Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 17 guests and no members online

2018-03-11 ข้อคิดอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ปี B

ข้อคิดอาทิตย์ที่4 เทศกาลมหาพรตปีB

        ยน3: 14-21...โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร...พระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น...

นักบุญยอห์นบอกว่าเมื่อความสว่างของพระคริสต์เข้ามาในโลกนี้ก็มีบางคนไม่ยอมรับความสว่างนี้...ทำไม?...เพราะว่าการกระทำของพวกเขานั้นชั่วร้าย... อนิจจา! หลายๆครั้งเรากลับไม่ยอมต้อนรับความสว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสว่างแห่งพระวาจาของพระเยซูเจ้า...ให้เราวิงวอนขอพระเยซูเจ้าโปรดให้เราได้เดินอยู่ในแสงสว่างของพระองค์เสมอตลอดชีวิต

        ข้อคิด...ในบทอ่านที่หนึ่ง(2 พศด36: 14-16, 19-23) แสดงให้เราได้แลเห็นว่าพระเจ้ายังคงซื่อสัตย์ต่อประชากรของพระองค์อย่างไร?...แม้พวกเขาจะไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์...พระสัญญาของพระเจ้าก็มิได้ถูกทำให้เป็นโมฆะจากบาปของประชากรของพระองค์...และเป็นเพราะบาปของพวกเขาที่พระเจ้าอนุญาตให้พวกเขาต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยยังกรุงบาบีโลนแต่ถึงกระนั้นเราก็ได้แลเห็นความรักและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาจนในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตน

          ส่วนในบทอ่านที่สอง(อฟ2: 4-10) นักบุญเปาโลได้เน้นย้ำถึงความรักมหาศาลทีพระเจ้าแสดงให้เห็นในพระคริสตเจ้าอันทำให้เราได้แลเห็นว่าเราเป็นหนี้การช่วยให้รอดพ้นของพระเจ้าซึ่งมิได้เกิดจากความสามารถหรือความพยายามของเรามนุษย์แต่เป็นเพราะน้ำพระทัยดีของพระองค์ต่างหาก

          สำหรับพระวรสารก็บอกเราว่าความรักและความเมตตาของพระเจ้าเรามนุษย์สามารถสัมผัสได้จากการที่พระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยเรามนุษย์ให้รอดพ้น...พระเยซูเจ้าได้เสด็จลงมายังโลกนี้เพื่อจะเป็นความสว่างคอยส่องหนทางแห่งชีวิตของเราแต่ละคนแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่หลายๆคนชอบความมืดมากกว่าความสว่างอันเป็นการกล่าวโทษตัวเองที่ไม่ยอมรับความสว่างที่นำความรอดพ้นมาให้

          พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร...นี่เป็นพระวาจาที่น่าอัศจรรย์มากๆที่เราได้ยินในพระวรสารวันนี้อันเป็นบทสรุปของข่าวดีของพระเยซูเจ้า

          แต่ว่านิโคเดมัสกลับเป็นจุดแห่งความสนใจของพระวรสารวันนี้แม้ว่าตัวท่านจะปรากฎตัวในเรื่องเล่าของพระวรสารเพียงแค่สามครั้งและในเฉพาะพระวรสารของนักบุญยอห์นเท่านั้น...ท่านมีอุปนิสัยใจคอที่น่าสนใจท่านเป็นชาวฟาริสีและเป็นสมาชิกท่านหนึ่งในสภาสูงของพวกยิว

          นิโคเดมัส...ปรากฎตัวเป็นครั้งแรกในพระวรสารที่เราเพิ่งได้ยินจบลงไปในวันนี้ท่านรู้สึกประทับใจในคำสั่งสอนและในการกระทำของพระเยซูเจ้าจึงได้มาหาพระองค์แต่ก็มาอย่างลับๆในความมืดเพราะไม่อยากให้ใครเห็นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้แก่พวกเราก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าท่านเป็นคนชาวฟาริสีซึ่งปรกติแล้วก็มักจะเป็นปฏิปักษ์กับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ได้ให้เกียรติท่านโดยสนทนากับท่านนานทีเดียว

          แต่เวลาที่นิโคเดมัส...ปรากฎตัวเป็นครั้งที่สองก็ปรากฎว่าได้ก่อให้เกิดมีการต่อต้านพระเยซูเจ้ามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ของผู้นำทางศาสนาของชนชาวยิวเพราะในขณะนั้นชนชาวฟาริสีได้ตัดสินใจที่จะกำจัดพระองค์และพร้อมที่จะทำเช่นนั้นโดยไม่ต้องให้โอกาสพระองค์ที่จะต้องทำการไต่สวนเสียก่อนแต่เป็นนิโคเดมัสที่ออกมาทักท้วงว่าพระเยซูเจ้าอย่างน้อยก็ควรจะได้รับโอกาสฟังการไต่สวนตามที่กฎหมายได้ระบุไว้(ยน7: 51)

          ส่วนในการปรากฎตัวเป็นครั้งที่สามของนิโคเดมัสและเป็นครั้งสุดท้ายก็คือในการปลงพระศพของพระเยซูเจ้าเป็นตัวท่านเองที่ได้จัดหาเครื่องหอมที่ผสมด้วยมดยอบและว่านหางจระเข้จำนวนมากสำหรับปลงพระศพพระองค์(ยน19: 39)

          เราได้อะไรจากการปรากฎตัวสั้นๆของนิโคเดมัส?

          จากการปรากฎตัวครั้งแรกแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนเปิดใจและเป็นผู้ที่กำลังแสวงหาความจริงอย่างแท้จริง

          การปรากฎตัวครั้งที่สองแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาโดยยืนยันว่าพระเยซูเจ้าไม่ควรที่จะถูกลงโทษโดยที่ไม่มีการไต่สวน

          ส่วนการปรากฎตัวครั้งที่สามแสดงให้เห็นว่าแม้ท่านจะเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นคนใจกว้างและมีเมตตา

          คุณสมบัติทั้งหลายของนิโคเดมัสที่ได้กล่าวถึงข้างบนนี้ก็เป็นอะไรที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญและเอามาเป็นแบบอย่างแต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะขาดไปสำหรับนิโคเดมัสก็คือการออกมายืนยันความเชื่อศรัทธาของตนที่มีต่อองค์พระเยซูเจ้าอย่างเปิดเผยและอย่างเป็นที่ปรากฎแก่สาธารณชนดูเหมือนว่าท่านยังไม่มีความกล้าที่จะออกจากเงามืดเพื่อทำการเลือกความสว่างอย่างเด็ดขาดท่านคงยังไม่อยากจะทิ้งภาพลักษณ์ของความเป็นบุคคลแบบธรรมดาๆที่ยังไปไม่ถึงขั้นของผู้ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราได้เชยชมนิโคเดมัสยังมิใช่เป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่แต่ก็มิใช่เป็นคนบาปแต่อย่างใด

          การที่เราได้ทำการไตร่ตรองเรื่องของนิโคเดมัสคงจะเป็นเรื่องที่ท้าทายให้เราได้ออกจากเงามืดและต้องไม่กลัวหรืออายที่จะทำการยืนยันความเชื่อศรัทธาของเราในองค์พระเยซูเจ้าอย่างเปิดเผยและพร้อมเสมอที่จะอุทิศตนสำหรับการนี้

          ใครก็ตามที่มีความเชื่อก็จะไม่สูญเสียชีวิตแต่จะมีชีวิตนิรันดรนี่มิใช่เป็นเรื่องของความเชื่อเท่านั้นแต่ต้องเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้น

สวัสดี..พ่อวีรศักดิ์