Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 28 guests and no members online

2015-01-18 ตอบรับเป็นครั้งที่สี่ว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ !!!”

ตอบรับเป็นครั้งที่สี่ว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ !!!”
“ยอห์นกำลังยืนอยู่ที่นั่นกับศิษย์สองคน เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไป จึงพูดว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า...พระอาจารย์ “พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่ไหน” พระองค์ตรัสว่า “มาดูซิ” เขาจึงไปดู เห็นที่ประทับของพระองค์ และพักอยู่กับพระองค์ในวันนั้น.” (เทียบ ยน 1:35-36,38-39)
ตอบรับเป็นครั้งที่สี่ว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่” ...กับคำตอบของพระเยซูเจ้า เราไม่รู้จริงๆว่าที่พักของพระองค์เป็นเช่นไร เพียงคาดเดาสันนิฐานได้ว่าคงไม่ต่างจากที่พักของพี่น้องชาวบ้านชาวยิวในสมัยของพระองค์ และไม่ได้เลิศหรูอะไร  พระองค์ทรงอยู่ในครอบครัว “ช่างไม้” ธรรมดาครอบครัวหนึ่ง
สิ่งที่สำคัญน่าคิดคือ  ศิษย์สองคนของยอห์นที่จะกลายเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า ได้เข้าไป ได้เห็น และคำตอบสุดท้ายคือ...พวกเขาตอบรับพระเยซูเจ้าด้วยการอยู่พักกับพระองค์  แล้วเราละเราจะตอบอย่างไรกับพระองค์ที่ทรงเรียกเราเชื้อเชิญเรา.
“ร่างกาย...มีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า...ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าผู้สถิตในท่าน...ดังนั้นจงใช้ร่างกายของท่านถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิด” (เทียบ 1คร 6:13,19-20)
ตอบรับเป็นครั้งที่สี่ว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่” ... “องค์พระสันตะปาปาฟรังซิส” เมื่อวันที่ 13 มกราคมพระองค์เสด็จเยือนพี่น้องในประเทศศรีลังกา มีหลายเสียงทักท้วง เกรงพระองค์จะได้รับอันตรายจากความขัดแย้งและความรุนแรงในประเทศศรีลังกา แต่เป็นที่น่าชื่นชม พระองค์ไม่ได้ห่วงเรื่องของตนเองแต่พระองค์ทรงห่วงพี่น้องในประเทศศรีลังกา เป็นต้นพี่น้องคริสตชนที่ต้องต่อสู้กับความท้าทายต่อความเชื่อประสาคริสตชนของตน
“เราต้องเอาชนะความชั่วด้วยความดี เราต้องปลูกฝังคุณธรรมแห่งการให้อภัยและคืนดีกัน”  นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้อง พระองค์ทรงเชื้อเชิญและท้าทายให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันด้วยความดี,การให้อภัยและการคืนดีกัน  แน่นอนก่อนที่พระองค์จะทรงเรียกร้องพระองค์ย่อมทำให้เป็นแบบอย่าง และก่อนที่พระองค์จะทรงทำได้นั้น  พระองค์ย่อมต้องตอบรับเสียงเรียกของพระเจ้า ไม่ใช่แค่สามหรือสี่ครั้ง  แต่...พระองค์ตอบรับเสียงของพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่” ตลอดชีวิตของพระองค์เอง.
“องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเรียกมาแล้วสามครั้ง... และเสด็จมาประทับที่นั่น ตรัสเรียกเช่นครั้งก่อนว่า ซามูแอล ซามูแอล เขาทูลตอบว่า ตรัสมาเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่” (เทียบ 1 ซมอ 3:4-10)
ตอบรับเป็นครั้งที่สี่ว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่”  ...พระเจ้าตรัสเรียก ซามูแอล ก็ตอบรับพระองค์  พระเยซูเจ้าทรงเรียก  ศิษย์สองคนของยอห์นก็ติดตาม ได้พบเห็นและตอบรับพระองค์  องค์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิสก็ตอบรับเสียงเรียกของพระองค์
สัปดาห์นี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เราพี่น้องคริสตชนต้องค้นหา  ตอบตัวเองและพระเป็นเจ้าให้ได้ว่า  “ข้าแต่พระเจ้า พระเยซูเจ้า ตรัสมาเถิด  ผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่”.