Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 30 guests and no members online

2017-11-05 การรับพระคุณการุณย์ วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและพระคุณการุณย์

ในวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ2 พฤศจิกายน

โดยคุณพ่อวีรศักดิ์วนาโรจน์สุวิช

(เรียบเรียงจากหนังสือORDER…Liturgical Year 2014-2015)

มิสซาบูชาขอบพระคุณ

          ในวันนี้พระศาสนจักรอนุญาตให้พระสงฆ์ถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณได้3 มิสซา ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน/ห่างกันโดยมีเงื่อนไขดังนี้คือ

1.     มิสซาแรกจะอุทิศให้กับผู้ตายคนใดก็ได้

2.     มิสซาที่สองอุทิศให้กับผู้ล่วงลับทุกๆคน

3.     มิสซาที่สามอุทิศให้ตามพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา

 

พระคุณการุณย์

1.     พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์  ซึ่งสัตบุรุษรับได้และต้องอุทิศให้กับวิญญาณในไฟชำระเท่านั้นใน2 กรณีดังต่อไปนี้

1.1      ณวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่1-8 พฤศจิกายนโดยให้ไปเยี่ยมสุสานอย่างศรัทธาหรือสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

1.2      ณวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ(หรือณวันที่พระสังฆราชท้องถิ่นอนุญาตเช่นณวันอาทิตย์ก่อนหรือหลังวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับหรือณวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย) โดยให้ไปเยี่ยมวัดหรือวัดน้อยอย่างศรัทธาและสวดบท“ข้าแต่พระบิดา” และ“ข้าพเจ้าเชื่อ

2.     พระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์หรือบางส่วนซึ่งสัตบุรุษรับได้ตลอดทั้งปีและต้องอุทิศให้กับวิญญาณในไฟชำระเท่านั้นใน2 กรณีดังต่อไปนี้

2.1 ให้ไปเยี่ยมสุสานอย่างศรัทธาหรือสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

            2.2 ให้สวดอย่างศรัทธาบทภาวนาทำวัตรเช้าหรือบทภาวนาทำวัตรเย็นของบทภาวนาทำวัตรอุทิศแด่ผู้ล่วงลับหรือให้สวดบทเร้าวิงวอน“โปรดให้เขาได้พักผ่อนตลอดนิรันดรเถิดพระเจ้าข้า– ขอให้เขาได้เห็นแสงสว่างตลอดกาลเทอญ”