Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 23 guests and no members online

2018-09-09 ข้อคิดอาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ปี B

ข้อคิดอาทิตย์ที่23 เทศกาลธรรมดา ปี B

ยก2: 1-5, มก7: 31-37...อย่าให้ความเชื่อของท่านในองค์พระเยซูคริสต์มีการเลือกปฏิบัติ...คนคนนี้ทำสิ่งใดดีทั้งนั้นเขาทำให้คนหูหนวกกลับได้ยินและคนใบ้กลับพูดได้...

พระเยซูเจ้าได้ทรงทำให้คนหูหนวกได้ยินและคนใบ้พูดได้...เราต้องการให้พระเจ้ามาสัมผัสหูของเราเพื่อว่าเราจะได้ยินพระวาจาของพระองค์และเราต้องการให้พระองค์มาสัมผัสลิ้นของเราเพื่อว่าเราจะได้ยืนยันความเชื่อของเราและประกาศข่าวดีของพระองค์...

        ข้อคิด...พระเยซูเจ้าได้ทรงทำอัศจรรย์ในการทำให้คนหูนวกได้ยินและคนใบ้พูดได้นั้นเป็นการทำอัศจรรย์ในถิ่นของคนต่างศาสนาการตอบรับทางความเชื่อของคนต่างศาสนาช่างแตกต่างจากของผู้คนอีกหลายๆคนในถิ่นบ้านเกิดของพระองค์เอง...นักบุญมาระโกต้องการแสดงให้เรารู้ว่าพระเยซูจ้ำกำลังทำให้คำทำนายของประกาศกอิสยาห์ได้สำเร็จไปที่ว่า“หูของคนหูหนวกจะได้ยินและคนใบ้จะร้องตะโกนด้วยความยินดี” (อสย3: 4-7) นั่นก็หมายถึงว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้นำความรอดพ้นมาสู่ชาวอิสราเอลและมนุษยชาติ

        การอัศจรรย์ที่กล่าวถึงในวันนี้เป็นการรักษาให้หายแต่เพียงกรณีเดียวในพระวรสารที่บรรยายถึงขบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปของการรักษาให้หายและนักบุญมาระโกเห็นการอัศจรรย์นี้ว่าเป็นการฉายภาพของการเจริญพัฒนาของความเชื่อซึ่งเกิดขึ้นกับคริสตชนทุกๆคนหลังจากที่เขาได้รับศีลล้างบาปแล้ว...พระคริสตเจ้าทรงสัมผัสหูของเราเพื่อให้เราได้ยินพระวาจาของพระองค์และพระองค์ทรงสัมผัสลิ้นของเราเพื่อให้เรายืนยันความเชื่อของเราและประกาศข่าวดีของพระองค์ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถเอ่ยออกมาว่า“พระองค์ทำสิ่งใดดีทั้งหมดทำให้คนหูหนวกได้ยินและทำให้คนใบ้พูดได้

        ความสามารถที่จะได้ยินและที่จะพูดเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่สองประการที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรามนุษย์เช่นเดียวกับพระพรอื่นๆทั้งหลายซึ่งหลายๆคนคิดว่าเป็นสิทธิของตนที่จะต้องได้มาและจะใช้อย่างไรก็ได้  อันอาจจะนำไปใช้ในทางที่ผิดและถือเป็นเรื่องส่วนตัวอันที่จริงพระพรทั้งสองประการนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งเราแลเห็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้สูงอายุคือเมื่อการได้ยินของพวกเขาชักจะไม่สู้จะดีนักพวกเขาก็มักจะถอยตัวออกห่างไปอย่างเงียบๆจากผู้คนในสังคมไม่อยากที่จะสื่อสารกับคนอื่นเพราะคิดว่ามันเป็นข้อด้อยของตน

        พระพรของการพูดเป็นวิธีการที่สำคัญของเรามนุษย์ในการสื่อสารกับคนอื่นคนที่มีข้อขัดข้องในเรื่องของการพูดก็มักจะกลายเป็นตัวตลกเป็นที่หัวเราะเยาะของคนอื่นดังนั้นในกรณีของคนใบ้หูหนวกคนนี้พระเยซูเจ้าจึงทรงปฏิบัติต่อเขาเป็นกรณีพิเศษโดยนำเขาออกไปจากฝูงชนเพื่อว่าพระองค์จะได้สามารถปฏิบัติต่อเขาเป็นการส่วนตัวและอย่างเอาใจใส่เป็นพิเศษ...แทนที่จะกล่าวอะไรกับเขาเท่านั้นพระองค์กลับทรงสัมผัสหูและลิ้นของเขาซึ่งเป็นการทำให้เขารู้สึกถึงสิ่งที่เขาไม่สามารถได้ยินและได้พูด

        การอัศจรรย์นี้มีผลลัพธ์อย่างมากสำหรับพวกเรามิใช่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนหูหนวกหรือใบ้พูดไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าเรามีพระพรของการได้ยินและการพูดข้อเท็จจริงที่ว่าแม้นเรามีพระพรทั้งสองประการนี้แต่เราก็มิได้ใช้พระคุณทั้งสองประการนี้อย่างดี...หลายๆคนเป็นผู้ฟังที่น่าสงสารคือไม่ค่อยจะรู้จักฟังคนอื่นและมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาหรือมีความยากลำบากในการแสดงออกด้วยคำพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารกับคนอื่น

        เคราะห์กรรมที่เลวร้ายกว่าการที่เกิดมาหูหนวกคือการมีหูแล้วไม่ยอมฟังให้รู้เรื่องหรือมีลิ้นแล้วกลับไม่ยอมพูดในสิ่งที่ต้องพูดดังนั้นเราจึงต้องการการสัมผัสที่สามารถรักษาให้หายได้ขององค์พระเยซูเจ้าถ้าหากว่าเราต้องการใช้พระพรอันทรงคุณค่าทั้งสองประการนี้อย่างดี

        การอัศจรรย์นี้มิใช่ต้องการสื่อถึงการรักษาให้หายทางร่างกายของเรามนุษย์ที่เป็นหูหนวกและใบ้พูดไม่ได้เป็นสำคัญแต่ต้องการที่จะสื่อให้เรารู้จักเปิดหูของเราเพื่อรับฟังพระวาจาของพระเจ้าและให้คลายลิ้นของเราออกมาเพื่อจะยืนยันความเชื่อของเราในองค์พระเยซูคริสตเจ้า

        จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมพิธีกรรมสัมผัสหูและลิ้นได้ถูกนำมาบรรจุไว้ในพิธีกรรมของศีลล้างบาปจากยุคต้นๆของพระศาสนจักรและยังคงได้รับการปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้...เพื่อให้ผู้รับศีลล้างบาปที่หูของเขาได้รับการสัมผัสจากพระเยซูเจ้าผ่านทางพระสงฆ์ผู้แทนของพระองค์จะได้รับพระวาจาของพระองค์และปากของเขาที่ได้รับการสัมผัสจากพระองค์ก็จะประกาศยืนยันความเชื่อของตนในพระองค์อันเป็นการสรรเสริญและถวายเกียรติแด่พระบิดาเจ้า

เราต้องการที่จะสามารถรับฟัง

พระวาจาของพระเจ้าด้วยหูของเรา

และเราต้องการที่จะสามารถประกาศยืนยัน

พระวาจานั้นด้วยปากของเรา

เราต้องการนำเอาพระวาจานั้นมาใช้ในชีวิตของเรา

พระวาจาของพระเจ้าที่เราได้ยิน

และที่เราได้ยืนยัน

และนำเอามาเป็นชีวิตของเรานั้น

จะเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ตกลงบนดินดี

อันจะทำให้ชีวิตของเราผลิตผลอุดมสมบูรณ์

สมจะได้รับพระอาณาจักรสวรรค์เป็นรางวัล

สวัสดี...พ่อวีรศักดิ์