Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 15 guests and no members online

2013-05-26 ชีวิตคริสตชน: ชีวิตพระหรรษทาน: ชีวิตพระตรีเอกภาพ

ชีวิตคริสตชน: ชีวิตพระหรรษทาน: ชีวิตพระตรีเอกภาพ

ในวันฉลองสมโภชพระตรีเอกภาพ ซึ่งเป็นวันฉลองใหญ่สำคัญอีก 1 วัน ของพระศาสนจักร สิ่งที่เราคริสตชนต้องพินิจไตร่ตรอง ไม่ใช่ ความพยายามจะทำความเข้าใจ เกี่ยวกับพระตรีเอกภาพ ว่ามีพระเจ้าเดียวเป็นสามพระบุคคล มันเป็นอย่างไร? หรือหมายความว่าอย่างไร? เพราะเป็นเรื่อง โพ้นวิสัยและสติปัญญาของมนุษย์ที่จะเข้าใจ สิ่งเดียวที่จะต้องทำก็คือ

ประการที่ 1) ขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรงแสดงรหัสธรรมล้ำลึก เกี่ยวกับพระตรีเอกภาพ พอที่จะทำให้เราได้เข้าใจอะไรได้บ้าง พระธรรมล้ำลึกนี้ได้รับการไขแสดงและอธิบายผ่านทางองค์พระเยซูคริสตเจ้า และแม้พระองค์จะพยายามอธิบายบางสิ่งบางอย่าง แต่ก็ยังยากที่จะเข้าใจ “เรายังมีอีกหลายเรื่องที่จะบอกท่าน แต่บัดนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยอห์น 16:12-13) และแม้พระจิตเจ้าจะไขแสดง ทำให้เราเข้าใจองค์พระเจ้าได้แล้วในบางส่วน แต่สุดท้าย ความเข้าใจนั้น ก็ยังอยู่ใน วงจำกัด เนื่องจาก ความจำกัด ของชีวิตมนุษย์ ที่เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาให้มีธรรมชาติที่จำกัด หรือ มีขอบเขต เฉพาะตัว มนุษย์มีขอบเขตจำกัดทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตวิญญาณ ขอบเขตนี้เป็นสิ่งที่เรามนุษย์ต้องยอมรับ และต้องยอมรับให้ได้ เมื่อใดก็ตาม ที่มนุษย์ไม่ยอมรับ ความมีขอบเขต หรือความจำกัด ของชีวิตของตนเอง ปัญหาก็จะเกิดขึ้นตามมา ดังนั้นต้องไม่ทำตัวเองให้เหมือน อึ่งอ่างที่พยายามพองตัว จนตัวเองระเบิดตาย

ประการที่ 2) ที่ต้องทำก็คือ ดำเนินชีวิตให้สอดคล้อง ตามสิ่งที่ได้รับรู้ แล้วจากการไขแสดงของพระเยซูคริสตเจ้า และได้รับการส่องสว่างจากองค์พระจิตเจ้า สิ่งที่ได้รับการไขแสดงเปิดเผยจากพระเยซู และได้รับการ ส่องสว่าง จากพระจิตเจ้า เราเรียกว่า “ความจริง” หรือ “ธรรม”

นักบุญเปาโลได้รับการไขแสดงจากองค์พระจิตเจ้า ท่านมีความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์พระเป็นเจ้าในบางส่วน ท่านเข้าใจถึงชีวิตคริสตชน และความหมายของการเป็นคริสตชน และท่านได้แบ่งปันความเข้าใจนี้แก่เรา ผ่านจดหมายหลายฉบับของท่าน และในจดหมาย วันนี้ คือ จดหมายถึงชาวโรม บทที่ 5 ข้อ 1 ถึง 5 มีข้อความสำคัญวันนี้ คือ ข้อ 1 ถึง 2 “ดังนี้เมื่อเป็นผู้ชอบธรรม ด้วยความเชื่อแล้ว เราย่อมมีสันติกับพระเจ้า เดชะพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยทางพระองค์เราจึงเข้าถึงพระหรรษทาน และกำลังดำรงอยู่ในพระหรรษทานนี้ เราภูมิใจในความหวังที่จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า”

ประโยคสำคัญคือ “โดยทางพระองค์ (พระเยซูคริสตเจ้า) เราจึงเข้าถึงพระหรรษทาน และกำลังดำรงอยู่ในพระหรรษทานนี้”

พระหรรษทาน ที่เราได้เข้าถึง และดำรงอยู่จะเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจาก องค์พระเจ้า หรือ ชีวิตของพระเจ้า หรือ ชีวิตพระ

พระหรรษทาน ไม่ใช่ “น้ำ” หรือ “อะไร” ที่ถูกเทลงมาจากข้างบน หรือ จากที่ใดที่หนึ่ง แต่พระหรรษทาน คือ ชีวิตพระ ชีวิตของพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต และเราได้เข้าถึง พระหรรษทาน หรือเข้าถึงชีวิตพระนี้ เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป วันที่เราได้รับศีลล้างบาป ได้รับชื่อว่าเป็น คริสตชน และเมื่อเป็นคริสตชน เราก็ดำรงชีวิตอยู่ในพระหรรษทานคือมี ชีวิตพระเจ้าอยู่ในตัวเรา ดังนั้นเปาโลจึงกล่าวว่า เราเป็นพระวิหารที่ประทับของพระเจ้า ชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่อยู่ในพระหรรษทาน หรือเป็นชีวิตที่องค์พระตรีเอกภาพสถิตประทับอยู่

คำถามต่อมาก็คือ เราได้ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับการเป็นที่ประทับของพระเจ้า มากน้อยเพียงใด? เราใช้ชีวิตฝ่ายร่างกายของเรา อย่างเหมาะสม กับการเป็นที่ประทับของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน? เราใช้ร่างกายซึ่งเป็นที่ประทับของพระตรีเอกภาพ เพื่อหาความสุขในทางที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรบ้างหรือไม่? เราใช้ร่างกายของเรา ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์พระตรีเอกภาพ เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ บ้างไหม?

สมโภชพระตรีเอกภาพ คือ สมโภชที่เราจะต้องรำลึกถึงการประทับอยู่ของพระตรีเอกภาพในตัวของเรา และถวายเกียรติ แด่พระตรีเอกภาพ ด้วยการเจริญชีวิตแต่ละวันอย่างเหมาะสม และสมพระเกียรติขององค์พระตรีเอกภาพ