Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 28 guests and no members online

2018-04-22 นายชุมพาบาลที่ดี

          สวัสดีครับพี่น้องที่รักอาทิตย์นี้เราอยู่ในอาทิตย์ที่4 ของเทศกาลปัสกาซึ่งในทุกๆปีพระศาสนจักรจะทำการฉลองพระเยซูเจ้าผู้เลี้ยงแกะที่ดีหรือนายชุมพาบาลที่ดีซึ่งแน่นอนที่สุดผู้เลี้ยงแกะที่ดีของเราคริสตชนก็คือองค์พระเยซูเจ้าเองพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงหรือนายชุมพาบาลที่ดีจนยอมตายเพื่อฝูงแกะมากมาย

          ในหนังสือพันธสัญญาเดิมได้ให้ภาพพจน์ของนายชุมพาหรือผู้เลี้ยงแกะที่แสดงถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์พระองค์ใช้ภาพของผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่เอาใจใส่ดูแลฝูงแกะหรือประชากรของพระองค์อย่างใกล้ชิดดังที่ประกาศกอิสยาห์และเอเศเคียลกล่าวไว้ว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะพระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์...” (อสย40:11) นอกจากนี้ในบทเพลงสดุดีที่23 ของกษัตริย์ดาวิด ที่ถือได้ว่าเป็นบทเพลงสดุดีที่ไพเราะ และงดงามที่สุดในพันธสัญญาเดิมก็สะท้อนถึงภาพลักษณ์นี้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดียังไง? (ทั้งนี้เพราะท่านเองก็เคยเป็นผู้เลี้ยงแกะมาก่อนท่านจึงเข้าใจเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี) พระองค์จะรู้จักเราและเลี้ยงดูเราพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงพาข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวขจี....” (สดด23) ในเวลาต่อมาคำว่าผู้เลี้ยงแกะนี้ยังใช้หมายถึงผู้นำของชาวยิวซึ่งเป็นตัวแทนของพระยาเวห์แต่ในความเป็นจริงผู้นำเหล่านี้ยังกลับไม่เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเพราะพวกเขาไม่ได้รักและปกป้องดูแลฝูงแกะของพระเจ้าอย่างดี

ส่วนในหนังสือพันธสัญญาใหม่พระเยซูเจ้าทรงเรียกผู้ติดตามและผู้ฟังพระองค์ว่าเป็นฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง(มก6:34) และในพระวรสารวันนี้ได้แสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี(ยน10:11) ใน4 ลักษณะนั่นคือ

1) พระองค์ทรงรักและผูกพันกับแกะทุกตัวผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะจำแกะทุกตัวได้และเรียกชื่อมันตามลักษณะที่มันเป็นหรือตามความรู้สึกที่เขามีต่อแกะตัวนั้นๆได้เช่นเจ้าดำเจ้าขาวเจ้าขนสวยเจ้าขาสั้นฯลฯ

2) พระองค์ทรงเอาใจใส่เลี้ยงดูฝูงแกะและนำฝูงแกะไปยังทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ผู้เลี้ยงแกะที่เก่งจะรู้ว่าสถานที่ใดมีทุ่งหญ้าอุดมเขาจะพาแกะของตนไปที่นั่นและทำให้แกะมีอาหารหล่อเลี้ยงชีวิต

3) พระองค์ทรงปกป้องฝูงแกะให้ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายหรือขโมยรักษาแกะที่เจ็บป่วยให้หายและหากมีแกะตัวใดเกิดพลัดฝูงหรือหลงไปผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะออกตามหาแกะตัวนั้นจนพบและแบกมันใส่บ่ากลับบ้านหรือฝูงของมัน

4) พระองค์ยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะอย่างแท้จริงผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะไม่ทอดทิ้งแกะไม่เหมือนคนรับใช้หรือผู้รับจ้างทั่วไปที่พร้อมปล่อยแกะตามยถากรามหนีและเอาตัวรอดเมื่อมีอันตรายมาถึง

          ซึ่งแน่นอนลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทำให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูเจ้าที่ทรงเป็นนายชุมพาบาลที่ดีอย่างไรพระองค์ทรงรักและเอาใจใส่แกะทุกตัวจึงทรงยอมพลีชีวิตของพระองค์เองเพื่อไถ่บาปและปกป้องเราจากบาปและความตายด้วยชีวิตของพระองค์เองพระองค์ไม่เคยทิ้งฝูงแกะของพระองค์แต่พระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อให้แกะทุกตัวนั้นปลอดภัยและไม่กระจัดกระจายไปดังที่พระองค์เคยกล่าวไว้ว่า“จะมีแกะแต่ฝูงเดียวและผู้เลี้ยงแต่เพียงผู้เดียว

         ดังนั้นขอให้อาทิตย์ที่4 ของการฉลองพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดีนี้ทำให้เราแต่ละคนเป็นแกะที่ดีในฝูงแกะของพระเยซูเจ้าด้วยการฟังเสียงผู้เลี้ยงของเรารู้จักเคารพและฟังเสียงบิดามารดาครูบาจารย์พระสงฆ์และผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมฯลฯรู้จักเลียนแบบความรักของผู้เลี้ยงแกะที่ดีในการปฎิบัติความรักต่อผู้อื่นรับใช้และเสียสละตนเองอยู่เสมอและในเวลาเดียวกันก็ขอให้บรรดาพระสงฆ์และผู้ถวายตนทั้งหลายรู้จักมองดูลักษณะของผู้เลี้ยงแกะที่ดีของพระเยซูเจ้าให้เป็นแบบอย่างสำหรับเราในการดูแลและปกป้องฝูงแกะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงฝากให้เราดูแลไว้อย่างดี

...คุณพ่อปลัด..