Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 174 guests and no members online

2019-03-10 วันพุธรับเถ้า (Ash Wednesday)

วันพุธรับเถ้า(Ash Wednesday)  

          วันพุธรับเถ้าวันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรตวันพุธก่อนวันอาทิตย์แรกของเทศกาลมหาพรตซึ่งสัตบุรุษจะรับเถ้าเพื่อเป็นเครื่องหมายถึงของการสำนึกผิดและความทุกข์ถึงบาปโดยพระสงฆ์จะกล่าวในขณะโรยเถ้าว่าจงกลับใจใช้โทษบาปและเชือพระวรสารเถิด

          ส่วนคำว่าLent เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากภาษาอังกฤษเก่า(แองโกลแซกซอน) Lencten แปลว่าน้ำพุหมายถึงระยะเวลา40 วันก่อนฉลองปัสกาเป็นเวลาอุดมสมบูรณ์ของฝ่ายจิตใจส่วน"มหาพรต"ภาษาไทยแปลว่าการถือพรตครั้งใหญ่

          วันพุธรับเถ้าเป็นวันเริ่มเทศกาลมหาพรตคือระยะเวลาสี่สิบวันเพื่อเตรียมสมโภชปัสกาซึ่งเป็นวันฉลองที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในรอบปีของพระศาสนจักรเพราะสมโภชปัสกาเป็นการเฉลิมฉลองการที่พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเพื่อกอบกู้มนุษยชาติให้คืนดีกับพระเจ้ามารับชีวิตร่วมกับพระองค์เทศกาลนี้มีชื่อเป็นภาษาลาตินว่า“Quadragesima” ซึ่งแปลว่าที่สี่สิบ” (ภาษาอังกฤษเรียกเทศกาลนี้ว่า“Lent”) เป็นเทศกาลที่ครอบคลุม6 สัปดาห์ในพระศาสนจักรตะวันตก(ยุโรปหรือ7 สัปดาห์ในพระศาสนจักรตะวันออกโดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์แรกของเทศกาลมหาพรต

          ในความเข้าใจของคริสตชนจำนวนไม่น้อยเทศกาลมหาพรตเป็นเพียงเทศกาลที่เราต้องทรมานกายใช้โทษบาปโดยการจำศีลอดอาหารหรือทำพลีกรรมอื่นๆเท่านั้นอันที่จริงเทศกาลมหาพรตเป็นการเดินทางมุ่งหน้าด้วยความยินดีไปเฉลิมฉลองปัสกาซึ่งเป็นยอดวันฉลองในรอบปีในช่วงเวลาการเดินทางนี้เราจึงต้องละทิ้งกิจการชั่วร้ายและนิสัยไม่ดีต่างๆที่ทำให้ภาพลักษณ์ของพระคริสตเจ้าในชีวิตของเราต้องจางลงหรือเปื้อนหมองไปการจำศีลอดอาหารการอธิษฐานภาวนาการให้ทานจึงเป็นโอกาสให้เราคิดถึงความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องด้วยการช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่กันไม่ใช่เพื่อลงโทษร่างกายให้มีความทุกข์เท่านั้น

          การจำศีลอดอาหารช่วยให้เรารู้จักประมาณในการกินดื่มเพื่อไม่ปล่อยตัวให้กินดื่มจนเมามายซึ่งจะเป็นเหตุให้เราตกในบาปได้โดยง่ายการจำศีลอดอาหารในความหมายแท้จริงจึงต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตคริสตชนให้ครบทุกด้านไม่ใช่แยกอยู่อย่างเอกเทศเทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลแห่งการกลับใจเราต้องมีความใกล้ชิดกับพระเจ้ายิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงด้วยการอธิษฐานภาวนาเท่านั้นเรายังต้องใกล้ชิดกับพระองค์ผ่านทางเพื่อนพี่น้องซึ่งก็เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยโดยการแสดงความรักช่วยจุนเจือความขัดสนของเขาด้วยการเสียสละเงินทองส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการประหยัดเพราะอดอาหารช่วยให้ผู้หิวโหยได้มีอาหารเพียงพอ

          ในปัจจุบันพระศาสนจักรลดหย่อนข้อบังคับเรื่องการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตลงเหลือเพียงสองวันคือในวันพุธรับเถ้าเมื่อเริ่มเทศกาลและในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสตเจ้าบนไม้กางเขน(Apostolic Constitution “Paenitemini” 1966) ถึงกระนั้นพระศาสนจักรยังคงรักษาจิตตารมณ์แท้จริงของเทศกาลมหาพรตไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการกลับใจสละน้ำใจของตนเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเหมือนองค์พระเยซูเจ้าเพื่อจะได้พร้อมที่กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ในคืนวันปัสกา

ที่มา: www.kamsonbkk.com/interesting-catechism)