Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 13 guests and no members online

2019-10-06 ข้อคิดวันอาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ปี C

ข้อคิดวันอาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดาปีC

ลก17: 5-10; ฮบก2: 4...ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดและพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ว่าจงถอนรากแล้วไปขึ้นอยู่ในทะเลเถิดต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน...เมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้วจงพูดว่าฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้น...ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตเพราะความซื่อสัตย์

          การรับใช้พระเจ้ามิใช่เป็นหน้าที่แต่เป็นสิทธิพิเศษ...คุณภาพที่สำคัญที่สุดสำหรับการรับใช้นั้นก็คือความรัก”...เราได้นำจิตตารมณ์ใดในการมากราบไหว้นมัสการพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณและในการรับใช้พระเจ้า?

ข้อคิดให้เราลองถามตัวเราเองว่าเมื่อเราโดนการกดขี่ข่มเหงการต่อสู้แก่งแย่งชิงดีกันและการใช้ความรุนแรงกดดันอยู่รอบๆตัวเรา...เราได้รับกำลังใจจากที่ไหนและจากผู้ใดที่ทำให้เราสามารถสู้ทนได้?

          ประกาศกฮาบากุกรู้สึกเจ็บปวดอย่างยิ่งเมื่อแลเห็นความรุนแรงและความขัดแย้งต่างๆอยู่รอบตัวท่านแต่พระเจ้าก็ดูเหมือนว่านิ่งและไม่สนใจต่อเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น...พลางให้คำตอบว่ายังไม่ถึงเวลา...แต่ให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าคงรักษาความสัมพันธ์ของตนกับพระองค์และให้ความไว้วางใจในพระองค์อย่างเหนียวแน่นต่อไป

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความเชื่อ...และนี่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของศาสนาของพระเยซูเจ้าและของพระเจ้าในพระธรรมเก่า...เพราะผู้ชอบธรรมจะมีชีวิตเพราะความซื่อสัตย์” (ฮบก2: 4) หรือผู้ชอบธรรมของเราจะดำรงชีพด้วยความเชื่อ” (ฮบ10: 38)

เรื่องราวแห่งความเชื่อศรัทธาของบรรดาคริสตชนเริ่มต้นจากท่านอาบราฮัมซึ่งเป็นบิดาแห่งความเชื่อ...ท่าทีของท่านเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเป็นท่าทีของความเชื่อศรัทธาที่ท่านมีต่อพระเจ้าจริงๆคือท่านได้ตอบรับพระเจ้าอย่างพร้อมเสมอว่าครับต่อการเรียกของพระองค์ที่ประสงค์ให้ท่านทำตามแผนการของพระองค์และท่านก็พร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าแม้กระทั่งยอมยกถวายบุตรชายคนเดียวของท่านอิสอัคให้เป็นยัญบูชาตามพระบัญชาโดยมิได้โต้แย้งแต่อย่างใด

ท่านอาบราฮัมได้เอาชนะความขัดแย้งต่างๆเพื่อที่จะยอมมอบตัวเองให้กับพระวาจาของพระเจ้าซึ่งได้ทำให้ท่านได้แลเห็นว่าในพระวาจานั้นเป็นความจริงที่สามารถช่วยให้รอดพ้นได้และทำให้ท่านรู้สึกสบายใจ

เช่นเดียวกันสำหรับบรรดาประกาศกในพระธรรมเก่าระหว่างตลอดประวัติศาสตร์แห่งการช่วยให้รอดพ้นของประชากรของพระเจ้าพวกท่านได้เป็นผู้ประกาศความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าพวกท่านได้เชิญชวนประชาชนมิให้มอบความไว้วางใจกับคำมั่นสัญญาลมๆแล้งๆของมนุษย์แต่ให้มอบความไว้วางใจทั้งสิ้นกับพระวาจาที่มาจากพระเจ้า

ความเชื่อเป็นการมอบตัวเองแด่พระเจ้าซึ่งเราสามารถแลเห็นได้จากบทอ่านแรกในพระธรรมเก่าที่พระเจ้าดูเหมือนว่าจะนิ่งเฉยและหายไปจากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติประกาศกฮาบากุกได้ถามพระเจ้าถึงเรื่องที่ยากจะเข้าใจในกรณีของการกดขี่ขมเหงและความอยุติธรรมที่กำลังขยายวงกว้างในสังคมของชนชาติอิสราแอลและในสังคมของมนุษยชาติซึ่งคนอ่อนแอถูกรังแกและถูกใช้ความรุนแรงอย่างเลือกปฏิบัติ...พระเจ้าได้ทรงตอบท่านว่าเฉพาะความเชื่อศรัทธาเท่านั้นที่จะช่วยให้เข้าใจความลึกลับของประวัตศาสตร์แห่งมนุษยชาติได้

สำหรับเรื่องของความเชื่อศรัทธาในพระธรรมใหม่ก็เช่นเดียวกันเป็นความเชื่อศรัทธาที่แสดงออกด้วยความรักที่สามารถเอาชนะการคาดคะเนต่างๆของเรามนุษย์โดยยอมมอบตัวตนเองอย่างสิ้นเชิงให้กับพระเจ้าและพระเยซูเจ้าดังเช่นในกรณีของท่านอาบราฮัม

ความเชื่อศรัทธามิได้อยู่ที่การยอมจำนนในทางสติปัญญาแต่เป็นการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขให้กับพระเจ้าที่ได้ทรงหยิบยื่นความรักของพระองค์ในองค์พระเยซูคริสตเจ้าพระผู้ได้ทรงสิ้นพระชนม์และได้กลับคืนพระชนมชีพเพื่อเรามนุษย์

ความเชื่อศรัทธาเป็นพระพรของพระเจ้าซึ่งรอคอยคำตอบรับอันอิสระของเรามนุษย์ความเชื่อศรัทธาในพระเจ้านี้เป็นเสมือนจิตวิญญาณแห่งชีวิตประจำวันของเราและเป็นชีวิตของชุมชนคริสตชนอันจะทำให้ชีวิตของพวกเขามีคุณค่าและมีความหมาย

ทุกวันนี้เราคริสตชนมีชีวิตอยู่ท่ามกลางโลกที่มิได้นับถือพระเจ้าเที่ยงแท้โลกที่มิได้มีพระเจ้าเป็นอุดมการณ์และเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตของพวกเขา...ดังนั้นเราคริสตชนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องแสดงจุดยืนแห่งความเชื่อศรัทธาของเราในองค์พระเจ้าและในองค์พระเยซูคริสตเจ้าซึ่งจะให้คำตอบที่ค้างคาใจพวกเขาอยู่สำหรับเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตของพวกเขาอันจะทำให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความหวัง

สำหรับพวกเราคริสตชนคำวิงวอนทูลขอของบรรดาอัครสาวกต่อพระเยซูเจ้าว่าโปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราด้วยเถิดจะต้องเป็นคำอธิษฐานของเราต่อพระเจ้าทุกๆวันเพื่อว่าชีวิตของเราจะสามารถเป็นประจักษ์พยานของพระองค์สำหรับเพื่อนพี่น้องของเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเช่นเดียวกับความเชื่อศรัทธาที่ประกาศกฮาบากุกและนักบุญเปาโลมีอันเป็นความเชื่อศรัทธาซึ่งหยั่งรากลึกในองค์พระเยซูคริสตเจ้าและในองค์พระเจ้าซึ่งบันดาลให้ท่านไม่รู้สึกหวั่นไหวและหวาดกลัวต่อความทุกข์ยากลำบากและความเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นในชีวิตของท่าน

สวัสดี...พ่อวีรศักดิ์