Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 40 guests and no members online

2014-01-12 พระพรสำหรับ "บุตรสุดที่รัก และโปรดปรานของพระเจ้า"

พระพรสำหรับ"บุตรสุดที่รักและโปรดปรานของพระเจ้า"

 

                   "เราควรจะทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้า...เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแล้วเสด็จขึ้นจากน้ำทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออกพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบ  และมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า...ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเรา"(มธ3:15-17)

          สัปดาห์นี้"ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง" พระศาสนจักรวางให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ปิดท้ายของเทศกาลสมโภชพระคริสตสมภพและเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงเทศกาลธรรมดาเพื่อเริ่มต้นชีวิตคริสตชนที่ติดตามชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง

          คำว่า"พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง" นั้นเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ที่เป็นพระเจ้าแต่ทรงยอมลดตัวลงมารับพิธีที่มนุษย์จัดทำขึ้น  นักบุญยอห์นผู้ประกอบพิธีล้างได้ประกาศชัดเจนว่าพิธีล้างด้วยน้ำของท่านเป็นการเรียกร้องกระตุ้นเตือนให้ผู้รับนั้นกลับใจปรับเปลี่ยนวิถีและวิธีการดำเนินชีวิตให้หันมาหาพระเจ้าก่อนที่จะสายเกินแก้ไข  เหตุด้วยพระองค์กำลังเสด็จมา

"เราควรจะทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้า...เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแล้วเสด็จขึ้นจากน้ำ  ทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออกพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบ  และมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า...ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเรา" (มธ3:15-17)

          "ศีลล้างบาป"ของพระเยซูเจ้าต่างจาก"พิธีล้าง" ของนักบุญยอห์น  ศีลล้างบาปเรียกร้องการกลับใจและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้า  แต่ไม่ต้องเฝ้ารอคอยพระองค์อีกต่อไปเพราะพระองค์เสด็จมาและประทับอยู่กับชีวิตของเราแล้วและประทานการอภัยบาปความอ่อนแอทั้งสิ้นให้เราเพื่อเราจะเริ่มต้นดำเนินชีวิตเป็น"บุตรสุดที่รักของพระองค์เป็นที่โปรดปรานของพระองค์"

          มีคนถามพ่อว่า"เหตุการณ์ของบ้านเมืองเราจะทำตนเช่นไรจะต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์(ส.ส.) หรือไม่"  อันที่จริงนั้นคำถามนี้อยู่ในความสงสัยสับสนของพี่น้องคริสตชนคนไทยแล้วตั้งแต่"เราจะไปร่วมชุมนุมเพื่อสังคมไทยตามจุดที่เขากำลังเรียกรวบรวมได้ไหมบาปไหม" เป็นคำถามที่มีคำตอบแนวทางเดียวกันพี่น้อง

          นี่คือผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเชิดชู  เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขา  เราให้จิตใจของเราแก่เขาเขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ... ไม้อ้อที่ช้ำแล้วเขาจะไม่หักและไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่เข้าจะไม่ดับ  เขาจะประกาศความยุติธรรมไว้บนแผ่นดิน" (อสย42:1-4)

          ประกาศกอิสยาห์ได้นำน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าเช่นเดียวกับที่องค์พระเยซูเจ้าได้นำน้ำพระทัยพระเมตตารักของพระบิดามาแจ้งบอกข่าวดีกับเราทุกคนนั่นคือคำสอนที่ว่า"จงกลับใจใช้โทษบาปเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว... พระอาณาจักรของพระบิดาคือการเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักถ่อมตนรับใช้และให้อภัยกันและกัน... เหมือนอย่างที่พระบิดาทรงความดีบริบูรณ์"

          คำตอบของพ่อต่อคำถามของพี่น้องคริสตชนคนไทยในคำถามเหล่านี้ว่า  หากเราจะไปร่วมประชุมชุมนุมหากเราจะตัดสินใจเช่นไรกับการจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ  ขอพี่น้องจงตั้งสติและทบทวนพระวาจาของพระที่ว่า"เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเรียกท่านมาด้วยความชอบธรรมเราจับมือของท่านและรักษาท่านไว้เราให้ท่านเป็นพันธสัญญาของประชากรและเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติเพื่อเปิดตาคนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกจองจำจากคุกปลดปล่อยผู้ที่อยู่ในความมืดจากที่คุมขัง"(อสย42:6-7)

          หากพี่น้องอยู่ท่ามกลางเสียงต่างๆทุกสรรพเสียงแล้วเรายังพร้อมเปิดใจรับฟังพระวาจาของพระนั่นคือพระพร  หางพี่น้องรับฟังและยอมรับด้วยใจและปฏิบัติแบ่งปันความรักนั่นคือพระพร  หากพี่น้องยังคงรักและให้อภัยพี่น้องท่านอื่นที่คิดต่างทำต่างจากเรานั่นคือพระพรหากพี่น้องยังคงมั่นคงในความรักของพระและอธิษฐานภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อพี่น้องที่คิดต่างทำต่างจากเราภาวนาเพื่อพี่น้องที่เรารักและเพื่อประเทศชาติของเราท่ามกลางเสียงวุ่นวายให้แตกหักและสับสนนั่นคือพระพรของพระ

          และพระองค์จะทรงบอกกับเราเช่นเดียวกับที่บอกกับองค์พระเยซูเจ้าว่า"ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเรา" เพราะเราแต่ละคนกำลัง"ทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้า"