Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 19 guests and no members online

2016-05-08 ประวัติเจ้าอาวาสใหม่

คุณพ่อยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

                  

เกิดวันที่ 19มีนาคม ค.ศ.1946  จังหวัดสมุทรปราการ

ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 6คน เป็นชาย 2คน เป็นหญิง 4คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3

ชื่อบิดา กิมสุน วนาโรจน์สุวิช (แซ่โง้ว)  ชื่อมารดา โบ๋วตัว วนาโรจน์สุวิช (แซ่เล้า)        

การศึกษา

ปี ค.ศ.1951-1956         เรียนที่โรงเรียนราฟาแอล ปากน้ำ ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4

ปี ค.ศ.1956-1962         เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-6

ปี ค.ศ.1963               สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิม. 8 (มัธยมปีที่ 8)

ปี ค.ศ.1965              สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.ก.ศ.)

ปี ค.ศ.1966               สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ ครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)

ปี ค.ศ.1970               เรียนที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา จบปริญญาโท สาขาปรัชญา

ปี ค.ศ.1973               เรียนที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา จบปริญญาโท สาขาเทววิทยา

ปี ค.ศ.1981-1982         เรียนที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา จบปริญญาเอก สาขาปรัชญา

ศีลบวชเป็นพระสงฆ์

-         สมัครเข้าบ้านเณร ปี ค.ศ. 1962

-         ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อเดอ ซูซ่าส์

-         ในนามของวัด อัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการ

-         ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 17มีนาคม ค.ศ. 1974ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหลังจากได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

17มี.ค.1974 -10พ.ค.1981       ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

และผู้จัดการ-ครูใหญ่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

17มี.ค.1974 -13มี.ค.1975       ผู้ดูแลวัดนักบุญอันนา ท่าจีน (เจ้าอาวาส) มาจากบ้านเณรเล็ก

10พ.ค.1981- 3พ.ค.1982        ศึกษาต่อที่กรุงโรม

3พ.ค.1982 -1พ.ค.1989           พักประจำที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

3พ.ค.1982 -1พ.ค.1989           อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม

1983 -1994                         อธิการวิทยาลัยแสงธรรม

1985 -1989                          ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

8ก.พ.1985 -11เม.ย.1986        ผู้จัดการโรงเรียนโยนออฟอาร์คพณิชยการ

1พ.ค.1989 - 8พ.ค.1990         ศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาในนามของสภาพระสังฆราชฯ

8พ.ค.1990                         อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม

8พ.ค.1990 – 1991                ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญเปโตร สามพราน

6พ.ค.1990 - 1พ.ค.1994         ผู้อำนวยการฝ่ายงานธรรมทูต

1พ.ค.1994 - 14พ.ค.2000       อธิการศูนย์ฝึกอบรม "บ้านผู้หว่าน"

1พ.ค.1994 - 14พ.ค.2000       ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลาภิบาล

2พ.ค.1999 – 2009                ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)

8เม.ย. 2005 – 30 เม.ย. 2016    จิตตาภิบาลอารามภคินีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

30 เม.ย. 2016-ปัจจุบัน            เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ