Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 91 guests and no members online

2021-01-17 “ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก”

แทนคิดสักนิด...สะกิดใจ

“ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก”

เป้าหมายและความคิดริเริ่มแห่งปี “ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก” (Amoris Laetitia)

คำอธิบายของสมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต ผู้รับผิดชอบโครงการ:

สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต ได้ชี้แจงเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2020เกี่ยวกับ ปีแห่ง “ครอบครัว Amoris Laetitia” (19 มีนาคม 2021–26 มิถุนายน 2022)ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 5 ประการด้วยกัน ดังนี้ 1. “เพื่อขยายเนื้อหาของเอกสาร” 2. “เพื่อประกาศว่าเครื่องหมายแห่งการสมรสเป็นของขวัญ” 3. “เพื่อทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวอภิบาล” 4. “เพื่อทำให้เยาวชนรับรู้ถึงความสำคัญของการอบรมเกี่ยวกับความจริงแห่งความรักและพระพรของตนเอง” และ 5. “เพื่อขยายขอบเขตและพันธกิจแห่งการอภิบาลครอบครัว…เพื่อครอบคลุมสามีภรรยา เด็ก เยาวชน คนชรา และสถานการณ์แห่งความเปราะบางของครอบครัว”

ในบรรดาความคิดริเริ่มที่ได้มีแผนการแล้วคือ “วันปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุ” และ จัดเวทีอภิปรายในเดือนมิถุนายน 2021 พร้อมด้วยวีดีโอ 10 ตอน ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร ประจักษ์พยานของคนพิการ ข้อเสนอในการอภิบาล การประชุมสากลครั้งที่ 10 เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวในเดือนมิถุนายน 2022

สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต จะอ้างอิงถึงเอกสาร “การประกาศของคริสตชนเกี่ยวกับครอบครัวคือข่าวดีที่แท้จริง” (Amoris Laetitia,1)...

กำหนดการในการเปิดและปิดปี Amoris Laetitia:

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงเปิดปี Amoris Laetitia Family”วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2021 วันนั้นพระศาสนจักรจะเฉลิมฉลองครบปีที่ห้าในการพิมพ์สมณลิขิตเตือนใจ Amoris Laetitia ว่าด้วย “ความงดงามและความชื่นชมยินดีแห่งความรักในครอบครัว” พระองค์จะทรงปิดปีในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2022 ในโอกาสการประชุมครอบครัวสากลครั้งที่ 10 ซึ่งจะมีขึ้น ณ กรุงโรม

นี่เป็นการอธิบายของสมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต เกี่ยวกับ “โครงการ”  ปีแห่ง “Amoris Laetitia” ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งพระองค์ตั้งพระทัยที่จะสัมผัสกับชีวิตครอบครัวโลก โดยอาศัยข้อเสนอต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ การอภิบาล หรือวัฒนธรรม ซึ่งวัด สังฆมณฑล มหาวิทยาลัย กระบวนการขับเคลื่อนของพระศาสนจักร และสมาพันธ์ครอบครัวสามารถทำได้

“ประสบการณ์ของโรคระบาดโควิด19 ทำให้ปรากฏชัดเจนถึงบทบาทสำคัญของครอบครัวในฐานะที่เป็นพระศาสนจักรบ้าน และความสำคัญของชุมชนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับครอบครัว ซึ่งทำให้พระศาสนจักรเป็น ‘ครอบครัวแห่งครอบครัว’ (AL ข้อ 87)” สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต เน้นประเด็นดังกล่าว

นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ครอบครัว “สมควรที่จะมีปีแห่งการเฉลิมฉลอง เพราะว่าครอบครัวคือศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติการ และดูแลเอาใจใส่งานอภิบาลทั้งปวง นี่เป็นความจริงของพระศาสนจักร”

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บเรื่องราวข่าวนี้มาแบ่งปันและเตรียมการ)