Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 160 guests and no members online

2021-03-21 ใกล้สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ กระตุ้นจิต ชีวิตใบลาน

ใกล้สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ กระตุ้นจิต ชีวิตใบลาน

 นิกายโรมันคาทอลิกมักในประเทศไทย มักเรียกว่า "วันอาทิตย์ใบลาน" หรือ "วันอาทิตย์ใบปาล์ม" หรือ อาทิตย์มหาทรมานแห่ใบตาล (Palm Sunday of the Lord’s Passion) นิกายโปรเตสแตนต์ ในประเทศไทย มักเรียกว่า "วันอาทิตย์ทางตาล”

 วันอาทิตย์ใบลานเป็นวันแรกของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ (Holy Week)เป็นวันฉลองถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลมอย่างสง่าอย่างผู้พิชิต ซึ่งสอนนัยยะสำคัญ 2 ประการ คือ 1. พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ 2. พระเยซูเป็นกษัตริย์แห่งสันติภาพ การระลึกถึงพระทรมานการสิ้นพระชนม์และการกลับคนคืนชีพชพของพระเยซูเจ้าเริ่มจากวันอาทิตย์ใบลานนี้ การเฉลิมฉลองการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซูเจ้า (เป็นการทำนายล่วงหน้าถึงการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์) และการเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มยังเป็นการทำนายล่วงหน้าถึงการเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ ของคริสตชน

 วันอาทิตย์ใบลาน (Palm Sunday) ระลึกถึงพระเยซูเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มครั้งสุดท้ายของพระองค์ ตามพระวรสารของนักบุญมัทธิวและพระวรสารของ นักบุญลูกาในคัมภีร์ ระบุว่าก่อนที่พระเยซูจะ ถูกจับตรึงที่กางเขน พระเยซูได้เสด็จออกจากเมือง เยรีโค เพื่อเดินทางเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ครั้งนี้ พระองค์ทรงนั่งบนลูกลาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม และชาวเยรูซาเล็มออกมาต้อนรับพระองค์จำนวนมากด้วย ความยินดีบ้าง ก็นำเสื้อและกิ่งไม้มาปูลาดพื้น ขณะเสด็จเข้าเมืองคนที่เดินนำหน้าก็ตะโกนถวายพระพรว่า "โฮซันนา แก่บุตรของดาวิด ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ โฮซันนา ในที่สูงสุด”

 ใบลาน คือ สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ วันอาทิตย์ใบลานซึ่งเป็นวันอาทิตย์ก่อนอาทิตย์วันปัสกา พระเยซูประทับนั่งบนหลังลาเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม มีชาวเมืองต่างโห่ร้องต้อนรับพระองค์ว่า “โฮซันนา แก่ราช โอรสของดาวิด ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ โฮซันนาในที่สูงสุด” ประชาชนก็พากันไปตัดกิ่งปาล์มมาโบกต้อนรับบ้างก็เอาเส้อคลุมปูลงพื้นตามทางที่พระองค์เสด็จและกิ่งไม้ใบลานบนทางที่พระเยซูจะผ่านและชูใบปาล์มต้อนรับพระองค์ด้วยความเคารพ และช่ืนชมยินดีให้เกียรติแก่ผู้ที่เขาเช่ือมั่นว่าพระองค์คือพระเมสิยาห์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

 ดังนั้น ความหมายของใบลาน เป็นส่ิงคล้ายศีลไม่ใช่เครื่องรางของขลังที่มีอำนาจในตัวเอง แต่การที่คริสตชนเก็บใบลานไวที่บ้านเพื่อเป็นประจักษ์ พยานถึงความเช่ือในพระเยซูเจ้ากษัตริย์องค์สันติราชและชัยชนะแห่งวันปัสกา.