Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 31 guests and no members online

2015-10-04 “เราเกิดมาเพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในความรัก เป็นหนึ่งเดียวกับพระ”

“เราเกิดมาเพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในความรัก เป็นหนึ่งเดียวกับพระ”
“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้มนุษย์หลับสนิท และขณะที่เขากำลังนอนหลับ ก็ทรงเอากระดูกซี่โครงของเขาออกมาหนึ่งซี่ และทรงบันดาลให้เนื้อปิดสนิท พระองค์ทรงเอาซี่โครงนั้นมาสร้างหญิง แล้วทรงนำมาให้มนุษย์ มนุษย์จึงพูดว่า  นี่คือกระดูกจากกระดูกของฉัน และเนื้อจากเนื้อของฉัน  นางจะมีชื่อว่าหญิงเพราะนางมาจากชาย”  (เทียบ ปฐก 2:18-24)
“มนุษย์เป็นใคร...??”  “เราเป็นใคร...??”  “เราเกิดมาเพื่อ...??”  มีหลายครั้งและหลายคนในช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาจนแม้แต่ในปัจจุบัน มนุษย์ได้ตั้งคำถามเหล่านี้ถามกันถามตัวเองด้วย เพื่อคิดทบทวนเพื่อช่วยกันไตร่ตรองถึงคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตมนุษย์ของเรา
ฟังคนอื่นถามตอบคำถามเหล่านี้มามากมาย  เราเคยถามตนเองเคยไตร่ตรองทบทวน ในมุมมองของชีวิตตนเองมากน้อยเพียงใด  ที่สำคัญเราได้ลองมองในมุมมองของพระเป็นเจ้าบ้างไหม  ว่า “ในสายพระเนตรของพระองค์ มนุษย์ก็ดี  ตัวเราก็ดีนั้นเป็นใคร  พระองค์ปรารถเห็นเราเกิดมาเพื่ออะไร??”
“พระเยซูเจ้าผู้ทรงถูกลดฐานะลงต่ำ...ทรงยอมรับความตาย พระองค์ทรงลิ้มรสความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน
พระองค์จึงไม่ทรงอายที่จะเรียกคนเหล่านั้นว่าพี่น้อง  (เทียบ ฮบ 2:9-11)
เราพบเจอ เรารู้จัก เรารับรู้และเข้าใจได้ถึงสภาพหัวใจของพระบิดาว่าพระองค์ทรงรักเรา  พระองค์มองดูเราเป็นลูกๆของพระองค์  พระองค์ปรารถนาให้เรานั้นได้มีชีวิตเกิดมาและปลอดภัย  อีกทั้งเดินทางไปต่อเพื่อมอบความรักนี้ดูแลเพื่อนพี่น้องของเรา
“ท่านเห็นเรา ท่านก็เห็นพระบิดา” พระเยซูเจ้าบอกเรา เราพบ รับรู้และเข้าใจความรักของพระบิดาได้จากชีวิตของพระองค์เองที่ทรงรักเรา พระองค์ทรงเป็นดังกระจกเงาส่องสะท้อนให้พบเห็นองค์พระบิดา แม้กระทั้งความตายพระเยซูเจ้าก็ทรงยอมรับไว้แทนเราเพราะพระองค์เห็นเราเป็นพี่น้อง พระองค์ทรงรักเรา
“พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง  เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าแยกเลย” (เทียบ มก 2:6-9)
เราจึงเป็นพี่น้องกันในพระบิดาองค์เดียวกัน ในความรักและชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า  เราจงรักกันและกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ไม่มีสิ่งใดมาแยกเราออกจากกันได้  เหมือนดังที่พระเยซูเจ้าจะไม่ยอมให้อะไรหรือใครมาแยกพระองค์ออกจากชีวิตเรา  เหมือนดังที่พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา
ในศีลมหาสนิทพระองค์ทรงรวมเราทุกคนไว้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์...ดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้  มนุษย์อย่าได้แยกออกจากกันเลย...ขอบพระคุณพระเจ้า  ขอบพระคุณความรักของพระองค์.