Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 32 guests and no members online

2014-03-23 ผู้บอกความจริงที่ยอมสละชีวิต และความจริงที่ให้ชีวิต

ผู้บอกความจริงที่ยอมสละชีวิตและความจริงที่ให้ชีวิต

 “ประชาชนกำลังกระหายน้ำมากจึงบ่นตำหนิโมเสสว่าทำไมจึงพาพวกเขาออกจากอียิปต์จะให้พวกเขาลูกๆและฝูงสัตว์อดน้ำตายหรือ...คำพูดเช่นนี้ทำให้เห็นว่าชาวอิสราเอลได้ต่อว่าและทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับพวกเขาจริงหรือไม่(เทียบอพย17:3,7 )

พี่น้อง  ยิ่งมาอากาศยิ่งร้อนหลายคนต้องการน้ำเพิ่มมากขึ้นเขื่อนกักเก็บน้ำต่างๆก็แจ้งให้พี่น้องชาวไทยทุกคนได้ทราบว่าปีนี้จะมีน้ำน้อยให้ใช้น้ำอย่างระมัดระวังด้วยน้ำในเขื่อนนั้นลดลงไปมากโขแล้วสำหรับพี่น้องที่ต้องใช้ต้องดื่มช่วงนี้ก็ดื่มน้ำบ่อยขึ้นด้วยเหตุอากาศร้อนและร่างกายสูญเสียน้ำหนักขึ้นความรู้สึกร้อนและกระหายน้ำของเราเราก็ไม่ต่างไปจากความรู้สึกกระหายและต้องการน้ำของพี่น้องชาวอิสราแอลในถิ่นทุรกันดารและขาดแคลนน้ำ

พี่น้องเมื่อเราทนไม่ไหวกับความทุกข์ความเจ็บปวดที่เราได้รับความกระหายน้ำก็เช่นกันหลายครั้งเราก็จะพาลหาเรื่องเอาเรื่องโดยไม่คิดถึงเหตุถึงผลและสมควรแล้วเมื่อเราทำผิดโดยไม่ได้สนใจเหตุผลสนใจแต่เพียงความรู้สึกความอยากต้องการส่วนตัวเราเองก็ควรจะได้รับผลของความผิดพลาดและโทษที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เราก่อขึ้นมาเองมิใช่หรือ

พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้นั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขาจะกลายเป็นธารน้ำในตัวเขาไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดร(ยน4:13-14)

น้ำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตน้ำนั้นให้ชีวิตได้เกิดขึ้นและน้ำยังหล่อเลี้ยงชีวิตให้ยังคงเข้มแข็งและเติบโตต่อไปหากเป็นอย่างที่พูดนี้ก็คงดีไม่น้อยเพียงแต่เราเห็นว่าอีกด้านหนึ่งมนุษย์เรากลับใช้น้ำเป็นเครื่องมือช่วยให้ตนเองสามารถเอารัดเอาเปรียบพี่น้องรอบข้างตนหากเป็นเช่นนี้คุณค่าของน้ำที่แท้จริงที่ให้ชีวิตกลับกลายเป็นถูกปิดกลบฝังและกลายเป็นผีเน่าผีร้ายทำลายกัน

พระเยซูเจ้าจึงนำความจริงมาแจ้งมาบอกบอกว่าพระองค์ทรงเป็นน้ำทรงชีวิต  บอกว่าเมื่อเราได้รับพระองค์ไว้ในชีวิต(เป็นต้นผ่านทางการกินดื่มพระการและพระโลหิตของพระองค์) เราไม่กระหายอีกเลยตลอดชีวิต  และความจริงของพระองค์ก็คือแนวทางการปฏิบัติตนทำชีวิตของตนให้เป็นชีวิตเพื่อคนอื่น  ยอมรับความเจ็บเพื่อให้ผู้อื่นหายปวด  ยอมรับความเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ผู้อื่นพ้นจากความยากลำบาก

ยากที่จะหาคนที่ยอมตายเพื่อคนชอบธรรมบางครั้งอาจจะมีคนยอมตายแทนคนดีจริงๆได้  แต่พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเราเพราะพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาป(รม5:7-8)

พี่น้องมันยากจริงๆที่จะหาคนเช่นนี้อย่างที่นักบุญเปาโลบอกมันยากจริงๆที่เราจะสามารถอุทิศตนเป็นคนเช่นนั้นได้แต่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงพิสูจน์ความรักของพระองค์ที่มีต่อเราว่ามันพ้นไปจากการสนใจว่าเราจะเป็นคนดีหรือไม่พระองค์สนใจเพียงพระองค์มีความรักเมตตาต่อเรา... เช่นกันกับชีวิตของพระองค์เราก็ควรจะทำชีวิตของเราเพื่อรักดูแลผู้อื่น  เราก็ควรจะพิสูจน์ความรักของเราว่าเรารักตอบพระองค์ผ่านทางความรักเมตตาและดูแลพี่น้องรอบกายเรา.