Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 57 guests and no members online

2019-04-07 พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิก

แทนคิดสักนิด...สะกิดใจ

RCIA - Rite of Christian Initiation of Adults (พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิก)

มารู้จัก RCIA

หลายวัดมีการจัดสอนคริสตศาสนธรรมแก่ผู้ใหญ่ที่สนใจชีวิตคริสตชน โดยจัดสอนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ หรือในวันธรรมดา และพยายามปฏิบัติตามขั้นตอนและพิธีการตามที่ พระศาสนจักรพยายามรื้อฟื้นนำแบบสมัยแรกเริ่มมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันอีกครั้ง หลายวัดจัดพิธีศีลล้างบาปเสร็จแล้ว ก็ไม่มีการติดตาม

 เนื่องจากยุคแรกของการเริ่มศาสนาคริสต์ ผู้สนใจศาสนาต้องรับการอบรมเป็นระยะเวลา 2-3 ปี ไม่รีบเร่งให้คนรับพิธีศีลล้างบาปมากๆ หรือเป็นแค่พิธี แต่ตัวผู้สนใจยังไม่พร้อม ต่อมาในศตวรรษที่ 6 ผู้คนเริ่มยอมรับวิถีชีวิตแบบชาวคริสต์มากขึ้น ยิ่งเมื่อผู้นำครอบครัวหรือผู้นำหมู่บ้านศรัทธา สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในหมู่บ้านก็รับความเชื่อตามผู้นำ การเอาใจใส่อบรมคำสอนแบบเข้มข้นจึงลดลง ยิ่งมีการโปรดศีลล้างบาปแก่เด็กทารกมากขึ้น การติดตามสอนคำสอนแก่พวกเขา เวลาที่โตขึ้นเป็นวัยรุ่น เป็นเยาวชน และเป็นผู้ใหญ่ก็ยิ่งลำบาก เพราะถือว่าการเรียนคำสอนเป็นเรื่องของเด็กๆ อีกทั้งหาเวลามาเรียนก็ยากขึ้น การดำเนินชีวิตจึงไม่ลึกซึ้ง อาจเป็นคริสตชนแต่ชื่อเท่านั้น คริสตชนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์

 ในการประชุมพระสังฆราช ในสภาพระสังคายนาวาติกันที่ 2 (คศ. 1962-1965) จึงได้มีมติให้ปรับปรุงแก้ไข พิธีประกอบศีลล้างบาปผู้ใหญ่ กำหนดให้รื้อฟื้นการเตรียมเป็นคริสตชนสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งแบ่งเป็นหลายขั้นตอน เพื่อให้เวลาเตรียมเป็นคริสตชน ต้องมีการอบรมอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังที่สมณกระทรวงคารวกิจ ได้ประกาศใช้ พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rites of Christian Initiation of Adults ตัวย่อ คือ RCIA) เมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1972 (30 ปีมาแล้วครับ)

กระบวนการรับผู้ใหญ่เป็นคริสตชน มี 7 ขั้นตอน

เป็นกระบวนการรับผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนคริสตศาสนธรรม และหากมีความพร้อม ก็จะสมัครเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรคริสต์นิกายคาทอลิก

- ผู้ใหญ่ที่ยังมิได้รับศีลล้างบาป

- ผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาปของชาวคริสต์นิกายอื่นๆ

- อาจเป็นผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาป แล้วแต่ยังมิได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก หรือศีลกำลัง

1. ระยะเวลาแห่งการประกาศข่าวดี เริ่มเรียนคริสตศาสนธรรม (มิถุนายน-พฤศจิกายน)

2. พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียน ในวันอาทิตย์แรกเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (อาทิตย์ปลายเดือนพฤศจิกายน) ให้พี่น้องคริสตชนในวัดรู้จักด้วยการประกอบพิธีหลังบทเทศน์ในระหว่างมิสซา มีพี่เลี้ยง (sponsor) และการมอบพระคัมภีร์ให้ผู้สมัคร

3. ระยะเวลาเรียนคำสอน ให้พัฒนาความเชื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้สัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าในองค์พระคริสต์
4. พิธีเลือกสรร เมื่อผู้สมัครพร้อมที่จะรับศีลแห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน จึงมีพิธีในวันอาทิตย์แรกเทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรรับรองเขา และเรียกเขาว่าคริสตังสำรอง (Catechumens) 

5. ระยะเวลาแห่งการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ อยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรต 40 วัน เป็นช่วงเวลาไตร่ตรองชีวิต มีประกอบพิธีการพิจารณาความตั้งใจ ในวันอาทิตย์ที่ 3,4 และ 5 เทศกาลมหาพรตตามความเหมาะสม (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

6. พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการรับเข้าเป็นคริสตชน ผู้ได้รับเลือกสรรจะได้รับศีลล้างบาป ศีลกำลัง และศีลมหาสนิทในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (Easter Vigil)

7. ระยะเวลาเป็นคริสตชนใหม่ (เมษายน -พฤษภาคม) ช่วงเทศกาลปัสกา (50 วัน) หลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่ง

การเริ่มต้นชีวิตคริสตชน ยังมีการพบปะเรียนคำสอนต่อเนื่องอีก 7 สัปดาห์ เขาจะได้รับประสบการณ์ใหม่ เป็นสมาชิกในชุมชนคริสตชน และร่วมมิสซากับพี่น้องคริสตชนในวันอาทิตย์

 

 

จากเว็บไซต์: http://www.catholic.or.th