Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 14 guests and no members online

2017-07-30 พระอาณาจักรสวรค์ และความชื่นชมยินดี

สวัสดีครับพี่น้องที่รัก พบกันเช่นเคยกับคอลัมน์  คิดสักนิด...สะกิดใจในอาทิตย์ที่ 17 ของเทศกาลธรรมดา พระวรสารในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับเราถึงเรื่องพระอาณาจักรสวรค์ และความชื่นชมยินดีที่ใครคนใดคนหนึ่งจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของ แม้คำอุปมา ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนาและไข่มุกเม็ดงามจะมีลักษณะที่แตกต่างในเรื่องของรายละเอียด แต่ก็มีความสอดคล้องกัน เพราะการค้นพบอาณาจักรของพระเจ้า อาจเป็นได้ทั้งเรื่องบังเอิญหรือการแสวงหาตลอดชีวิต พระเยซูจึงเชื้อเชิญและบอกเหตุผลของการเสด็จลงมาในโลกนี้ของพระองค์เพื่อประกาศอาณาจักรของพระเจ้าว่า เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก 1:15) ดังนั้น เราจึงต้องแสวงหาพระเยซูเจ้าให้พบ เรียกร้องการละทิ้งทุกสิ่ง และดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่สูงค่าทุกอย่าง ดังชายที่พบขุมทรัพย์ในทุ่งนา และพ่อค้าที่พบไข่มุกเม็ดงาม เมื่อเขาพบ เขาจะจึงรีบกลับไปขายทุกสิ่งที่มี เพื่อซื้อที่นาและไข่มุกเม็ดนั้น เพราะใครก็ตามที่แสวงหา และปรารถนาขุมทรัพย์แห่งอาณาจักรของพระเจ้าจะพบกับความยินดีอย่างหาที่สุดมิได้

คุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ ท่านเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่มีจิตใจประเสริฐ ท่านจึงได้อุทิศตนเองทั้งชีวิต เพื่อช่วยผู้ยากจน เจ็บป่วย กำลังจะตาย กำลังทนทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินเดีย  เพราะเธอมองเห็นพระเยซูในคนเหล่านี้เสมอ เธอจึงทำทุกอย่างราวกับว่าเธอกำลังปฏิบัติรับใช้องค์พระเยซูเจ้าเองคำสอนต่างๆ และคำพูดที่เธอใช้สอนคนอื่นๆ โดยเฉพาะสอนบรรดา    ซิสเตอร์ในคณะของเธอ มีพลังและมีอิทธิพล ทำให้พระวรสารของพระเยซูเจ้าเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างน่าประหลาดใจ 

ในความเป็นจริง ไม่มีใครเกิดมาเป็นไข่มุกล้ำค่า แม้แต่ไข่มุกเองก็ต้องใช้เวลานานมากๆ กว่าจะเป็นไข่มุกได้ และเมื่อเป็นไข่มุกแล้ว ก็ไม่ใช่ทุกเม็ดอีกที่จะเป็นไข่มุกที่งดงามได้ แม้แต่กษัตริย์โซโลมอนเองก็มิได้เกิดมาเพื่อเป็นไข่มุกเม็ดงาม แต่กษัตริย์โซโลมอนทรงเป็นผู้แสวงหา และก็หาได้ถูกทาง เพราะเมื่อเวลาที่พระถามท่านว่า ท่านต้องการอะไรก็จงขอเถิด โซโลมอน ขอปรีชาญาณ เพื่อแยกแยะว่าระหว่างดีและชั่ว และพระเจ้าก็พอพระทัย ประทานปรีชาญาณให้ และแม้ท่านจะไม่ได้ขอทรัพย์สินเงินทอง อายุยืนยาว เกียรติยศชื่อเสียง พระเจ้าก็ยังแถมให้เองอีกด้วย ไข่มุกเม็ดงาม จึงอยู่ที่ปรีชาญาณ เพื่อรู้จักแยกแยะว่าอะไรดี อะไรชั่ว ไม่ใช่แสวงหาเงินทอง หรือขอตำแหน่งหน้าที่สูงๆ หรือการแสวงหาความพึงพอใจฝ่ายโลกและฝ่ายเนื้อหนัง

พระวรสารของพระเยซูเจ้า คือ แนวแทงเพื่อนำเราไปสู่สมบัติที่แท้ เพราะในพระวรสารมีปรีชาญาณ มีคำสอนเพื่อช่วยให้เรารู้กกับการแยกแยะชั่ว-ดี มีหนทาง มีความจริง มีชีวิตนิรันดร นี่คือ หนทางไปสู่ชีวิตนิรันดร  ซึ่งต้องยอมขายทุกสิ่งที่มี เพื่อเป็นเจ้าของสมบัติชิ้นนี้ให้ได้ สละทิ้งทุกอย่างที่มันถ่วงเรา และใช้พละกำลังทั้งหมด ปรีชาญาณทั้งหมด เพื่อจะได้สมบัตินี้มาเป็นกรรมสิทธิ์  ข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสตเจ้า และการตายก็เป็นกำไร (ฟป 1:21) และเราก็สามารถเป็นไข่มุกเม็ดงามต่อเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าได้เสมอ เพราะเรามีแนวแทงที่ชัดเจนอยู่แล้วในพระวรสาร

...คุณพ่อปลัด...