Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 22 guests and no members online

2014-03-23 น้ำทรงชีวิต

 

น้ำทรงชีวิต

บทอ่านที่ 1 จากหนังสืออพยพ และบทพระวรสารโดยนักบุญยอห์น วันนี้พูดถึงเรื่องเดียวกันคือ เรื่อง “น้ำ”

กำเนิดของโลกเริ่มต้นเมื่อ 4.6 พันล้านปีที่แล้ว ส่วนชีวิตเริ่มต้น ระหว่าง 3.8 และ 3.5 พันล้านปีที่แล้ว ปฐมชีวิต หรือชีวิตแรกเกิดขึ้นใน “น้ำ” จากนั้นก็วิวัฒนาการเป็นชีวิตที่สลับซับซ้อนขึ้น

ดังนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่ง น้ำคือชีวิตนั่นเอง

พวกยิวได้น้ำจากก้อนหินเพื่อประทังชีวิต

ส่วนในพระวรสารพระเยซูเจ้าขอน้ำดื่มจากหญิงชาวสะมาเรีย แต่หลังจากคุยกันอยู่พักใหญ่ หญิงผู้นั้นก็ขอ “น้ำที่ให้ชีวิต” จากพระเยซูเจ้า

อะไรคือ “น้ำที่ให้ชีวิต”?

ถ้าจะอธิบายก็จะเป็นบทเรียนทางเทววิทยาที่ยืดยาว จึงขอสรุปสั้นๆ ก็คือ “พระเยซูเจ้าเป็นน้ำทรงชีวิต” หรือ “ชีวิตของพระเยซูเจ้าคือน้ำทรงชีวิตสำหรับพวกเรา” และเราจะต้องเลี้ยงชีวิตของเราด้วยชีวิตของพระเยซูเจ้า

ผู้อ่านอย่าเบื่อหน่ายเสียก่อน ถ้าระยะนี้ จะอ้างอิง หรือ พูดถึง นักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา อยู่บ่อยๆ

มีหนังสือเล่มเล็กๆ ที่พิมพ์ออกมาจากอารามคาร์เมไลท์ในฮ่องกง เป็นหนังสือเล่มเล็กๆกะทัดรัดน่าอ่าน หนังสือเล่มนี้ชื่อ St. Teresa’s Garden of the soulแปลเป็นไทยก็ชื่อ “สวนแห่งจิตวิญญาณของนักบุญเทเรซา อาวีลา”เป็นหนังสือที่คัดเนื้อหาสำคัญๆ มาจากหนังสือเล่มใหญ่อีกเล่มหนึ่งคือ “ชีวิตนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา”

ในหนังสือ “สวนแห่งจิตวิญญาณ” นี้ ท่านได้พูดถึง “ชีวิตคริสตชน” ว่าเป็นสวนดอกไม้นานาพันธ์ สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ชอบที่จะเดินเล่นในสวนแห่งจิตวิญญาณของเรา สวนนี้จะมีสภาพที่จะเป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 อย่างคือ รกรุงรัง เต็มไปด้วยวัชพืช หรือ สวยงามเต็มไปด้วยดอกไม้ ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวน น่าเดิน และน่าชื่นชม

สวน (ชีวิตคริสตชน) จะงดงามหอมหวนตลบอบอวน น่าเดินน่าชม มีกระบวนการที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นได้อยู่ 2 ขั้นตอนคือ

1.      ต้องกำจัดวัชพืช พรวนดิน และหว่านเมล็ดพันธ์ดี

2.      ต้องรดน้ำต้นไม้

ส่วนคนทำสวนนั้นประกอบด้วย 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายเจ้าของสวน คือตัวเราเอง และฝ่าย ผู้ช่วย ได้แก่พระเป็นเจ้า

ทั้ง 2 ฝ่ายต้องทำงานร่วมกัน ทั้งขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2

ทั้ง 2 ขั้นตอนนั้น นักบุญเทเรซาเรียกว่า การภาวนา 4 ระดับ

ดังนั้นเพื่อทำให้ “สวนสวย” หรือ “ชีวิตฝ่ายวิญญาณสวย” ต้องทำ 1 ขั้นตอนใหญ่ และ 3 ขั้นตอนย่อย ซึ่งจะไม่พูดในรายละเอียด ณ ที่นี้

เริ่มต้นด้วยการเตรียมดิน หรือ เตรียมชีวิต โดยการกำจัดวัชพืชออกจากชีวิต พรวนชีวิต และหวานเมล็ดพันธ์ดีเข้าไปในชีวิต จากนั้น เริ่มขั้นตอนที่ 2 คือ การรดน้ำ การรดน้ำนี้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ทั้ง 3 ขั้นตอนต้องทำให้หมดที่ละขั้นตอน ละเว้นขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ได้ เริ่มต้นด้วยการ รดน้ำวิธีที่ 1 จากนั้นตามด้วย

การรดน้ำวิธีที่ 2 จากนั้นก้าวไปสู่

การรดน้ำวิธีที่ 3

ทั้ง 3 ขั้นตอนคือ การเจริญชีวิตภายในที่ลงลึกขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนักบุญเทเรซาเรียกว่า การภาวนา 3 ระดับ เป็นการพยายามค่อยๆ เอาชีวิตของพระเยซูเจ้าหรือ น้ำทรงชีวิต นี้มารดใส่ชีวิตของเรา หรือ พูดสั้นๆ คือ การพยายามทำน้ำใจของเราให้ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นน้ำพระทัยของพระเยซูเจ้าเอง แม้จะไม่เหมือนทีเดียวแต่ถ้าคล้ายคลึงก็นับว่าดีแล้ว และเมื่อไรก็ตามที่กระบวนการนี้เริ่มเกิดผล คำของพระเยซูเจ้าใน ข้อที่ 13 ก็จะเริ่มต้นเป็นจริงในชีวิตของเราแต่ละคน “แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้นั้นจะไม่กระหายอีก น้ำที่เราจะให้เขาจะกลายเป็นธารน้ำในตัวเขาไหลรินเพื่อชีวิตนิรันดร”