Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 81 guests and no members online

2020-12-27 สารวันสันติภาพสากล (ครั้งที่ 54)

แทนคิดสักนิด...สะกิดใจ

สารวันสันติภาพสากล (ครั้งที่ 54)

วัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่ ในฐานะหนทางสู่สันติภาพ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบสารวันสันติภาพสากลวันที่1 มกราคม2021 มีใจความสรุปดังนี้    

1. ปี 2020 เราเผชิญวิกฤติสุขภาพโควิด-19ทั่วโลกคล้ายวิกฤติสภาพภูมิอากาศ อาหารเศรษฐกิจ และการอพยพ เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ยากลำบาก เป็นพิเศษครอบครัวที่สูญเสียสมาชิก และผู้ตกงานมีบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักช่วยเหลือกัน แต่ในเวลาเดียวกัน น่าเศร้าที่มีชาติชาตินิยม ลัทธิเหยียดผิว การรังเกียจคนต่างชาติสงคราม และความขัดแย้ง ที่นำความตาย และการทำลาย เหตุการณ์เหล่านี้สอนเราให้เห็นความสำคัญของการเอาใจใส่กัน และดูแลสิ่งสร้างเพื่อสังคมแบบพี่น้องกันมากขึ้น

2. พระเจ้าพระผู้สร้าง เป็นต้นกำเนิดกระแสเรียกมนุษย์ให้เอาใจใส่ดังเรื่องราวในพระคัมภีร์ปฐมกาล มนุษย์ในสวนเอเดน “ให้เพาะปลูกและดูแลสวน” (ปฐก2:15) เรื่องราวของกาอินและอาเบล ให้พี่ดูแลน้อง (ปฐก4:9) ดูแลชีวิต และธรรมชาติ

3. พระเจ้าพระผู้สร้าง รูปแบบของการเอาใจใส่ทรงดูแลอาดัม เอวาและลูกๆมนุษย์เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า ทรงกำหนดให้มีวันสับบาโตให้หยุดงานพักผ่อนและเพื่อนมัสการพระเจ้า ฟื้นฟูระเบียบสังคม และเอาใจใส่คนจน(ลนต25:4) มีปียูบีลี“จะไม่มีคนยากจนในหมู่ท่าน” (ฉธบ15:4)

4. การเอาใจใส่ในพันธกิจของพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงรักมนุษย์มากจึงส่งพระบุตรมาอยู่ท่ามกลางเรา(ยน3:18) ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน...ประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำคืนสายตาให้แก่คนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ (ลก4:18) ทรงรักษาคนเจ็บป่วย ให้อภัยคนบาป เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี เป็นชาวสะมาเรียใจดี(ลก 10:30-37) และมอบชีวิตบนไม้กางเขน เพื่อไถ่เราให้เป็นอิสระจากบาปและความตาย

5. วัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่ใน ชีวิตของศิษย์พระเยซูปฏิบัติกิจเมตตาฝ่ายร่างกาย และจิตใจ ในพระศาสนจักรสมัยแรก” แบ่งปันสิ่งที่มี...ไม่มีใครขัดสน” (กจ4:34-35) ...พระศาสนจักรปัจจุบันทำงานช่วยคนจนโดยอาศัย โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ บ้านเด็ก บ้านพักสำหรับผู้เดินทางฯลฯ

6. หลักคำสอนด้านสังคม มีพื้นฐานคือวัฒนธรรมการเอาใจใส่ เพื่อส่งเสริมศักดิ์ศรีมนุษย์ ความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน การเอาใจใส่เพื่อความดีส่วนรวม การเอาใจใส่และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมดังในสมณสาส์น เลาดาโตซี เอาใจใส่ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพราะว่าทุกสิ่งสัมพันธ์กัน   

7. เข็มทิศชี้สู่หนทางร่วมกัน เราอยู่ในวัฒนธรรมทิ้งขว้าง จึงขอบรรดาผู้นำ และผู้อบรม ยึดหลักการเหล่านี้ โดยถือเป็น“เข็มทิศ” ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่ออนาคตของมนุษย์ลดอาวุธนิวเคลียร์หันมาส่งเสริมสันติภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อสู้ความจน

8. การศึกษาเพื่อวัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่ โดยเริ่มในครอบครัวโรงเรียน มหาวิทยาลัย สื่อสารสังคม ผู้นำศาสนา และองค์กรต่างๆ รู้จักฟัง เสวนาและเข้าใจกัน

9. ไม่มีสันติภาพ หากปราศจากวัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่ ขอเราอุทิศตน ทำงานเพื่อการคืนดี รักษา เคารพ และยอมรับกันและกันเพื่อสร้างชุมชนที่เป็นพี่น้อง ยอมรับ และเอาใจใส่ดูแลกัน

++++++++++
.วีระ อาภรณ์รัตน์แปล

แปลสรุป (18 ธันวาคม 2020)