Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 41 guests and no members online

2015-09-06 ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย...สวมชีวิตพระเยซู...ยืนเคียงข้างพีน้องที่เจ็บปวด.

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย...สวมชีวิตพระเยซู...ยืนเคียงข้างพีน้องที่เจ็บปวด.
พระเยซูเจ้าทรงใช้นิ้วพระหัตถ์ยอนหูของเขา ทรงใช้พระเขฬะแตะลิ้นของเขา ทรงเงยพระพักตร์ขึ้นเบื้องบน ถอนพระทัย แล้วตรัสว่า “เอฟฟาธา” แปลว่า “จงเปิดเถิด” ทันใดนั้นหูของเขากลับได้ยิน สิ่งที่ขัดลิ้นอยู่ก็หลุด เขาพูดได้ชัดเจน พระเยซูเจ้าทรงห้ามประชาชนมิให้พูดเรื่องนี้กับผู้ใด แต่ยิ่งห้าม ก็ยิ่งเล่าลือกันมากขึ้น ต่างก็ประหลาดใจมาก กล่าวว่า “คนคนนี้ทำสิ่งใดดีทั้งนั้น เขาทำให้คนหูหนวกกลับได้ยิน และคนใบ้กลับพูดได้”(มก 7:31)
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะวางชีวิตของตนเอง ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ความปรารถนาของตนเอง และสวมใส่ชีวิตของพระคริสตเจ้า  ชีวิตของพระเยซูเจ้าเรียกร้องตัวพระองค์เองให้ถือตามและดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระบิดา  เมื่อพระบิดาปรารถนาอยู่เคียงข้างและปกป้องชีวิตประชากรลูกๆของพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องเรา  ชีวิตของเราได้ชื่อว่าเป็นคริสตชน เป็นผู้คนที่ติดตามพระเยซูเจ้าจึงถูกเรียกร้องให้วางชีวิตไว้ หันมาสวมใส่ชีวิตพระเยซูและเดินตามชีวิตพระองค์
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะวางชีวิตของตนเอง  และมอบชีวิตของตนเพื่อยืนเคียงข้างพี่น้องของเราที่กำลังเจ็บปวด ทนทุกข์และทรมาน  ก็มันไม่ง่ายที่จะดูแลชีวิตของตนเองให้พร้อม ชีวิตเราเรายังอ่อนแออยู่เลย  หลายคนคิดว่าตัวเราเองต้องเก็บสะสม ต้องทำชีวิตให้ดีพร้อมเสียก่อน  แต่พระเยซูเจ้าบอกว่า ใครใคร่ตามพระองค์ ให้วางชีวิตของตนไว้ และเพียงแค่หันมาแบกกางเขนในชีวิตของตนและเดินตามชีวิตของพระองค์  เราจะกล้าไหมที่จะเดินตามพระองค์ทั้งที่ยังรู้สึกว่าไม่พร้อม
จงกล่าวกับคนที่ท้อแท้ว่า “จงมานะเถิด อย่ากลัวเลย” ดูซิ พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะเสด็จมาเพื่อช่วยท่านให้รอดพ้น (อสย 35:4)
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะวางชีวิตของตนเอง และมอบชีวิตของตนเพี่อยืนเคียงข้างพี่น้องของเราที่กำลังเจ็บปวด ทนทุกข์ทรมาน  ก็มันไม่ง่ายที่จะมองข้ามบางมุมหรือหลากหลายมุมในชีวิตของพี่น้องเราที่ดูอ่อนแอดูน่ารังเกียจและผิดพลาด  ตรงข้ามพระเยซูเจ้าเดินเข้าไปหาทันทีด้วยหัวใจที่รักและมองความเจ็บปวดมองอันตรายในชีวิตพระในชีวิตของเขาเป็นอันดับแรกก่อนจะมองความอ่อนแอของเขา พระองค์จึงรักเขาและเราได้เสมอ  พระองค์เชื้อเชิญเราให้รักพี่น้องของเราด้วยวิถีของพระองค์
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่เป็นไปได้เสมอเมื่อมีพระพรของพระ  เมื่อเราวางชีวิตของเราไว้กับชีวิตของพระเยซูเจ้า วางใจและเดินตามคำสอนของพระองค์ วิถีชีวิตของพระองค์  เมื่อได้ดังนี้ชีวิตของเราจะพร้อมที่จะวางชีวิตของตนเอง  และมอบชีวิตของตนเพื่อยืนเคียงข้างพี่น้องของเราที่กำลังเจ็บปวด ทนทุกข์และทรมาน  เพียงด้วยเหตุผลเดียว... เพราะชีวิตของคนคนเดียว ชีวิตของพระเยซู วิถีของพระองค์แท้ๆ ที่ยอมมอบชีวิตทั้งหมดของตนเพื่อยืนเคียงข้างเราที่เจ็บปวด.
จงกล่าวกับคนที่ท้อแท้ว่า “จงมานะเถิด อย่ากลัวเลย” ดูซิ พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะเสด็จมาเพื่อช่วยท่านให้รอดพ้น (อสย 35:4)