Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 43 guests and no members online

2017-06-18 สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

สวัสดีครับพี่น้องที่รัก พบกันอีกครั้งในคอลัมน์  “คิดสักนิด...สะกิดใจ” อาทิตย์นี้เราสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท หรือการสมโภชศีลมหาสนิท ซึ่งพระศาสนจักรเชิญชวนให้เราคริสตชนเทิดเกียรติต่อศีลมหาสนิทนี้เป็นพิเศษ เพื่อยืนยันถึงความเชื่อของเราว่า “พระเยซูเจ้าทรงประทานพระกายและพระโลหิตให้กับเรา ทรงประทับอยู่ในศีลมหาสนิทนี้อย่างแท้จริง” และก็เทิดเกียรติพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทนี้ด้วยการแห่พระองค์ไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เตรียมไว้อย่างสง่างาม

พี่น้องครับ สำหรับเราคริสตชน เราเชื่อว่า “ศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางของชีวิตคริสตชน” เพราะพระองค์ทรงประทาน “อาหาร” (พระกายและโลหิต) เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตแก่เราทุกคน คำว่า “มหาสนิท” จึงหมายถึง เอกภาพหนี่งเดียวกันในองค์พระคริสตเจ้า และการที่เราคริสตชนไปรับศีลมหาสนิท และตอบรับกับพระสงฆ์ว่า “อาแมน” ก็หมายถึง การประกาศหรือยืนยันถึงความหนึ่งเดียวกันนี้ในหมู่คริสตชน เพราะเราทุกคนได้ไปรับปังจากก้อนเดียวกันและดื่มโลหิตจากถ้วยเดียวกัน ดังนั้นทุกครั้งที่เราไปรับพระองค์ในศีลมหาสนิท เราจึงต้องคิดและตอกย้ำกับจิตใจของเราเสมอว่า เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสตเจ้า และเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องของเรา

โอกาสสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าในปีนี้ พ่อจึงอยากเราลองทบทวนสักนิดถึงความเชื่อของเราเกี่ยวกับศีลมหาสนิทหลายประการดังนี้

ประการแรก ชีวิตคริสตชนต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยศีลมหาสนิท เพราะเป็นอาหารทรงชีวิตที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้นและประทานให้แก่พระศาสนจักร เพื่อหล่อเลี้ยงพระศาสนจักรและทำให้เราเติบโตและเข้มแข็งในความเชื่อ ศีลมหาสนิทจึงเป็นบ่อเกิดและพลังแห่งชีวิตคริสตชน ที่เราต้องหมั่นไปรับพระองค์บ่อยๆ เป็นต้น ในมิสซาบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์

ประการที่สอง ชีวิตคริสตชนต้องดำเนินชีวิตในความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกัน ศีลมหาสนิทเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เพื่อหล่อเลี้ยงประชากรของพระองค์ให้เป็นหมู่คณะ และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ “ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเราก็ดำรงอยู่ในเรา และเราก็ดำรงอยู่ในเขา” (ยน 6:56)  เราจึงต้องมีประสบการณ์ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ต้องแสดงออกในชีวิตประจำวัน ในความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้อง ในครอบครัว และในวัดของเรา

            ประการที่สาม ชีวิตคริสตชนต้องเป็นผู้นำพระเยซูเจ้าไปสู่ผู้อื่น เมื่อเราได้รับศีลมหาสนิท เราได้กลายเป็นผู้นำพระเยซูเจ้าไปสู่ผู้อื่นเช่นเดียวกับแม่พระ และทุกครั้งที่เรามาร่วมมิสซาวันอาทิตย์ และรับพระองค์ในศีลมหาสนิท เราต้องนำพระองค์กลับออกไปในชีวิตประจำวัน เราต้องไม่ทิ้งพระองค์ไว้ในวัด แต่เราจะนำพระองค์กลับไปสู่ครอบครัวและที่ทำงาน ด้วยการเป็นเครื่องหมายแห่งความรัก ความเมตตากรุณา การให้อภัย และการรับใช้ผู้อื่นตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้า

...คุณพ่อปลัด...