Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 26 guests and no members online

2014-05-11 ผู้รับใช้ของผู้รับใช้ทั้งหลาย

ผู้รับใช้ของผู้รับใช้ทั้งหลาย

“พระคริสตเจ้าทรงรับทรมานเพื่อท่าน และประทานแบบฉบับไว้ให้ท่านดำเนินตามรอยพระบาท”(1 เปโตร 2:21)

ข้อความสั้นๆ จากจดหมายนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 ข้อ 21 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทอ่านที่ 2 ของมิสซาวันนี้ อยู่ภายใต้หัวข้อ หน้าที่ของคริสตชนต่อผู้เป็นนาย ซึ่งนักบุญเปโตรตักเตือนคริสตชน ที่มีอาชีพเป็น ผู้รับใช้ พึ่งปฏิบัติในการทำหน้าที่ผู้รับใช้ของตน

นายมีหลายร้อยหลายพันประเภท มีทั้งนายใจดี นายใจร้าย นายเอาแต่ใจตัวเอง นายที่ใช้ลูกน้องเยี่ยงทาส ดังนั้น การปฏิบัติของนายต่อผู้รับใช้ จึงแตกต่างกันไป นักบุญเปโตรเตือนคริสตชนที่ทำอาชีพเป็นผู้รับใช้ เมื่อต้องไปทำหน้าที่รับใช้ หรือรับจ้างนายที่ใจร้าย ว่าจะต้องทำตัวอย่างไร

พระเยซูเจ้า เป็น ผู้รับใช้ ของพระเป็นเจ้า ที่ถูกส่งมาในโลก เพื่อทำหน้าที่รับใช้มนุษย์ ในการไถ่กู้ และช่วยมนุษย์ให้พ้นบาป

องค์พระเจ้ามารับใช้มนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของบาป

และมนุษย์ที่พระเยซูเจ้าต้องรับใช้นี้คือ นายใจร้าย ที่ปฏิบัติต่อ องค์ผู้รับใช้ อย่างเลวทราม

เราได้เห็นภาพของนายใจร้ายที่ปฏิบัติต่อองค์ผู้รับใช้ในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่เราพินิจพิจารณาความทุกข์ทรมานและความตายของพระเยซูเจ้าในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นั้น

ความเลวทราม และความใจร้ายในการปฏิบัติ อย่างโหดร้าย ต่อองค์ผู้รับใช้ มีสาเหตุมาจากสิ่งเดียวคือ บาป และกิเลส ที่ฝังแน่นอยู่ในชีวิตมนุษย์ พระเยซูเจ้าองค์ผู้รับใช้ มิได้ทรงได้รับการปฏิบัติอย่างเลวทราม เฉพาะในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่ทรงได้รับการปฏิบัติอย่างเลวทรามตั้งแต่พระองค์เกิด มนุษย์ปฏิบัติต่อพระเยซูเจ้าอย่างเลวทราม ตั้งแต่พระองค์เกิด จนพระองค์ตาย ตลอดเวลา 33 ปี ทั้งดูถูก เหยียดหยาม ขับไล่ และสุดท้ายจับไปทรมาน และฆ่าทิ้ง

จดหมายนักบุญเปโตร ฉบับวันนี้จึงสอนคริสตชน ซึ่งจะต้องมีชีวิตเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น ให้รู้จักปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องตามแบบพระเยซูคริสตเจ้า องค์ผู้รับใช้ต้นแบบ

“เมื่อเขาดูหมิ่นพระองค์ พระองค์ก็มิได้ทรงโต้ตอบ เมื่อทรงรับทรมาน พระองค์มิได้ทรงข่มขู่จะแก้แค้น........พระองค์ทรงแบกบาปของเราไว้ในพระวรกายบนไม้กางเขน เพื่อเราจะได้ตายจากบาป และมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรม รอยแผลของพระองค์รักษาท่านให้หาย”

นักบุญเปโตรสอนคริสตชนให้ยอมทำตนเป็น เหยื่อบริสุทธิ์ ยอมรับความชั่วช้าและความเลวทราม การเอารัดเอาเปรียบ การข่มเหงรังแก หรือแม้กระทั่งการข่มขู่เอาชีวิต ที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา โดยมิต้องปริปากบ่น หรือ เบือนหน้าหนี เราต้องปฏิบัติตัวเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติ ดังมีกล่าวไว้ในหนังสืออิสยาห์ ที่กล่าวถึงพระองค์ใน บทที่ 52 ข้อ 13 ถึงบทที่ 53 ข้อ 12

การยอมรับสภาพของการเป็นเหยื่อบริสุทธิ์ คือ วิธีการทำลายบาปการยอมเป็นเหยื่อบริสุทธิ์ โดยไม่โต้ตอบ คือ ขุมพลังที่จะค่อยๆ ทำลายกิเลสและความบาปของมนุษย์ผู้กระทำต่อเรา บาปจะค่อยๆ ถูกทำลายด้วยกระบวนการนี้ที่ละเล็กที่ละน้อย อย่างไร? ไม่มีคำอธิบายด้านฟิสิกส์ และไม่สามารถใช้ หลักตรรกศาสตร์ และเหตุผลตามภาษามนุษย์ อธิบายได้เช่นกัน เพราะนี่คือ วิธีการของพระเป็นเจ้า ซึ่งหลักและเหตุผลของมนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้

สุดท้าย ขอมอบความภาวนา ของนักบุญยอห์นปอลที่ 2 พระสันตะปาปา ที่ทุกคนคงได้รับแจกรูปภาพและคำภาวนาของพระองค์ท่าน ในวันฉลอง วันศุกร์ วันเสาร์ที่ผ่านมา

“ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า

โปรดช่วยข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นผู้รับใช้แห่งพระมหิทธานุภาพอันสูงส่ง

และอ่อนโยนของพระองค์

ขอพระองค์โปรดช่วยข้าพเจ้าให้มั่นคงอยู่ในความเป็นผู้รับใช้เช่นนั้นตลอดไป

เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่ทุ่มเทชีวิต อุทิศตนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ยิ่งกว่านั้นโปรดช่วยข้าพเจ้าให้เป็นผู้รับใช้ที่ยอมอยู่ภายใต้บรรดาผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์เสมอไปด้วยเถิด