Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 14 guests and no members online

2013-02-24 ความนอบน้อมเชื่อฟังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ความนอบน้อมเชื่อฟังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

                   การเปลี่ยนแปลงพระกายต่อหน้าอัครสาวกทั้ง 3 คือ เปโตร ยากอบ และยอห์น มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับท่านทั้ง 3 เป็นการยืนยันที่ว่า ความทุกข์ทรมานและความตายที่พระองค์จะต้องรับในเวลาอันใกล้นี้ จะเป็นความทุกข์ทรมานและความตายที่ไม่สูญเปล่าหรือไร้คุณค่า แต่จะเป็นความทุกข์ทรมาน และความตาย ที่จะนำความรุ่งโรจน์มาสู่พระองค์

            การจำแลงพระกายบนภูเขายืนยันถึงคุณค่าของไม้กางเขน นั่นคือ ไม้กางเขนเป็นวิถีนำไปสู่ความรุ่งโรจน์ Per Crucem ad Lucem (คติพจน์ของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู)

แต่เพื่อจะบรรลุถึงความรุ่งโรจน์ (Lucem)ทุกชีวิตต้องผ่านไม้กางเขน (Crucem) รวมทั้งชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้าด้วย

พระเยซูคริสตเจ้าทรงวางรูปแบบของการบรรลุถึงความรุ่งโรจน์ สำหรับพวกเราทุกคน

แต่การจำแลงพระกายในขณะนี้ หรือ การเปลี่ยนแปลงหลังจากการกลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์หลังความตาย เป็นผลมาจากสิ่งเดียว และสิ่งนั้นถูกกล่าวถึงไว้อย่างชัดเจน ในจดหมายของนักบุญเปาโล ถึงชาวฟิลิปปี บทที่ 2 ข้อ 5-11

เปาโลเขียนไว้ว่า “จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด

แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า

พระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้น

เป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน

แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น

ทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา

ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์

ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับ แม้ความตาย

เป็นความตายบนไม้กางเขน

เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่ง

พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้น

เพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดิน

                        รวมทั้งใต้พื้นพิภพ

จะย่อเข่าลงนมัสการพระนามเยซูนี้

และเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่า

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าพระบิดา

ข้อความทั้งหลายทั้งปวงในจดหมายถึงฟิลิปปี บทที่ 2 ข้อ 5-11 บรรยายถึงความสุภาพถ่อมตนของพระเยซูคริสตเจ้าและความสุภาพถ่อมตนนี้ นำพระเยซูเจ้าไปสู่ความนอบน้อมเชื่อฟัง ต่อพระบิดาในทุกเรื่อง

พระเยซูเจ้าทรงยอมทำตามน้ำพระทัยพระบิดาในทุกสิ่งทุกอย่าง

และความนอบน้อมเชื่อฟัง ได้นำพระองค์ไปสู่ไม้กางเขน

ไม้กางเขน V จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความนอบน้อมเชื่อฟัง

ไม้กางเขน V จึงเป็นเครื่องหมายของการยอมทำทุกอย่างที่พระบิดาสั่งโดยการตัดใจ (V) ไม่ทำตามใจตัวเอง

และประโยคสำคัญ ที่เป็นเสียงมาจากเมฆ และแน่นอนจะเป็นเสียงของใครไปไม่ได้นอกจากเป็นเสียงของพระบิดา

“ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราผู้ที่เราได้เลือกสรร (เป็นบุตรสุดที่รักของเรา) จงฟังท่านเถิด

“จงฟังท่านเถิด” หรือ “จงเชื่อฟังท่านเถิด” หรือ ด้วยคำพูดของแม่พระ “เขาบอกให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิด”(ยอห์น 2:5)

คำสั่งทั้งหมดเรียกร้อง “ความนอบน้อมเชื่อฟัง”

คำสั่งทั้งหมดเรียกร้อง “ชีวิตแห่ง V” ชีวิตแห่งความนอบน้อมเชื่อฟัง หรือ ชีวิตที่ไม่ทำตามใจตัวเองแต่ทำตามใจพระตลอดเวลาชีวิตดังกล่าวนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง เป็นความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรุ่งโรจน์

เป็นความเปลี่ยนแปลงไปสู่ การมีชีวิตใหม่ หรือ การกลับคืนชีพ

การจำแลงพระกายของพระเยซูคริสตเจ้าบนภูเขาลูกนั้น บอกเป็นนัยยะกับเราว่า การเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นก่อนตาย

การกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่ จะต้องเกิดขึ้นก่อนตาย

หลายครั้งเรามักจะคิดไปว่า การคืนชีพมีชีวิตใหม่เป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นหลังความตาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว การคืนชีพมีชีวิตใหม่ เป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนตาย คือ ก่อนหมดลมหายใจ เพราะนั่นคือหลักประกันเพียงอันเดียว และแน่นอนที่สุด ว่าหลังจากเราตาย หมดลมหายใจไปแล้วเราจะได้กลับคืนชีพแน่ๆ

แต่ถ้าก่อนตายเรายังไม่เปลี่ยนชีวิต หลังความตายเราจะมีชีวิตที่เปลี่ยนได้อย่างไร?

และอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญ และต้องกล่าวถึงก็คือ ความตาย(ตายต่อตัวเอง) และการคืนชีพ (มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมและไม่เหมือนเดิม) เป็นกระบวนการต่อเนื่องอันเดียวกัน และแยกจากกันไม่ได้ และถ้าค-ริสตชนแต่ละคนสามารถตายและคืนชีพ ในขณะนี้และเวลานี้ ชีวิตของเราจะนำความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่มาสู่พระศาสนจักร สู่สังคม และสู่โลกที่เราอาศัยอยู่