Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 17 guests and no members online

2015-08-16 “เห็นความรักของแม่...ขอบพระคุณพระเจ้า”

“เห็นความรักของแม่...ขอบพระคุณพระเจ้า”
“นางเอลีซาเบ็ธทักทายพระนางมารีย์ว่า ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็น เจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง  พระนางมารีย์ ตรัสตอบว่า  วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า  เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์” (ลก 1:43-48)
สิงหาคมของทุกปี เราพี่น้องคริสตชนขอบพระคุณพระเป็นเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่ประทานต่อเราในชีวิตของแม่ของเรา  หนึ่ง...แม่ผู้ให้กำเนิดลืมตาดูโลกใบนี้และเลี้ยงดูเราจนเติบโตตลอดจนห่วงใยเรารักเราเสมอจนถึงวันจากโลกนี้ไป  เรา ลูกทุกคนจึงภาวนาของพรพระคุ้มครองให้ท่านมีสันติสุขเสมอ
สอง...แม่ของชาติไทยเรา  วันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  แม่หลวงของปวงชนชาวไทย  ความรักและพระพรของพระเป็นเจ้าหลั่งไหลมาสู่เราคนไทยผ่านทางความรักและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านที่รักและดูแลพสกนิกรลูกๆของพระองค์ท่านเคียงคู่กับพ่อหลวงเจ้าแผ่นดินของเราเสมอมา
“นางเอลีซาเบ็ธทักทายพระนางมารีย์ว่า ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง พระนางมารีย์ ตรัสตอบว่า วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์” (ลก 1:43-48)
และสาม...แม่พระแม่ของเรา พระนางมารีย์พระมารดาของพระเจ้า  เมื่อวันที่พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  ณ เชิงกางเขนนั้น เมื่อพระองค์ตรัสกับพระนางมารีย์พระมารดาว่า “แม่  นี่คือลูกของแม่”  เราทุกคนก็ได้รับสิทธินี้ด้วย  ได้รับสิทธิ์ของการเป็นลูกของแม่พระด้วย  และแน่นอนด้วยความเชื่อ  เราเชื่อมั่นว่า  แม่พระทรงรักและคุ้มครองเราลูกๆของพระนาง  และคอยภาวนาเสนอวิงวอนขอพระพรพระเมตตาของพระเจ้าสำหรับเราลูกๆของพระนางเสมอ
สิ่งสำคัญที่แม่ทั้งสามของเรามีเหมือนกันหมดนั้น...  หนึ่ง  ท่านรักเราที่เป็นลูกของท่านเสมอ ให้กำเนิดชีวิตและคอยดูแลประคับประคองลูกของท่านให้เติบโตเข้มแข็ง ยืนด้วยตัวเองยืนด้วยคุณธรรมความดีเสมอ  และสอง  ท่านเป็นแบบอย่างของการอุทิศชีวิตของตนให้กับเราเสมอ  เราจึงเห็นความเชื่อของท่านถูกแปลงออกมาเป็นความรัก เป็นความเมตตา เป็นความอดทนไม่ย่อท้อที่จะทำความดีและเลี้ยงดูเรา เมื่อเราได้เห็นความรักและอุทิศตนของท่าน ได้พบความเชื่อของท่าน  เราจึงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า.