Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 12 guests and no members online

2014-05-18 คริสตชนต้องเหมือนพระเยซูเจ้า

คริสตชนต้องเหมือนพระเยซูเจ้า

พระวรสารวันนี้ (ยอห์น 14:1-12) เป็นส่วนหนึ่งของคำปราศรัยอำลา ก่อนตาย ของพระเยซูเจ้า

คำปราศรัยอำลานี้ เกิดขึ้นที่โต๊ะอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้า ก่อนการสิ้นพระชนม์ในวันรุ่งขึ้น คำปราศรัยอำลา ที่โต๊ะอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ถูกบันทึกไว้ค่อนข้างยาวในพระวรสารของยอห์น ตั้งแต่บทที่ 13 ข้อ 31 ไปจนถึง บทที่ 17 ข้อ 26  → ยอห์น 13:31-17:26

 

พ่อแม่ญาติผู้สูงอายุที่กำลังจะตาย ก็จะพูดสั่งเสียแก่ลูกหลาน คำพูดสั่งเสีย จะถูกกลั่นออกมาจากหัวใจ ที่เป็นห่วงเป็นใยลูกหลาน ดังนั้น คำสั่งเสียก่อนตาย จึงถือเป็นคำสั่งสำคัญที่ลูกหลานจะต้องนำไปปฏิบัติ

พระเยซูเจ้ากำลังจะจากบรรดาอัครสาวกไป ไปสู่ความตายบนไม้กางเขนในวันรุ่งขึ้น และจากนั้นพระองค์ก็จะกลับไปบ้านของพระบิดา คำปราศรัยสั่งเสียก่อนตายจึงถือเป็นคำสั่งเสีย หรือเป็นคำสอนที่สำคัญมากๆ

ในยอห์น บทที่ 14:1-12 วันนี้ พระเยซูเจ้าพยายามอธิบายให้อัครสาวกฟังถึง ความเป็นหนึ่งเดียว ที่พระองค์ทรงมี ระหว่างตัวของพระองค์เองกับพระบิดา ในส่วนสุดท้ายพระองค์ก็จะทรงเน้น ความเป็นหนึ่งเดียวที่บรรดาอัครสาวกและสานุศิษย์จะต้องมีกับพระองค์

“เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเรา ก็จะทำกิจการที่เรากำลังทำอยู่ด้วย”

หรือ

“เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อฟังในเรา ก็จะทำกิจการที่เรากำลังทำอยู่ด้วย”

ตัววัดความเชื่อ หรือ ความเชื่อฟัง ที่เรามีต่อพระเยซูเจ้า ก็คือ ความเหมือน หรือ ความคล้าย ของการกระทำ ว่าเราทำเหมือน หรือ ทำคล้าย กับที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำมากน้อยแค่ไหน หรือจะพูดให้ตรงกว่านั้น ก็คือ ชีวิตของเราเหมือนกับชีวิตของพระเยซูหรือไม่

ความเหมือน หรือ ความคล้ายนี้ จะต้องเป็น ความเหมือน หรือ ความคล้าย ในทุกมิติของชีวิต ไม่ใช่เลือกให้เหมือนหรือคล้ายในบางมิติ

ได้แก่     จะคิด   ก็ต้อง คิดแบบพระเยซูเจ้า

จะรู้สึก ก็ต้อง รู้สึกแบบพระเยซูเจ้า

จะพูด  ก็ต้อง พูดแบบพระเยซูเจ้า และ

จะกระทำ ก็ต้อง กระทำทุกอย่างแบบพระเยซูเจ้า

พูดสั้นๆ ก็คือ ตัวเราคือ ฝาแฝด ของพระเยซูเจ้า และการเป็นฝาแฝดคือการที่เราจะต้องเดินย่ำไปในรอยเท้าของพระเยซูเจ้า เราจะต้องเดินย่ำไปในความจริงที่พระเยซูเจ้าสอน และเราจะต้องเดินย่ำ ไปในรูปแบบชีวิตของพระองค์

“เราคือหนทาง ความจริง และชีวิต”

วิถีของพระเยซูเจ้า คือ วิถีชีวิตของศิลาที่ถูกมนุษย์เหวียงทิ้งและปฏิเสธตามจดหมายของนักบุญเปโตร และเราจะต้องดำเนินชีวิตแบบเดียวกัน เพราะเราถูกเลือกไว้แล้ว ที่จะให้ดำเนินชีวิตแบบเดียวกับ ศิลาประเสริฐนั้น

แต่การจะดำเนินชีวิตแบบนั้น เราจะต้อง เจริญชีวิตเป็นเครื่องบูชาฝ่ายจิต การเจริญชีวิตเป็นเครื่องบูชาฝ่ายจิต ก็คือ การต้องฆ่าทุกอย่างในชีวิตของเราที่เป็นวิถีชีวิตฝ่ายโลก และการฆ่านั้น ย่อมกระทำได้ด้วยการพึ่งอาศัยพระจิตเจ้า ซึ่งพระเยซูเจ้าได้ทรง ส่งให้มาประทับอยู่ในชีวิตของเราคริสตชนแต่ละคนแล้วผ่านทางศีลล้างบาป