Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 27 guests and no members online

2018-10-21 วันแพร่ธรรมสากล

          สวัสดีครับพี่น้องที่รัก อาทิตย์นี้เป็น “วันแพร่ธรรมสากล” ซึ่งทางสังฆมณฑลของเราได้จัดมีพิธีมิสซาฉลองโดยพร้อมเพรียงกันที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เวลา 08.30 น. คอลัมน์ “คิดสักนิด...สะกิดใจ” จึงขอนำบทความของ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ที่เขียนถึงวันนี้ได้อย่างดีมาแบ่งปันให้กับพี่น้องสักเล็กน้อยนะครับ

          “วันอาทติย์แพร่ธรรมสากล” ทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือนตลุาคม ชาวคริสต์จะคาทอลิกฉลอง “วันแพร่ธรรม” ชื่อเดิมที่เราคุ้นหูกันคือ “วันมิสซัง” (World Mission Sunday)สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 11ได้เห็นชอบกับข้อเสนอให้ทางสันตะสำนักตั้งวันมิสซัง ในปี ค.ศ.1926โดยมีสมณองค์การเผยแพร่ความเชื่อดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคริสตชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของงานธรรมทูตหรือการเผยแพร่ความเชื่อด้วยการภาวนา การสนับสนุนกระแสเรียกเป็นธรรมทูต ร่วมมือทั้งด้านจิตใจและวัตถุในงานธรรมทตูของพระศาสนจักร

          มิสซัง (Mission)รากศัพท์มาจากภาษาลาติน แปลว่า “ส่ง” จึงหมายความว่า  พระเป็นเจ้าส่งบุคคลหนึ่งไปเพื่อประกาศน้ำพระทัยของพระพระองค์แก่คนอื่น ดังเช่น พระเยซูเจ้าส่งสาวก“จงไป...เทศน์สอน” (เทียบ  มก. 16:15; มธ. 28:19)พระศาสนจักรมาจากพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงส่งพระศาสนจักรไปเทศน์สอนข่าวดีของพระองค์ บอกให้ผู้อื่นรู้จักพระองค์ และมอบพระองค์ให้ผู้อื่น

          ในประมวลกฎหมายพระศาสนจักรฉบับปัจจุบัน (ค.ศ. 1983) ได้กล่าวถึงงานธรรมทูตของพระศาสนจักร ในมาตรา 781-792ว่าคริสตชนทกุคนต้องร่วมมือตามความสามารถของแต่ละคน ในงานประกาศพระวรสาร โดยมีความสำนึกในความรับผิดชอบของตน อันสืบเนื่องมาจากลักษณะของพระศาสนจักรที่จะต้องเป็นธรรมทูตโดยธรรมชาติ (เทียบ ม.781) ทุกสังฆมณฑลต้องส่งเสริมความร่วมมือในงานธรรมทูต 4แนวทาง คือ

1.          ต้องส่งเสริมกระแสเรียกสำหรับงานธรรมทูต

2.          แต่งตั้วพระสงฆ์องค์หนึ่งให้เป็นผู้ส่งเสริมงานธรรมทตูให้มีประสิทธิภาพ

3.          มีการฉลองวนัแพร่ธรรมสากล

4.          มีการเก็บทานประจำปีสำหรับงานธรรมทูต โดยส่งไปที่สันตะสำนัก (เทียบ ม. 791)

ด้วยเหตุนี้การประกาศพระวรสารและงานธรรมทูตจึงไม่ใช่เป็นงานอดิเรกอีกทั้งไม่ใช่งานเสริม แต่เป็นงานหลัก เพราะพระศาสนจักรถือกำเนิดมาเป็นผู้แพร่ธรรม และสำหรับพระศาสนจักรแล้ว การประกาศพระวรสารนับป็นกฎชีวิตของพระศาสนจักรเลยทีเดียว “ไม่มีการรับใช้อันใดยิ่งใหญ่กว่าการรับใช้ด้านงานธรรมทูต” (พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2)

ตุลาคมเดือนแห่งการแพร่ธรรม วันอาทติย์แพร่ธรรมสากล เตือนใจเราทกุคนให้ “ภาวนา” และเพื่อ “การบริจาคเงิน” เพื่องานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก มิใช่เพื่องานในประเทศไทยของเราเท่านนั้น แต่เพื่อพระศาสนจกัรทั่วโลก ทั้งนี้พื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสอนที่เราคริสตชนทุกคนได้รับจากพระคัมภีร์ซึ่งเป็นข่าวดีของพระเจ้าให้ไปถึงบรรดาประชาชนทั้งที่ได้รับข่าวดีนี้แล้ว และบุคคลอีกจำนวนมากที่ยังไม่เคยได้รับรู้ถึงข่าวดีแห่งความเชื่อนี้ วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล จะต้องเป็นวันที่เราคริสตชนทุกคนรวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยการภาวนา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือทางด้านจิตวิญญาณ และการสนับสนุนกันทั้งทางด้านวัตถุสิ่งของและปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้น ในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลนี้จึงขอให้วัดทุกวัด โรงเรียนคาทอลิกทุกแห่ง องค์กรคาทอลิกทุกองค์กร ทุกสถาบัน จะต้องรวมใจกันเพื่อการภาวนาเพื่องานธรรมทูตและการบริจาคเงิน เพื่องานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรสากลโดยร่วมมือกับสภาพระสังฆราช คาทอลกิแห่งประเทศไทย และจัดสรรไปยงัพระศาสนจักรที่มีความต้องการมากที่สุดตามระบบขององค์กรต่อไป 

...คุณพ่อปลัด...