Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 22 guests and no members online

2014-08-17 สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (แทน)

สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก.1.39-56

          พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย        พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธเมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์บุตรในครรภ์ก็ดิ้นนางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมร้องเสียงดังว่า“เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆและลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วยทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าเมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดีเธอเป็นสุขที่เชื่อว่า        พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง”พระนางมารีย์ตรัสว่า“วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุขพระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่ สำหรับข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์ แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไปทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบังลังก์และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้นพระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยากทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้พระองค์โดยทรงระลึกถึงพระกรุณาดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเราแก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป

          พระนางมารีย์ประทับอยู่กับนางเอลีซาเบธ ประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับ