Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 35 guests and no members online

2014-09-14 ผู้นำตามที่โลก ณ วันนี้ต้องการ

 

ผู้นำตามที่โลก ณ วันนี้ต้องการ

"พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรแต่เพียงพระองค์เดียวของพระองค์  เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร  (ยน 3:16)

ไม่กี่วันที่ผ่านมา มีโอกาสเทศน์เข้าเงียบนักเรียนชาย มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก แรกๆก็หวั่นเพราะเป็นนักเรียนชายล้วน และช่วงวัยรุ่น หวั่นว่าจะสนใจน้อย  แต่ผิดคาด เมื่อเราเติมและมอบความรักให้ไป เราได้ความรักตอบกลับมา

เรื่องที่แบ่งปันกับเด็กๆ  เป็นเรื่องผู้นำที่โลก ณ วันนี้ต้องการ  เราพูดคุย เราแบ่งปันถึงตัวแบบบุคคลรวมถึงลักษณะของผู้นำที่มีอยู่ที่พบเห็นได้  รูปแบบผู้นำที่พวกเขาสนใจและใคร่จะนำมาเป็น ตัวอย่าง...บ้างว่าผู้นำต้องมีกำลังต้องมีอำนาจ ผู้นำต้องมีเงิน ต้องสามารถตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเฉียบแหลมเฉียบขาด และอีกหลายประการตามที่โลกนี้สอนหรือสอดแทรกความคิดประสา ทุนนิยม วัตถุนิยม

"แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า...แต่ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน  เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงเทิดทูลพระองค์ขึ้นสูงส่ง...". (เทียบ ฟป 2:6-9)

ผู้นำตามแนวทางของพระเยซูคริสตเจ้า แนวทางของพระบิดา  ทุกคนแม้คนที่ขาดทักษะไม่เด่นดีดังอะไรก็สามารถเป็นผู้นำสำหรับโลกนี้ได้  ขอเพียงพวกเขาตั้งใจและพยายามนำเพื่อนพี่น้องให้เดินทางไปสู่ความรอด ให้เขาได้มีชีวิต ได้พบกับสันติสุขในความรักของพระบิดา

ดังนั้น อาศัยการวางตัวเรา วางใจไว้ในความรัก พระเมตตารักของพระบิดา และพระคริสตเยซู  เราทุกคนก็สามารถเป็นผู้นำได้ และเป็นผู้นำที่ให้ความรักให้ชีวิตให้ความรอด เป็นผู้นำอย่างที่โลก ณ เวลานี้ต้องการ.