Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 7 guests and no members online

2018-05-27 ข้อคิดสมโภชพระตรีเอกภาพ ปีB

ข้อคิดสมโภชพระตรีเอกภาพ ปีB

        มธ28: 16-20ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเราทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิต

เรากำลังทำการสมโภชพระตรีเอกภาพเราเริ่มและจบพิธีบูชาขอบพระคุณและกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราด้วยการทำเครื่องหมายสำคัญกางเขนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต...พระตรีเอกภาพซึ่งเป็นธรรมล้ำลึกและที่เราทำการสมโภชในวันนี้และทุกๆครั้งในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณให้เราทำด้วยความรักตามประสาลูกและด้วยความไว้วางใจซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระตรีเอกภาพลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคน

        ข้อคิด...สิ่งแรกที่บิดามารดาสอนเราเกี่ยวกับเรื่องของคริสตศาสนาก็คงจะเป็นการทำเครื่องหมายสำคัญกางเขน และสิ่งสุดท้ายที่พระสงฆ์ทำที่หลุมฝังศพของเรา ก็คือการทำเครื่องหมายสำคัญกางเขนเหนือร่างที่ไม่ไหวติงของเรา...เพราะชีวิตคริสตชนของเราถูกตราไว้“ในพระนามของพระบิดา และพระบุตร และพระจิตด้วยศีลล้างบาป...และบทภาวนาของพระศาสนจักรโดยทั่วๆไป ก็จะเริ่มต้นและลงท้ายโดยกล่าวถึงพระบิดา ในฐานะผู้ทรงให้กำเนิดทุกชีวิตที่กล่าวถึงในเรื่องของการสร้างโลก และการส่งพระบุตรของพระองค์หรือพระวจนาตถ์ให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ ถูกทรมาน ถูกตรึงและสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขน กลับคืนพระชนมชีพและเสด็จสู่สวรรค์ เพื่อช่วยเราให้รอดพ้น และการส่งพระจิต เพื่อการเกิดใหม่ของเราคริสตชนจากน้ำและพระจิต และเพื่อการทำงานของพระองค์ในพระศาสนจักรและในชีวิตของคริสตชนแต่ละคน

การเผยแสดงของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดา และพระบุตร และพระจิตนั้น ก่อนอื่นหมด บอกเราถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นสำหรับเรา แต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเอกภาพอันล้ำลึกของพระบิดาและพระบุตรและพระจิตนั้น เราคงไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจถูกต้องและสมบูรณ์ด้วยภาษาของมนุษย์ซึ่งไม่สามารถบรรยายธรรมล้ำลึกอันสุดพรรณนาของพระเจ้าได้ เช่น การรับรู้ว่าพระบิดาและพระบุตรและพระจิต ทรงมีฤทธานุภาพและพระธรรมชาติเดียวกัน...พระบุตรทรงเกิดจากพระบิดา(begotten)แต่พระจิตทรงออกมาจากพระบิดาและพระบุตร (proceed)…แต่แน่นอนว่ามนุษย์ต้องการรู้จักพระองค์อย่างลึกซึ้งและอย่างละเอียดมากขึ้น อย่างไรก็ตามเราต้องตระหนักว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าการรู้เกี่ยวกับพระเจ้าสำหรับเราคริสตชน ก็คือการรู้จักและรักพระองค์แบบที่คนรักรู้จักและรักกันและกัน

พระตรีเอกภาพซึ่งเป็นที่รู้จักในองค์พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ครบครันไม่มีการเจือปนจากสิ่งภายนอกทั้งไม่ถูกจำกัดอยู่ในพระผู้สร้างและสิ่งสร้างหากแต่ประกอบด้วยอานุภาพสมบูรณ์ที่จะสร้างสรรค์และใช้พลังได้อย่างอิสระเสรีพระธรรมชาติของพระองค์ก็มั่นคงอยู่ได้เองโดยไม่แบ่งแยกเพราะรวมเป็นหนึ่งในสามพระบุคคลเหตุว่าพระบิดาทรงสร้างสรรค์ทุกสิ่งโดยทางพระวจนาตถ์ในพระจิตเจ้าความเป็นหนึ่งเดียวของพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์จึงคงอยู่ด้วยประการฉะนี้ดังนั้นพระศาสนจักรในวันนี้จึงประกาศ“พระตรีเอกภาพพระเจ้าหนึ่งเดียวในสามพระบุคคล” พระผู้ทรงเป็นอยู่“เหนือสรรพสิ่งอันหมายความถึงโดยทางพระวจนาตถ์และ“ในทุกสิ่ง” คือในองค์พระจิตเจ้า

เมื่อนักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโครินธ์ท่านบรรยายทุกสิ่งถึงพระเจ้าหนึ่งเดียวคือพระบิดาผู้ทรงเป็นแหล่งที่มาของสรรพสิ่งเมื่อท่านกล่าวว่าพระพรพิเศษมีหลายประการแต่มีพระจิตเจ้าพระองค์เดียวมีหน้าที่หลายอย่างต่างกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้า(พระบุตร) เพียงองค์เดียวกิจการมีหลายอย่างแต่มีพระเจ้า(พระบิดา) พระองค์เดียวผู้ทรงกระทำทุกอย่างในทุกคน (1 คร12: 4-6)

พระคุณซึ่งพระจิตเจ้าทรงแจกจ่ายให้แต่ละคนก็เป็นของประทานของพระบิดาผ่านทางพระวจนาตถ์เหตุว่าทุกสิ่งที่เป็นของพระบิดาก็เป็นของพระบุตรด้วยเป็นอันว่าทุกสิ่งที่พระบุตรประทานให้ในพระจิตจึงเป็นของประทานจากพระบิดาในทำนองเดียวกันเมื่อพระจิตเจ้าประทับอยู่ในเราพระวจนาตถ์และพระบิดาก็ประทับอยู่กับเราด้วยและนี่เป็นความหมายของ“เราหมายถึงพระบิดาและพระบุตรและพระจิตจะมาหาเขาและจะพำนักอยู่ในเขา” เหตุว่ามีแสงสว่างอยู่ที่ไหนความสุกใสก็อยู่ที่นั่นและความสุกใสอยู่ที่ไหนพลังรุ่งโรจน์ของแสงสว่างก็ฉายแสงออกจากที่นั้นซึ่งก็หมายถึงพระเจ้านั่นเอง

ในจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่สองนักบุญเปาโลได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า  “ขอให้พระหรรษทานของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตเจ้าสถิตอยู่กับทุกท่านเทอญ” (2 คร13:13) (พระศาสนจักรใช้ในเวลาเริ่มพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณกล่าวทักทายสัตบุรุษ) เหตุว่าพระหรรษทานและพระคุณซึ่งพระตรีเอกภาพประทานให้นั้นประทานให้โดยพระบิดาทางพระบุตรและในพระจิตและผลที่ตามมาจากพระคุณนี้ก็มาจากพระจิตเจ้าเพราะถ้าเราได้รับพระจิตแล้วเราก็มีความรักของพระบิดาและพระหรรษทานของพระบุตรและความสนิทสัมพันธ์กับพระจิตตามที่นักบุญอาธานาสได้กล่าวไว้

ให้เราพร้อมใจกันภาวนาต่อพระตรีเอกภาพโดยขอให้เราประกาศยืนยันความเชื่อแท้จริงยอมรับรู้พระเกียรติมงคลแห่งพระตรีเอกภาพผู้ทรงสถิตนิรันดรและกราบนมัสการทั้งสามพระบุคคลเป็นพระเจ้าทรงฤทธิ์และมีพระเดชานุภาพหนึ่งเดียวกัน    

ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าขอความรักของพระเจ้าและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตเจ้าสถิตอยู่กับทุกท่านเทอญ

สวัสดี...พ่อวีรศักดิ์