Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 35 guests and no members online

2015-03-22 ความสุขของผู้รับใช้พระเจ้า

ความสุขของผู้รับใช้พระเจ้า
“เราจะใส่ธรรมบัญญัติของเราไว้ภายในเขา เราจะเขียนธรรมบัญญัติไว้ในใจของเขา เราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา...เราจะให้อภัยความผิดของเขา และจะไม่ระลึกถึงบาปของเขาอีกต่อไป” (ยรม 31:33-34)
ในหัวใจในชีวิตของเรามนุษย์มีมโนธรรมของพระเจ้าคอยเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเราเสมอ  และหากแม้ในชีวิตจริงเราจะมีพลาดผิดพลั้งบ้างพระองค์ก็พร้อมจะให้อภัยเราที่เป็นลูกของพระองค์  เพราะ “เราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา” เพราะพระได้ทรงตรัสสัญญาไว้  เป็นความมั่นใจของเราพี่น้องคริสตชนมั่นใจในความรักของพระบิดา ...แต่นี่เป็นความสุขแท้จริงจริงๆหรือ??
มีคำพูดพูดไว้ว่า “หากเราไม่เคยร้อนแล้ว  เราจะรับรู้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำสดชื่นจากความเย็นฉ่ำได้อย่างไร”  และ “หากเราไม่เคยพบความยากลำบากและปัญหาแล้ว  เราจะไม่สามารถพบกับความสุขจากปัญญาและการเอาชนะจากการเผชิญหน้าความเป็นจริง และเติบโตได้”  เช่นเดียวกันเราจะไม่สามารถพบกับความสุขแท้จริง หรือสันติสุขของพระได้อย่างถ่องแท้หากเราแสวงหาแต่ความสุขจากการนอนหลับพักนิ่งเฉย  เราจะไม่สามารถเข้าถึงสันติสุขความรอดพ้น (คุณค่าปัสกา)  หากเราไม่ยอมร่วมในชีวิตพระทรมานของพระเยซูเจ้า
“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดิน และตายไป มันก็จะเป็นเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามันตาย มันก็จะบังเกิดผลมากมาย ผู้ที่รักชีวิตของตนย่อมจะเสียชีวิตนั้น ส่วนผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้ ก็ย่อมจะรักษาชีวิตนั้นไว้สำหรับชีวิตนิรันดร ผู้ใดรับใช้เรา ผู้นั้นจงตามเรามา เราอยู่ที่ใด ผู้รับใช้ของเราก็จะอยู่ที่นั่นด้วย ผู้ใดรับใช้เรา ผู้นั้นจงตามเรามา เราอยู่ที่ใด ผู้รับใช้ของเราก็จะอยู่ที่นั่นด้วย”(ยน 12:24-26)
สองสามวันก่อน  ในช่วงไปร่วมเข้าเงียบประจำเดือนกับพี่น้องสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีโอกาสทานอาหารกับเพื่อนพี่น้องสงฆ์ที่สนิทกัน  พระสงฆ์รุ่นน้องท่านหนึ่งเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทยได้แบ่งปันประสบการณ์ แง่คิด ข้อคิดกับชีวิตสงฆ์ของท่านเมื่อยามติดตามพระเยซูเจ้าไปประกาศพระวรสารในต่างแดนกับพี่น้องที่ประเทศลาว  ที่พ่อสังเกตและพบจากใบหน้าและชีวิตของคุณพ่อ สงฆ์ธรรมทูต
พ่อได้พบว่า ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานของพระของคุณพ่อนั้นมีมากมาย แต่ไม่เห็นแววความทุกข์ในชีวิตของท่านเลย  ตรงกันข้ามท่านกลับมีความสุข และปรับอุปสรรคให้กลับกลายเป็นความสนุกท้าทายในการทำหน้าที่สงฆ์ของท่าน  สันติสุขในชีวิตสงฆ์ของท่านได้มาช่วยเติมพลังชีวิตสงฆ์ของพ่อและเพื่อนๆด้วย  และนี่แหละ “ความสุขของ ผู้รับใช้พระเจ้า”
เราทุกคนก็เป็นเช่นกัน  สันติสุข ความสุขแท้จริงของเราคริสตชนอยู่ที่เรายอมมอบชีวิตของเราให้กับพระ  ร่วมงานกับพระองค์  เราจะพบว่าชีวิตของเราเมื่อร่วมกับพระพรของพระด้วยความวางใจ จะช่วยให้เกิดผลขึ้นอีกมากมายเลย  เพราะ “ผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้ติดตามพระเยซูเจ้า ก็ย่อมจะรักษาชีวิตนั้นไว้สำหรับชีวิตนิรันดร และก็จะบังเกิดผลมากมาย”  อีกครั้งหนึ่ง... นี่แหละ “ความสุขของ ผู้รับใช้พระเจ้า”