Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 20 guests and no members online

2015-03-15 ทำหนึ่งอย่าง และไม่ทำหนึ่งอย่าง เพื่อความรักและการเติบโต

ทำหนึ่งอย่าง และไม่ทำหนึ่งอย่าง เพื่อความรักและการเติบโต
โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น  เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร  พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร (ยน 3:14-16)
เคยไหมที่เรารู้สึกรับไม่ไหวรับไม่ได้กับใจดื้อด้านของลูกหลาน หรือผู้ที่เรารักดูแลเอาใจใส่  เขาพลาดแล้ว เราพยายามแล้วที่จะเตือน...แต่ดูเหมือน ณ เวลานั้นเขาไม่ยอมที่จะฟัง  ตัวเราไม่ได้โมโหแต่เรารู้สึกแย่ เอาตรงๆรู้สึกน้อยใจเราหวังจะให้เขาวางใจเรา ไว้ใจเรา และมั่นใจเชื่อในคำแนะนำของเราแต่เขาก็ใจดื้อด้านต่อไป
พ่อถอยออกมา ไม่อยากให้อารมณ์ขุ่นมัวมาตีให้น้ำใจดีของเราต้องขุ่นหมองและปิดบังความรักความปรารถนาหวังดีที่เรามีต่อเขา  ถอยออกมาเพื่อสติและหัวใจของเราจะแจ่มใสชัดเจนอยู่ หวังจะภาวนาเพื่อเขาต่อไป  ขอบคุณพระที่ช่วยให้เวลานั้นที่รู้สึกผิดหวังน้อยใจ  แต่หัวใจไม่มืดบอดไม่ใช้อารมณ์ไปตีรวนความหวังดีด้วยการใช้คำพูดหนักๆที่ยิ่งเข้าไปทำร้ายจิตใจ และทำให้ทุกคนสองฝ่ายผิดพลาดไปจากความรักของพระที่เราตั้งต้นเอาไว้แต่แรก...ขอบคุณพระ
แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงเผยแสดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเรา เมื่อเราตายไปแล้วเพราะการล่วงละเมิด พระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระคริสตเจ้า ท่านได้รับความรอดพ้นก็เพราะพระหรรษ-ทาน (อฟ 2:4-5)
เวลานี้...หัวใจ (หรือที่เราเข้าใจว่าคือ “เสียงของพระ” คือ “มโนธรรม”) บอกกับตัวเองว่า “เรารักลูกหลานของเรา” “เรารักเขาที่พระมอบให้เราช่วยดูแล” เราจึงเพียรทนที่จะอดทน ให้อภัย ให้โอกาสด้วยความรักเมตตา ด้วยความหวัง และด้วยการภาวนาอย่างไว้ใจในพระเป็นเจ้า  เฝ้ารอให้เขาได้เติมใหญ่เติบโต
หวังว่าวันหนึ่ง  เขาจะมองดูกางเขน มองดูความรักของพระเยซูเจ้าที่ยอมถูกตรึงบนไม้กางเขน  เขาจะรับรู้เข้าใจความรักของพระบิดา  และเข้าใจความปรารถนาหวังดีที่เราเพียรแนะนำและมอบให้ 
โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น  เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร  พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร (ยน 3:14-16)
วันนี้...เราจะทำอย่างไรกับใจที่เจ็บปวด กับอาการน้อยใจที่ถูกปฏิเสธไม่ยอมรับคำแนะนำที่เราหวังดีมอบให้  คำตอบคือ... ภาวนาต่อพระด้วยอาการเฝ้ารออย่างเพียรทน และหวังในชีวิตพระที่ถูกปลูกถ่ายฝังรากลึกไว้ในหัวใจของเขา
เราทำหนึ่งอย่าง และไม่ทำหนึ่งอย่าง เพื่อความรัก และการเติบโตของกันและกัน  ทำหนึ่งอย่าง...คือ  “ภาวนาด้วยความวางใจในพระเมตตาของพระ หวังใจในความดีในชีวิตพระที่อยู่ในตัวเขาจะเติบโต”   ไม่ทำหนึ่งอย่าง...คือ  “ไม่ใช้อารมณ์สร้างความรุนแรงต่อกันแล้วปิดกันปิดบังความรักที่มีต่อกัน” หาไม่แล้วเขาจะไม่รู้เลยถึงหัวใจของเราที่รักเขาด้วยใจบริสุทธิ์.