Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 27 guests and no members online

2019-06-09 “วันเปนเตกอสเต”

 วันนี้ทั้งชาวยิวและเราคริสตชนฉลองวันที่ห้าสิบ(Pentecost) หลังการสมโภชปัสกาวันเปนเตกอสเตในภาษากรีกหมายถึงวันที่ห้าสิบสำหรับชาวยิวถือเป็นวันฉลองการขอบพระคุณพระเจ้าหลังฤดูเก็บเกี่ยวอีกทั้งเป็นการระลึกถึงการกระทำพันธสัญญาระหว่างพระยาเวห์กับโนอาห์หลัง50 วัน ของการเกิดน้ำท่วมใหญ่และพันธสัญญาที่ทรงกระทำกับประชากรอิสราแอลผ่านทางโมเสสบนภูเขาซีนาย(อพย.20) ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ห้าสิบหลังการอพยพออกจากแผ่นดินอียิปต์

สำหรับเราคริสตชนวันนี้เป็นวันฉลองพระจิตเสด็จลงมาเหนือบรรดาอัครสาวกเป็นรูปเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้นอีกทั้งเป็นวันฉลองของการถือกำเนิดของพระศาสนจักรซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา(ภายหลังได้รับพระจิตเจ้าเปโตรได้เริ่มประกาศเทศน์สอนมีคนกลับใจรับศีลล้างบาป3,000 คน) และเป็นวันฉลองการก่อตั้งพันธสัญญาใหม่ของพระเยซูเจ้ากับพระศาสนจักรซึ่งเป็นประชากรอิสราแอลใหม่ที่มีบรรดาอัครสาวกเป็นรากฐาน

นักบุญเปาโลได้กล่าวว่าหากพระจิตเจ้าไม่ทรงดลใจก็ไม่มีผู้ใดพูดได้ว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า(1 คร12:3) ดังนั้นเมื่อเราบอกว่าเราเชื่อในพระเยซูเจ้านั่นคือเครื่องหมายแห่งการทำงานของพระจิตเจ้าในตัวเราพระจิตเจ้าได้ประทานพระพรหลายอย่างให้กับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพรแห่งการทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดชะพระจิตเจ้าองค์เดียวเราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเป็นร่ายกายเดียวกัน(1 คร12:13) พระจิตเจ้าทรงทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าและผู้อื่น

พระจิตเจ้ามีบทบาทหลายอย่างในชีวิตคริสตชน

  1. ในฐานะผู้ดำรงอยู่ในตัวเราทรงทำให้เราเป็นวิหารที่มีชีวิตของพระองค์(1 คร3:16)
  2. ในฐานะผู้ทำให้เข้มแข็งทรงทำให้เราสามารถต่อสู้เอาชนะการประจญในการเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าในชีวิต
  3. ในฐานะผู้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ทรงบันดาลให้เราศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
  4. ในฐานะผู้สอนและนำทางทรงทำให้เราเข้าใจถึงคำสอนของพระเยซูเจ้า
  5. ในฐานะผู้ฟังและตรัสสอนทรงฟังคำภาวนาของเราและตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์
  6. ในฐานะผู้ประทานพระพรทรงประทานพระคุณต่างๆและบันดาลให้เราเกิดผล

ทุกวันนี้พระจิตเจ้ายังทรงทำงานในตัวเราและพระศาสนจักรทรงทำให้พระศาสนจักรเติบโตแผ่ขยายไปทั่วโลกและเป็นปึกแผ่นมั่นคงนี่คือผลงานของพระจิตเจ้าซึ่งถือเป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่พระศาสนจักรเริ่มต้นจากศิษย์เพียงหยิบมือเดียวซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไม่ได้มีการศึกษาอะไรมากหากนี่มิใช่ผลงานของพระจิตเจ้าทุกอย่างคงจบสิ้นแล้วตั้งแต่วันที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แต่นี่คืองานของพระจิตเจ้าจึงไม่มีใครหยุดยั้งได้และจุดที่มีการเบียดเบียนศาสนารุนแรงอย่างกรุงโรมก็กลับกลายเป็นศูนย์กลางของพระศาสนจักร

ที่มาhttp://dondaniele.blogspot.com/2012/05/blog-post_25.html