Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 176 guests and no members online

2017-10-08 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ การวางดอกไม้จันทน์ในงานศพ

 

 

 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่ สสท.0132/2017

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ การวางดอกไม้จันทน์ในงานศพ

บรรดาพระคุณเจ้า อธิการคณะนักบวชชาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

เนื่องจากพี่น้องคริสตชนอยากทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไปร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในงานศพ ข้าพเจ้าจึงขออธิบายให้ทราบดังนี้

1.     ดอกไม้จันทน์ ทำจากไม้จันทน์ที่ไสบาง ๆ แล้วนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ลักษณะต่างๆ ไม้จันทน์ถือเป็นของสูง เป็นไม้หอม เพื่อเผารวมกับศพจึงเหมือนกับเครื่องหอมที่ส่งกลิ่นในการเผาศพนั้น

2.     เมื่อมีผู้วายชนม์ปกติคริสตชนคาทอลิกมักจะส่งพวงหรีดหรือรูปภาพทางศาสนาที่เหมาะสม เพื่อไปคารวะศพ ร่วมอาลัยในการสูญเสียผู้ที่เคารพรัก เป็นการให้เกียรติแก่เจ้าภาพ และสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ ซื่งถือว่าเป็นเมตตากิจอย่างหนึ่ง ในพิธีฝังศพคริสตศาสนิกชนก็ใช้ดอกไม้สดและดินเป็นการแสดงความเคารพและอาลัยต่อผู้ล่วงลับ ในขณะที่ดอกไม้จันทน์เป็นทั้งดอกไม้และเครื่องหอมที่ใช้ในโอกาสแบบเดียวกัน แต่เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธที่เหมาะสมกับการเผาศพมากกว่า

3.     การวางดอกไม้จันทน์มักจะทำที่เมรุเผาศพ ซึ่งปกติอยู่ในบริเวณวัดของพุทธศาสนา ผู้ใดที่ปรารถนาจะวางดอกไม้จันทน์ก็ต้องไปในสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ สำหรับคริสตชนคาทอลิกที่ต้องการไปวางดอกไม้จันทน์นั้นเป็นสิ่งที่กระทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งแต่ละจังหวัด อำเภอได้จัดเตรียมสถานที่ที่แยกต่างหากออกจากวัด ซึ่งน่าจะมีความสะดวกใจมากขึ้นสำหรับคริสตชนบางท่านที่ไม่คุ้นเคยกับการไปร่วมงานเผาศพ และขึ้นไปที่เมรุของวัดพุทธ

4.     ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้นบรรดาพระภิกษุสงฆ์และพราหมณ์มีบทบาทโดยตรงในพระราชพิธีเนื่องจากพระมหากษัตริย์ไทยเป็นพุทธมามะกะ พวกเราคริสตศาสนิกชนต้องให้ความเคารพอย่างสูงและแสดงออกตามความเชื่อของเรา ดังที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ นักบุญเปาโลเตือนใจบรรดาคริสตชนดังนี้ “ข้าพเจ้าขอเตือนสติท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณพระเจ้า เพื่อพระมหากษัตริย์ผู้นำประเทศชาติ และประชาชนทั้งปวง เพื่อพวกเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสันติและสงบสุข ในทางที่เป็นอย่างพระเจ้าและอย่างซื่อสัตย์” (เทียบ 1 ทิโมธี 2:1-2) ข้าพเจ้าจึงขอแนะนำให้บรรดาคริสชตชนที่ไปร่วมพิธี ณ ท้องสนามหลวงหรือสถานที่ที่ทางจังหวัด/อำเภอจัดงาน ขอให้อยู่ในพิธีด้วยความเคารพและสำรวม แสดงออกด้วยกิริยามารยาทอย่างดีงามตามธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนนั้น และร่วมการวางดอกไม้จันทน์ตามลำดับขั้นตอนของพิธีที่ทางราชการได้กำหนดแนวทางเอาไว้

                  

                               ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2017

 

 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย