Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 16 guests and no members online

2013-12-29 สัมฤทธิผลของความเชื่อฟัง

สัมฤทธิผลของความเชื่อฟัง

            เราได้รับฟังเรื่องราวของโยเซฟ ตั้งแต่ก่อนการฉลองคริสตมาส โยเซฟผู้มีส่วนสำคัญในการทำให้แผนการ การไถ่กู้ของพระเป็นเจ้าสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด

งานไถ่กู้ของพระเป็นเจ้าจะดำเนินไปได้จำเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญ 2 สิ่งคือ

1.    การดำเนินการของพระ และ

2.    ความร่วมมือจากมนุษย์

สำหรับประเด็นที่ 1. นั้นเราไม่มีข้อสงสัยเลย เพราะพระเป็นเจ้าทรงเป็นผู้จัดให้งานไถ่กู้นั้นดำเนินไปตามพระประสงค์ของพระองค์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และพระองค์ทรงสัตย์ซื่อ ในการดำเนินการนั้น แม้จะมีอุปสรรคขัดขวางในฝ่ายของมนุษย์

ส่วนประเด็นที่ 2. ในเรื่องของความร่วมมือจากมนุษย์ ข้อนี้ได้พิสูจน์ตัวมันเองตั้งแต่อดีต แล้วเช่นเดียวกันว่า ความร่วมมือของมนุษย์ที่จะให้แผนการณ์งานไถ่กู้ของพระเป็นเจ้าดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนั้น มีเพียงน้อยนิด หรือ แทบจะไม่มีเลย และบ่อยครั้งยังเป็นอุปสรรคเสียด้วยซ้ำไป มนุษย์เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้งานการไถ่กู้ของพระนั้นติดขัดไม่ราบรื่น นับตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์จนถึงปัจจุบัน

แต่ความร่วมมือจากมนุษย์เริ่มมีเครื่องหมายชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือ โดยเริ่มจากบุคคล 2 คน คนแรกคือ พระนางมารีย์ และ คนที่สองก็คือ ท่านนักบุญโยเซฟ

พระนางมารีย์เป็นตัวอย่างของมนุษย์ผู้ให้ความร่วมมือกับพระเป็นเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม 100 % วันตัดสินชะตากรรมของโลกขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนนี้เพียงคนเดียว

ในวันที่แม่พระทรงรับการแจ้งข่าวจากเทวดาว่าพระเป็นเจ้าทรงเลือกพระนางให้เป็นมารดาของพระผู้ไถ่วันนั้นเป็นวันที่ โลกทั้งโลกต้องหยุดหายใจ เพื่อรับฟังการตัดสินใจของแม่พระ ว่าแม่พระจะตอบพระเป็นเจ้าว่าอย่างไร จะรับ หรือ จะปฏิเสธ วันนั้นถ้าแม่พระตอบปฏิเสธที่จะรับเป็นมารดาของพระผู้ไถ่ ประวัติศาสตร์แห่งความรอดคงจะต้องผลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ

ดังนั้นวันแม่พระรับสารจึงควรจะเป็นวันฉลองที่ยิ่งใหญ่ และน่าจะยิ่งใหญ่กว่าวันฉลองคริสตมาสเสียด้วยซ้ำ เพราะเป็นวันฉลองที่มนุษย์คนหนึ่งยอมเชื่อฟังพระเป็นเจ้า หลังจากที่ได้ปฏิเสธพระมาเป็นเวลายาวนาน และด้วยความเชื่อฟังของแม่พระนี่เองที่นำองค์พระเป็นเจ้า เข้ามาประทับอยู่ในโลกจึงเกิดคำถามขึ้นมาว่า ทำไมเราจึงไม่ฉลองวันแม่พระรับสารให้มันยิ่งใหญ่กว่าวันคริสตมาส เพราะวันนั้นเป็นวันที่พระเยซูบังเกิดจริงๆ วันนั้นพระองค์เสด็จมาประทับอยู่ในโลก มาอยู่กับมนุษย์ มาเป็นองค์อิมมานูแอลจริงๆ นอกนั้นวันแม่พระรับสารก็น่าจะเป็นวันฉลองแห่งชัยชนะที่มนุษย์คนหนึ่ง เริ่มต้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงปรารถนาอย่างแท้จริง แม่พระเป็นผู้กรุยทางทำให้ความเชื่อของมนุษย์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้

บุคคลผู้ให้ความร่วมมือกับพระอีกคนหนึ่ง คือท่านนักบุญโยเซฟ เราได้ยินเรื่องราวของท่านตั้งแต่ต้น เริ่มจากการที่ท่านยอมรับเป็นบิดาบุญธรรมขององค์พระเยซูเจ้า และในพระวรสารวันนี้เราได้เห็นท่านโยเซฟเชื่อฟัง องค์พระเป็นเจ้าทุกอย่างไม่ว่าพระองค์จะสั่งให้ทำอะไร ดังนั้นด้วยความร่วมมือกับพระในความเชื่อฟังนี้เองที่ องค์พระกุมารได้รับการปกป้องให้ปลอดภัย

จึงอยากขอกล่าวปิดบทสนทนาของเจ้าอาวาสในปี 2013 ด้วยประโยคสั้นๆ “เชื่อฟังพระแล้วทุกอย่างจะเป็นไปได้”