Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 25 guests and no members online

2019-12-01 ส่งมอบแรงบันดาลใจให้เยาวชน...

ส่งมอบแรงบันดาลใจให้เยาวชนสมเด็จพระสันตะปาปาถวายมิสซาเยาวชนที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

เยาวชนคือความหวังของพระศาสนจักรและความยั่งยืนของสันติภาพโลกด้วยเหตุนี้พระกรณียกิจสุดท้ายของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบนผืนแผ่นดินไทยก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นคือการพบปะกับเยาวชนของพระศาสนจักรไทยที่มาชุมนุมกันเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ(พิธีมิสซา) และรับแรงบันดาลใจจากองค์สันตะบิดา

วันที่22 พฤศจิกายน2562ตั้งแต่เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นมาบรรดาเยาวชนคริสตชนและประชาชนต่างเดินทางมายังบริเวณอาสนวิหารอัสสัมชัญและบริเวณโดยรอบเพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่จะเสด็จมาเป็นประธานประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อเยาวชนในช่วงเย็นเยาวชนที่เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้มาจากสังฆมณฑลต่างๆทั่วประเทศและเยาวชนจากงานชุมนุมเยาวชนสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทยซึ่งเยาวชนได้เตรียมตัวเตรียมจิตใจเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาค่่ายชุมนุมเยาวชนดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20-23 พฤศจิกายน2562 ณโรงเรียนพระแม่มารี(สาทร) ทั้งนี้ไม่เพียงแต่เยาวชนคาทอลิกเท่านั้นเยาวชนที่ต่างความเชื่อก็เข้าร่วมในการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ตลอดช่วงเวลาก่อนการเสด็จได้มีกิจกรรมบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญประกอบด้วยการแสดงดนตรีจากโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีการแสดงจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯการแสดงจากเยาวชนโฟโคลาเรและการแสดงจากสังฆมณฑลจันทบุรีจนถึงเวลาประมาณ15 นาฬิกาเยาวชนและมวลชนที่มารอเฝ้าเตรียมตัวร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

เวลาประมาณ 16 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณ  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก และนครรัฐวาติกัน เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มายังอาสนวิหารอัสสัมชัญ จากนั้นเปลี่ยนมาประทับรถยนต์พระประเทียบเปิดประทุน เสด็จไปยังบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อให้เยาวชน คริสตชน และประชาชนที่มารอเฝ้าอยู่บริเวณนอกอาสนวิหารอัสสัมชัญได้เฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ตลอดเส้นทางเสด็จ เยาวชนต่างร้องถวายพระพร ขับร้องเพลง โบกธงชาติไทยและธงวาติกันด้วยความปีติยินดี

รถยนต์พระประเทียบเปิดประทุนเคลื่อนมายังบริเวณสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเข้าสู่สำนักมิสซัง ซึ่งจัดเป็นที่ประทับรับรอง และเปลี่ยนฉลองพระองค์สำหรับพิธีกรรม เมื่อได้เวลาอันสมควร ขบวนแห่ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เคลื่อนเข้าสู่อาสนวิหารอัสสัมชัญ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ในวันนี้ตรงกับวันฉลองนักบุญเซซีลีอา พรหมจารี และมรณสักขี ซึ่งเป็นผู้อุทิศตนเพื่อพระเจ้ามาตั้งแต่ยังเยาว์ เป็นแบบอย่างของความรักความศรัทธา หลังจบการอ่านพระวรสาร สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเทศนาแก่เยาวชนที่มาร่วมในพิธี จากนั้น ในภาคถวายเครื่องบูชา ผู้แทนเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์นำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น จากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาทรงถวายบูชาสักการะแด่พระเจ้า พร้อมกับบรรดาพระคาร์ดินัล อาร์ชบิชอป บิชอป และเยาวชน คริสตชน ประชาชนร่วมใจในการถวายบูชาขอบพระคุณในครั้งนี้

อาสนวิหารอัสสัมชัญแห่งนี้ ถือเสมือนเป็นบ้านแม่ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยในปัจจุบันจากความตั้งใจที่จะสร้างพระวิหารถวายแด่พระนางมารีย์ผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของคุณพ่อยอห์นบัปติสปัสกัลบาทหลวงชาวสยามเมื่อ พ.ศ.2352ต่อมา คุณพ่อเอมิล-ออกุสต์กอลมเบต์ อุปสังฆราชมิสซังสยาม ได้ก่อสร้างวัดหลังปัจจุบันขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2447และได้ถวายไว้ในอารักขาของแม่พระอัสสัมชัญต่อมาวัดอัสสัมชัญได้รับเกียรติสถาปนาขึ้นเป็นอาสนวิหารแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเมื่อพ.ศ.2508พร้อมกับการสถาปนาอัครสังฆมณฑล นอกจากนี้ เมื่อ 35 ปีที่แล้ว สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้เสด็จเยือนอาสนวิหารหลังนี้ เพื่อประทานพระวโรกาสให้บาทหลวง ภคินี นักบวชชายหญิงเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2527

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์โกวิทวาณิชในฐานะผู้แทนพระศาสนจักรคาทอลิกไทยและปวงชนชาวไทยกราบทูลแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลาที่เสด็จเยือนประเทศไทยจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปามีพระดำรัสตอบขอบพระทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอบใจคณะรัฐบาลและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยทั้งทรงขอบใจทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเสด็จเยือนครั้งนี้ทั้งเสียสละกำลังกายกำลังใจและทุกคนที่ภาวนาเพื่อพระองค์และทรงอำลาประเทศไทยและทรงขอให้ทุกคนอย่าลืมที่จะภาวนาเพื่อพระองค์ด้วยขบวนพิธีกรรมแห่ออกจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ สมเด็จพระสันตะปาปามีพระปฏิสันถารกับบรรดาเยาวชนที่ร่วมพิธีภายในอาสนวิหาร จนเสด็จถึงบริเวณประตูด้านหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาประทับรถยนต์พระประเทียบ เสด็จกลับสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประเทศไทย เป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจบนแผ่นดินไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นในเช้าวันรุ่นขึ้น.

จากเว็บไซส์ https://www.popevisitthailand.com/