการของพระศาสนจักรที่เรียกว่าบททำวัตรอีกด้วย(เรียบเรียงมาจากหนังสือคำสอนคริสตชน)