Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 41 guests and no members online

2016-03-20 “พระเยซูบนกางเขน”

“พระเยซูบนกางเขน”

พี่น้อง  แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า...แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น...ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขน  เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่งและประทานพระนามให้แก่พระองค์  พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดินรวมทั้งใต้พื้นพิภพจะย่อเข่าลงนมัสการพระนามเยซูนี้   (เทียบ  ฟป2:6-10)

            ทำไมนะทำไม  ชายที่มีนามว่า“เยซู” จึงต้องได้รับการยกย่อง  จึงได้รับคำสรรเสริญจากพี่น้องมากมายอย่างที่เราพี่น้องคริสตชนกำลังสรรเสริญสดุดีชีวิตของพระองค์อยู่  มีพี่น้องต่างความเชื่อสงสัยไม่น้อยทีเดียว  ทำไมพระเป็นเจ้าพระบิดาจึงยกพระองค์ขึ้นสูงเด่นเพื่อให้ทุกคนได้กราบลงนมัสการพระองค์ คำถามเหล่านี้ล้วนมีคำตอบที่ชีวิตของพระองค์  คำถามที่ว่า“ทำไมเราจึงกราบนมัสการพระเยซูผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน”นั้น...ชีวิตของพระองค์เป็นคำตอบ

องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ข้าพเจ้ามีลิ้น...เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพูดจาให้กำลังใจแก่ผู้เหน็ดเหนื่อย...” (อสย50:4)

ชีวิตของพระเยซู...สุภาพนบนอบและฟังเสียงของพระเจ้าเสมอ  อีกทั้งอุทิศตนทั้งหมดเพื่อดูแลเพื่อนพี่น้องเพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้กับพี่น้องที่เจ็บปวดโศกเศร้าและเหน็ดเหนื่อย  เป็นชีวิตที่พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัย  ชีวิตของพระเยซู...พระองค์อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อเสียงเรียกของพระบิดาและเพื่อผู้อื่น

ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้โบยตีข้าพเจ้าและหันแก้มให้แก่ผู้ที่ดึงเคราข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ซ่อนหน้าแก่ผู้สบประมาทและถ่มน้ำลายรด  ​องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ต้องละอายข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าจะไม่อับอาย(อสย50:6-7)

            ชีวิตของพระเยซู...ไม่หลบหนีความเหนื่อยยากไม่ทอดทิ้งพี่น้องที่ทุกข์เจ็บปวดกล้าเผชิญกับผู้ที่เข้าใจผิดอีกทั้งดูถูกเหยียดหยาม  สิ่งเดียวที่พระองค์กังวลคือ“น้ำพระทัยของพระบิดาจะต้องสำเร็จ” น้ำพระทัยพระบิดาพระองค์ประสงค์จะเยียวยาดูแลผู้ที่เป็นทุกข์โศกเศร้าและจมอยู่ในบาป  ที่สำคัญพระเยซูวางใจในพระบิดา  “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ต้องอับอาย  ข้าพเจ้ารูว่าข้าพเจ้าจะไม่อับอาย”

แต่ประชาชนร้องตะโกนพร้อมกันว่าฆ่าเขาเสียปล่อยบารับบัสให้เรา... ​คนเหล่านั้นร้องตะโกนกลับมาว่าเอาไปตรึงกางเขนเอาไปตรึงกางเขน’”   (ลก23:18,21)

            ชีวิตเราพี่น้องคริสตชน  หลายครั้งก็เป็นเช่นเดียวกับพี่น้องสมัยนั้น  เสียงของเราก็ร่วมเรียกร้องให้นำพระเยซูไปตรึงกางเขนและประหาร  แต่สุดท้ายบนไม้กางเขนพระเยซูก็ยังร้องขอต่อพระบิดาว่า  “พระ​บิดา​เจ้าข้าโปรด​อภัย​ความ​ผิด​แก่​เขา​เถิดเพราะ​เขา​ไม่​รู้​ว่า​กำลัง​ทำ​อะไร” (ลก23:34)  เหล่านี้จึงเป็นเหตุให้พระบิดายกพระองค์ขึ้นสูงเด่นและเราทุกคนยอเข่าลงนมัสการพระองค์“พระเยซูบนไม้กางเขน”