Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 10 guests and no members online

2020-04-12 ข้อคิดวันอาทิตย์สมโภชปัสกา

ข้อคิดวันอาทิตย์สมโภชปัสกา

 

ยน 20: 1-9...เขาเห็นและมีความเชื่อ แต่อัครสาวกทั้งสองยังไม่เข้าใจพระคัมภีร์ที่ว่าพระเยซูเจ้าต้องทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย..

 

วันนี้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลอง เป็นวันที่พระคริสตเจ้าได้ทรงหักโซ่ตรวนแห่งความตายและได้ทรงเสด็จกลับคืนพระชนมชีพจากความตายอย่างพระผู้มีชัย...มิใช่เพื่อพระองค์เอง แต่เพื่อเรามนุษย์ทุกๆคน และพระองค์ทรงต้องการให้เราได้มีส่วนร่วมในชัยชนะอันยิ่งใหญ่เหนือบาปและความตายของพระองค์...

 

ข้อคิด...นักบุญเปโตรได้ปราศรัยกับประชาชนว่า “เขาประหารพระเยซูเจ้า ชาวนาซาเร็ธ โดยตรึงบนไม้กางเขน แต่พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม และโปรดให้พระองค์แสดงพระองค์ มิใช่แก่ประชาชนทั้งปวง แต่ทรงแสดงพระองค์แก่บรรดาพยานที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ล่วงหน้าแล้ว คือเราทั้งหลายที่ได้กินและได้ดื่มร่วมกับพระองค์ หลังจากที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย”(กจ 10: 34-43)

 

      การรับทนทุกข์ทรมานและการสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่ ได้นำความรอดพ้นมาสู่มนุษยชาติเหตุที่พระองค์ทรงปรารถนาสิ้นพระชนม์เพื่อเรามนุษย์ทุกคน ก็เพราะทรงมีพระประสงค์ให้เราผู้เชื่อและศรัทธาในพระองค์ ได้รับชีวิตนิรันดร์ คือเมื่อถึงกำหนดเวลา พระองค์ได้ทรงพอพระทัยเสด็จลงมาจากสวรรค์ มาบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเรามนุษย์ในทุกๆอย่าง ยกเว้นบาป เพื่อให้เราสามารถรับนิรันดรภาพเป็นมรดกตามพระสัญญาและเจริญชีวิตกับพระองค์ตลอดไปในพระอาณาจักรของพระเจ้า

 

       นี่แหละเป็นพระหรรษทานที่เราได้รับจากพระธรรมล้ำลึกปัสกาซึ่งเราทำการเฉลิมฉลองอยู่ในขณะนี้และเป็นพระคุณที่เราได้รับในโอกาสสมโภชปัสกานี้เป็นวันสมโภชที่ยิ่งใหญ่และน่าปรารถนาที่สุดประจำปีพิธีกรรมของบรรดาคริสตชน และนี่เป็นการเริ่มต้นชีวิตจิตของผู้ที่กำลังจะเกิดใหม่ด้วยน้ำแห่งศีลล้างบาป เป็นน้ำที่ให้ชีวิต เป็นน้ำจากธารน้ำพุของพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร พวกเขาจะเกิดใหม่อย่างทารกไร้เดียงสา เสียงร้องของทารกนั้นก็บ่งชัดถึงมโนธรรมที่ใสสะอาดของพวกเขา พวกเขาได้รับชีวิตใหม่ในความเชื่อ เมื่อพวกเขาเหล่านี้ออกจากท่อธารน้ำแห่งพระหรรษทานศีลล้างบาปและได้รับแสงเทียนปัสกาซึ่งจะลุกโชติช่วงสว่างไสว...การสมโภชปัสกานำพระหรรษทานและความศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์มาสู่มนุษย์ด้วยการฉลองธรรมล้ำลึกปัสกานี้เป็นประจำทุกๆปี นอกจากนั้นพวกเขาก็จะได้รับการเลี้ยงดูจากพระศาสนจักร ผู้เป็นมารดาที่รักและเอาใจใส่บรรดาบุตรของท่าน ด้วยทิพยาหารจากศีลมหาสนิท พวกเขาจะได้เป็นสมาชิกของหมู่คณะ/วัดและของพระศาสนจักรซึ่งจะนมัสการพระเจ้าหนึ่งเดียวในพระตรีเอกภาพ พวกเขาจะขับร้องเพลงสดุดีที่เหมาะกับเทศกาลนี้ พร้อมกับประกาศว่า นี่เป็นวันที่พระเจ้าทรงสถาปนาขึ้น ให้เราชื่นชมยินดีกันเถิดเป็นพระเยซูคริสตเจ้าเองซึ่งเป็นพระวจนาตถ์ผู้เนรมิตความสว่าง ณ เวลาที่พระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ได้ทรงตรัสถึงพระองค์เองว่า เราเป็นความสว่างของกลางวัน ผู้ใดเดินในความสว่างของกลางวันนี้จะไม่สะดุด พระวาจานี้หมายความว่า ผู้ใดติดตามพระคริสตเจ้าในทุกๆย่างก้าว จะเดินหนทางแห่งชีวิตตามทางของพระองค์จนบรรลุถึงพระบัลลังก์แห่งความสว่างนิรันดร์ในพระอาณาจักรพระเจ้า

 

      วันสมโภชปัสกาเป็นวันฉลองแห่งชีวิตเพราะ พระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนชีพจริงแท้ อัลเลลูยาพระองค์ได้ทรงนำชีวิตและการดำเนินชีวิตแบบใหม่มาให้กับคริสตชนทุกๆคน เป็นชีวิตแห่งความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ ส่วนคำ อัลเลลูยาหมายถึงจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด หรือขอพระเจ้าจงทรงพระเจริญ เป็นถ้อยคำที่เราคริสตชนจะพบอยู่บ่อยๆในบทภาวนาและบทเพลงในเทศกาลนี้ คำ อัลเลลูยา นี้แทนความยินดีของคริสตชน เพราะการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้าไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่เป็นชัยชนะ และเรามีส่วนในชัยชนะของพระเยซูเจ้าเหนือการทรมาน บาปและความตาย โดยรู้ว่าชีวิตนิรันดรกับพระคริสตเจ้ากำลังคอยเราอยู่และจะเป็นของเราทุกๆคน เพราะ ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะคืนชีพและคอยชีวิตในภพหน้า (บทข้าพเจ้าเชื่อฯ)

 

      มนุษย์เราต้องการรู้ว่า ชีวิตความเป็นอยู่หลังความตายเป็นอย่างไร?”  “ผู้ตายกลับคืนชีพได้อย่างไร?และพวกเขาจะมีร่างกายแบบไหน?(1คร15: 35) นักบุญเปาโลกล่าวว่า คำถามเหล่านี้ไร้สาระและเสริมว่า เมล็ดที่ท่านหว่านจะไม่งอกขึ้นจนกว่ามันจะเน่าเปื่อย เมื่อท่านหว่าน ท่านไม่ได้หว่านต้นไม้ที่เจริญเติบโตเต็มที่ แต่เป็นเพียงเมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดพืชอื่น พระเจ้าประทานร่างแก่เมล็ดพืชอย่างที่ทรงพอพระทัยและประทานผลแก่แต่ละเมล็ด (1 คร 15: 36-38)

     

ข้าแต่พระเจ้า วันนี้พระองค์โปรดให้พระบุตรของพระองค์ชนะความตาย เปิดประตูสวรรค์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเสียใหม่ ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่สมโภชพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ได้รับการฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงโดยพระจิตเจ้าและกลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์ในวันสุดท้ายด้วยเถิด

เวลาแห่งความตายและการกลับคืนชีพ

ในชีวิตของเรามนุษย์

เราแตะละคนต่างก็คงมีประสบการณ์ของความตาย

ไม่มากก็น้อย

เราได้มีโอกาสชิมลางความตาย ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขมขื่น

การถูกโดดเดี่ยว ความโศกเศร้าและความหมดหวัง

ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้

ดูเหมือนว่าโลกจะปิดสนิทสำหรับเรา

และดูเหมือนว่าเรากำลังก้าวเท้าข้างหนึ่ง

เข้าไปในหลุมศพ

แต่ว่าในขณะเดียวกัน

เราก็มีประสบการณ์ของการกลับคืนชีพด้วย

เมื่อเราได้สัมผัสกับความรัก การยอมรับและการให้อภัย

เมื่อเราได้เปิดหัวใจของเรา

ให้กับเพื่อนพี่น้องและให้กับชีวิต

โลกใบนี้ก็เปิดออก

และเราก็สามารถก้าวออกจากหลุมศพ

พระเจ้าข้า

ขอให้ประกายแสงสว่าง

แห่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์

ช่วยขับไล่เงามืดแห่งความตาย

และช่วยเราให้สามารถเดินอยู่ในความหวังอันเจิดจ้า

ที่มุ่งไปสู่พระอาณาจักร

ณ ที่นั้น

ความหวังที่สั่นคลอนจะไม่มีอีกต่อไป

และจะไม่มีความฝันสลายอีกต่อไป

สวัสดี...พ่อวีรศักดิ์