Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 17 guests and no members online

2020-12-27 ข้อคิดสอนใจฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์และนักบุญโยเซฟ ปี B

ข้อคิดสอนใจฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์และนักบุญโยเซฟ ปี B

บสร 3: 3-7, 14-17ก...บุตรที่ให้เกียรติบิดา จะมีอายุยืน...ใครเคารพนับถือบิดา ก็จะประสบความสุขสันต์หรรษากับบุตรของตนเอง...บุตรที่เชื่อฟังพระเจ้า จะทำให้มารดาชื่นใจ...

การฉลองในวันนี้ ทำให้เราคิดถึง “ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” แต่เราก็คิดถึงครอบครัวของพวกเราแต่ละคนด้วย เราก็ยังคิดถึงครอบครัวของมนุษยชาติและครอบครัวของพระศาสนจักรอีกด้วย น่าเศร้าที่ครอบครัวของเราส่วนใหญ่มีบาดแผลจากบาปและจากการแตกแยก ให้เราอธิษฐานภาวนาขอพระเจ้าโปรดรักษาบาดแผลและการแตกแยกเหล่านี้ด้วย

บทอ่านที่หนึ่งเป็นการอธิบายพระบัญญัติประการที่สี่ “จงนับถือบิดามารดา อายุจะได้ยืน” ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ

1.บิดามารดาต้องรักบุตรของตน...ตัวอย่างความเอาใจใส่ของแม่พระกับนักบุญโยเซฟที่มีต่ อพระกุมารเยซู เช่นความปลอดภัยในชีวิต (ไปและกลับจากประเทศอีจิปต์) และการจัดหาสิ่งแวดล้อม ที่ดี ฯลฯ...นกระทั่งพระเยซูเจ้าทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์

2.บุตรต้องนบนอบบิดามารดาของตน ...ตัวอย่างที่นาซาเร็ธที่พระเยซูเจ้าทรงนบนอบเชื่อฟั งแม่พระและนักบุญยอแซฟ...ชีวิตประมาณ ๓๐ ปีที่เงียบๆไม่เปิดเผยของพระเยซูเจ้า ...แต่ก็เจริญวัยขึ้น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น...อิทธิพลของครอบครัวมีผลกระทบต่อชีวิตของสมาชิกในครอบครัวอย่างมากและตลอดชีวิต

3. บุตรต้องรับประกันว่าบิดามารดาที่แก่เฒ่าชราลง จะสามารถมีชีวิตที่สดวกสบายและอย่างมีศักดิ์ศรีในบั้นปลายชีวิตของท่าน...ให้เราดูสภาพที่เป็นจริงของครอบครัวในสมัยนี้ บ่อยๆผู้สูงอายุมักจะถูกปล่อยปละละเลย...แม่คนเดียวสามารถเลี้ยงลูกได้สสิบคน แ ต่ลูกสิบคนไม่สามารถเลี้ยงดูแม่คนเดียวได้ !...ให้ดูแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ...ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังจะสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขน พระองค์ก็ยังเป็นห่วงพระมารดาของพระองค์ และได้ทรงบอกให้นักบุญยอห์น ศิษย์รักของพระองค์ ให้ช่วยดูและพระนางด้วย ...หน้าที่ประกา รแรกและที่สำคัญที่สุดของคนในบ้าน คือความรัก การรู้จักให้อภัยกัน ความเอื้ออาทรและความมีเมตตาต่อผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านนั้นเอง...

พระเยซูเจ้าเอง ก็คงชื่นชมในความเอาใจใส่และความห่วงใยของแม่พระและนัก บุญโยเซฟที่มีต่อพระองค์ ดังนั้น พระองค์จึงพร้อมและยินดีที่จะนอบน้อมเชื่อฟังท่านทั้งสองตลอดเวลาที่อยู่กับท่าน

ทั้งแม่พระและนักบุญโยเซฟ ต่างก็รู้ดีว่าไม่ช้าไม่เร็ว พระเยซูเจ้าจะต้องจากท่านทั้งสองไป เพื่อจะทำตามน้ำพระทัยขององค์พระบิดาเจ้า...การเรียนรู้เช่นนี้ขอ งแม่พระและนักบุญโยเซฟ ต้องเป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วย คือทุกๆวันพวกลูกๆจะเป็นของพ่อแม่ยิ่งวันยิ่งน้อยลง แต่พวกเขาจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

การเกิดมาเป็นเพียงการเริ่มต้นของการจากไป ดังนั้น ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องไม่แสดงตัวเป็นเจ้าของของลูกจนเกินพอดี เพราะจะทำให้ลูกๆไม่รู้จักโตและอาจจะไม่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมโลกและในสังคมพระศาสนจักร

สวัสดี...พ่อวีรศักดิ์