Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 21 guests and no members online

2020-01-05 สาส์นวันสันติภาพสากล ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประจำปี ค.ศ. 2020

แทนคิดสักนิด...สะกิดใจ

สาส์นวันสันติภาพสากล

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประจำปี ค.ศ. 2020

12 ธันวาคม 2019

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสาส์นวันสันติภาพสากลสำหรับวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2020 หัวข้อ สันติภาพเป็นการเดินทางแห่งความหวัง: การเสวนา การคืนดีกัน และการกลับใจ ในมิติระบบนิเวศน์

1.สันติภาพเป็นการเดินทางแห่งความหวัง ในการเผชิญอุปสรรค และการทดลองต่างๆ สันติภาพเป็นคุณค่ายิ่งใหญ่ เป็นจุดหมายของความหวัง และแรงบันดาลใจของครอบครัวมนุษย์ เราหวังว่าจะมีสันติภาพ แม้เผชิญความยากลำบากมากมาย

มีความขัดแย้งภายในและระดับนานาชาติ ความรุนแรง มีผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ สงครามทำลายครอบครัวของเรา

2. สันติภาพ มาจากการฟัง ความทรงจำ ความเป็นปึกแผ่นและภราดรภาพ บรรดาผู้รอดจากระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ (สิงหาคม ค.ศ. 1945) ต้องทนทุกข์มาจนทุกวันนี้ พยานชีวิตของพวกเขาช่วยเตือนมโนธรรม ให้เราช่วยกันสร้างอนาคตที่ยุติธรรมและเป็นพี่น้องกันมากขึ้น

โลกไม่ต้องการคำพูดว่างเปล่า แต่ต้องมีประจักษ์พยานชีวิต ผู้สร้างสันติ คือผู้เปิดทางสู่การเสวนา สันติภาพต้องสร้างแบบต่อเนื่อง เป็นการเดินทางร่วมกัน เพื่อความดีของส่วนรวม และเคารพกฎหมาย การฟังซึ่งกันและกัน ช่วยนำพาไปสู่ความเข้าใจและเคารพกัน และสามารถเห็นศัตรูเป็นพี่น้องชายหญิง

3. สันติภาพ เป็นการเดินทางของการคืนดีในความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง พระวรสารเล่าถึงการสนทนาระหว่างเปโตรกับพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือไม่” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง” (มธ 18:21-22)

สันติภาพ อยู่ในบริบทของการเมืองและเศรษฐกิจด้วย เพราะสันติภาพอยู่ในทุกมิติชีวิตโดยรวม

4. สันติภาพ เป็นการเดินทางของการกลับใจในมิติระบบนิเวศน์ ถ้าเรามีหลักการผิด ก็จะทำลายธรรมชาติ ทำร้ายสิ่งสร้างต่างๆ ก่อให้เกิดสงคราม ความอยุติธรรมและความรุนแรง ซึ่งพระเจ้ามอบโลกให้เราปกป้องดูแลรักษา บ้านส่วนรวมของเรา เพื่อลูกหลาน เราทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดและ วิธีมอง สิ่งต่างๆ ว่าเป็นความงดงามและปรีชาญาณของพระเจ้า

5.เราได้รับทุกสิ่งที่เราหวัง การเดินทางแห่งการคืนดีนี้ เราต้องอดทนและวางใจ เราเชื่อในความรักของพระเจ้า บิดาผู้ใจดี อาศัยศีลล้างบาปและศีลอภัยบาป ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร และเราต้องหลีกเลี่ยงความรุนแรง ทั้งคำพูดและกิจการต่อเพื่อนพี่น้อง และสิ่งสร้าง

ขอพระเจ้าอวยพรและช่วยเหลือให้เราเป็นผู้สร้างความยุติธรรมและสันติภาพ

 

++++++++++
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป