Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 80 guests and no members online

2014-06-15 พระตรีเอกภาพฉบับชาวบ้าน...ความรักที่ผลิดอกออกผลอุทิศตน"

 

"พระตรีเอกภาพฉบับชาวบ้าน...ความรักที่ผลิดอกออกผลอุทิศตน"

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่า "พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อผู้ที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร"  (ยน 3:16)

          สัปดาห์นี้เราสมโภช "พระตรีเอกภาพ" พระศาสนจักรสากลเชิญชวนเรา ตั้งใจและทบทวนคำสอน เตือนความเชื่อของเราพี่น้องคริสตชนในเรื่องความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในความเป็นหนึ่งเดียวของสามพระบุคคลในธรรมชาติพระเจ้าหนึ่งเดียว... ทำให้นึกถึงนักบุญ เอากุสติน และแนวคำสอนของท่านในเรื่องพระตรีเอกภาพ.

          เรื่องเล่าถึงเทวดามาปรากฏแก่ท่านและสนทนาที่ชายหาด ยามเมื่อท่านทบทวนและพยายามเข้าใจพระธรรมล้ำลึก ธรรมชาติพระเจ้า ว่าจะเป็นไปได้อย่างไร ที่สามพระบุคลจะกลายเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว ค่าที่สุด ท่านก็พบกับความจริงที่ว่า ด้วยปัญญามนุษย์นั้นไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะเข้าใจธรรมชาติของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แท้จริง เทวดาเทน้ำเพื่อให้น้ำเต็มท่วมและล้นขึ้นจากพื้นชายหาด เพื่อแนะนำท่านนักบุญว่าเป็นไปไม่ได้

"เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์" (อพย 34:6)

          ครั้งนี้ขอนำเสนอเรื่องพระตรีเอกภาพฉบับพื้นๆ แบบชาวบ้านพอเข้าใจด้วยความรักของพระเจ้าพระบิดาที่มีต่อเรา พระบิดาทรงมอบพระบุตรให้เรา  ด้วยความรักที่พระบุตรมีต่อเราเช่นกัน และพระบุตรเองก็รักพระบิดา  

          พระองค์จึงยอมรับแผนการแห่งความรอดพ้นนี้ ด้วยการยอมรับธรรมชาติมนุษย์ และยอมรับแม้ความตายบนไม้กางเขน พระบุตรพระเยซูคริิสตเจ้าจึงนำความรักของพระบิดามาเผยแสดงให้เราได้รับรู้  และเป็นพระจิตเองที่เป็นพลังหนุนนำพระองค์

พี่น้องทั้งหลาย จงชื่นชมเถิด จงปรับปรุงตนให้ดีพร้อม จงให้กำลังใจกัน จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงดำเนินชีวิตอย่างสันติ แล้วพระเจ้าแห่งความรักและสันติจะสถิตกับท่าน  (2ครั้ง 13:11)

          ธรรมชาติความรักของพระตรีเอกภาพจึงเกิดขึ้นจริงในโลกของเรา แผนการแห่งความรอดจึงเริ่มต้นและยังดำเนินต่อมา  เริ่มต้นจากพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง  สานต่อด้วยความรักที่ไม่ต่างจากกันและสนองตอบพระบิดาในความรักที่อุทิศชีวิตทั้งหมดขององค์พระบุตร อีกทั้งมีพระจิตเจ้าคอยหนุนนำและเป็นแสงสว่าง

          เราคริสตชนเดินตามชีวิตของพระคริสตเจ้า พระอาจารย์ของเรา. ชีวิตของเราจึงเดินตามความรักของพระบิดาตอบสนองความรักของพระองค์ด้วยการอุทิศชีวิตเพื่อดูแลกันดังเช่นพระบุตร  เป็นผู้มีเมตตาต่อกัน ใจกว้าง ซื่อตรงต่อกัน ให้กำลังใจกัน มอบสันติต่อกัน เพื่อว่าความรักของพระเจ้าพระตรีเอกภาพจะสถิตท่ามกลางเราทุกคน โดยเราพึ่งพาแสงสว่าง การหนุนนำ และนำทางจากองค์พระจิตเจ้า.