Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 23 guests and no members online

2018-03-25 อาทิตย์พระมหาทรมาน

สวัสดีพี่น้องที่รักอาทิตย์นี้เราเข้าสู่อาทิตย์ใบลานหรือ อาทิตย์พระมหาทรมานอาทิตย์ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นด้วยการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซูเจ้า พิธีกรรมวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการเข้าอย่างผู้ชนะของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ด้วยการเสกใบลานและการแห่ใบลานอย่างสง่าด้วยความชื่นชมยินดีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ยินเรื่องราวพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าที่เพิ่งได้รับการต้อนรับเยี่ยงกษัตริย์แต่กลับทรงถูกเฆี่ยนตีสบประมาทถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

พระวรสารในอาทิตย์ใบลานนี้จะยาวมากและเมื่ออ่านจบแล้วพระสงฆ์จะไม่มีการกล่าวคำว่า“นี่คือพระวาจาของพระเจ้าแต่ทุกอย่างจบลงแบบเงียบๆเพื่อให้สัตบุรุษได้สะท้อนเรื่องราวพระมหาทรมานที่เพิ่งได้ยินไปซึ่งพระสงฆ์อาจจะเทศน์สั้นๆก็ได้เพื่อให้แต่ละคนได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงสำหรับพันธกิจการไถ่กู้ของพระคริสตเจ้าและความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ว่าความตายของพระองค์นี้มิใช่เป็นความพ่ายแพ้หรือเป็นเพราะผลจากการเมืองแต่ความตายของพระองค์นี้คือชัยชนะที่มีเหนือบาปและความตายรวมทั้งยังเป็นรอดพ้นฝ่ายวิญญาณสำหรับมนุษยชาติ

การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าในฐานะกษัตริย์และพระแมสิยาห์ในพิธีกรรมวันนี้ช่วยทำให้เราพบความจริงของพระเยซูเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระแมสสิยาห์และลูกแกะของพระเจ้า

ในฐานะกษัตริย์: การประทับบนหลังลาที่มีผ้าปูหลังและบรรดาประชาชนต้อนรับพระองค์ด้วยกิ่งปาล์มคือการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในฐานะกษัตริย์ของพระเยซูเจ้า(1 มคบ13:51) เพราะลาเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความสุภาพ  ซึ่งโดยปกติกษัตริย์จะทรงม้านำทหารสู้ศึกสงครามแต่เมื่อได้รับชัยชนะและนำความสงบสุขสู่บ้านเมืองกษัตริย์จะทรงประทับบนหลังลาเข้าเมืองอย่างผู้มีชัยพระเยซูเจ้าก็ทรงเป็นกษัตริย์ที่เข้าเมืองอย่างผู้มีชัยเช่นกันแต่พระองค์มิใช่กษัตริย์ที่มาปลดปล่อยพวกเขาจากการกดขี่ทางการเมืองแต่ทรงเป็นองค์สันติราชาที่นำความชื่นชมยินดีและสันติสุขภายในจิตใจมาสู่มนุษยชาติ

ในฐานะพระแมสสิยาห์: ตามประเพณีโบราณสัตว์ที่จะใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์จะต้องเป็นสัตว์ที่ไม่มีตำหนิ(กดว19:2; ฉธบ21:3; 1 ซมอ6:7)พระเยซูเจ้าจึงทรงสั่งให้สาวกไปนำลาที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและลาตามคำกล่าวของประกาศกเศคาริยาห์เป็นสัตว์แห่งพระแมสิยาห์(ศคย9:9) ดังนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าประทับบนหลังลาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มจึงเป็นสัญลักษณ์เพื่อบอกประชาชนว่าพระองค์ทรงเป็นพระแมสิยาห์อย่างแท้จริง

ในฐานะลูกแกะพระเจ้า: พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทรงเป็นลูกแกะ   ปัสกาที่ถูกประหารบนเนินเขากัลวารีโอดังที่ยอห์นบัปติสต์ชี้บอกศิษย์ว่านี่คือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก” (ยน1:29)พระองค์ทรงมอบชีวิตของพระองค์เป็นเหมือนดังลูกแกะที่ถูกประหารอย่างอยุติธรรมโดยไร้ความผิดเพื่อเห็นแก่เราผู้เป็นคนบาปการสิ้นพระชนม์และพระโลหิตของพระองค์ที่ทรงหลั่งออกก็เพื่อช่วยให้เราให้เราพ้นจากบาปความผิดของเรา

ดังนั้นขอให้อาทิตย์แห่งพระทรมาน(อาทิตย์ใบลาน) ช่วยทำให้เราเห็นถึงความรักของพระเยซูคริสตเจ้าทรงมีต่อเราเพราะบาปของเรามีส่วนใน“การตาย”ของพระองค์เราจึงควรสำนึกในบาปและความผิดของเราด้วยการกลับใจมาหาพระองค์ผ่านทางศีลอภัยบาปโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายสำหรับเตรียมจิตใจเพื่อเราจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระเยซูเจ้าในวันปัสกา

...คุณพ่อปลัด...