Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 28 guests and no members online

2014-10-12 เราเดินกันถูกทางไหม?

 

เราเดินกันถูกทางไหม?

                   “แต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจ คนหนึ่งไปที่ทุ่งนา อีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจ คนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ ทำร้ายและฆ่าเสีย”

พระวรสารวันนี้ได้นำเสนอ ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นชนชาติที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกสรร มุ่งหมายจะให้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรที่ได้รับเลือกสรร เพื่อจะได้นำพระพรของพระองค์ไปสู่โลก

คำเชิญ เริ่มต้นด้วยการคัดสรรชนกลุ่มเล็กๆจากนั้นพระเจ้าได้ทรงมอบพันธสัญญา พร้อมกับทรงบอกกับพวกเขาว่า ถ้าพวกเขาสัตย์ซื่อ พวกเขาจะได้เป็นชนชาติใหญ่ ที่จะได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยม และพวกเขาจะได้เป็นผู้นำพระพรเหล่านั้นไปสู่โลก

พระเจ้าได้ส่งผู้ชี้แนะมาให้แก่พวกเขาซึ่งได้แก่บรรดา ประกาศก เพื่อนำคำแนะนำของพระเจ้ามาให้แก่พวกเขา แต่ประกาศกเหล่านั้นถูกปฏิเสธ หลายคนถูกเบียดเบียน และตามฆ่าจนมาถึงยุคของการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า พระองค์ก็ถูกจับตรึงกางเขน

ชาวอิสราเอลปฏิเสธคำเชิญขององค์พระเจ้ามาโดยตลอด

คำเชิญนั้นจึงถูกนำไปให้แก่ คนนอก นั่นคือ คำเชิญเพื่อให้มีส่วนร่วมในพระอาณาจักรสวรรค์ ถูกนำไปให้แก่พวกที่ไม่ใช่ยิว พวกนั้นคือ พวกเรา

ท้ายของพระวรสารเล่าว่า พวกเรารับคำเชิญก็จริง แต่มี คนหนึ่งสวมเสื้อเข้าร่วมอย่างไม่เหมาะสม

การกระทำเช่นนั้นบอกอะไรได้หลายๆอย่างเช่น

1.    พวกเขาไม่ได้รับการแนะนำอย่างถูกต้องว่าจะต้องทำตัวอย่างไร

2.    พวกเขาได้รับคำแนะนำ แต่ไม่สนใจ หรือ ไม่ใส่ใจกับคำแนะนำเหล่านั้น

3.    ผู้ทำหน้าที่เชิญ ไม่รู้รายละเอียดอย่างถ่องแท้ ดังนั้นเวลาไปเชิญจึงให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวอย่างผิดๆ

4.    ผู้ทำหน้าที่เชิญบอกรายละเอียดในการปฏิบัติตัวทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง แต่ผู้รับเชิญไม่ใส่ใจ

หน้าที่การนำคำเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนเป็นหน้าที่ของบรรดา พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน รวมทั้งผู้ทำหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ท่านเหล่านี้จำเป็นต้องรู้จักคำเชิญของพระเจ้า อย่างที่เรียกว่า รู้ละเอียด รู้จริง และรู้อย่างถูกต้อง ส่วนประชาชน หรือ คริสตชนผู้เป็นผู้รับคำเชิญจะต้องใส่ใจในรายละเอียดเหล่านั้น

พระศาสนจักรในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 350 หลังการประชุมสมัชชาซีโน้ต (Synod) แห่งพระศาสนจักรประเทศสยาม เป็นเครื่องหมายว่าพระวาจาและคำเชิญของพระเป็นเจ้าเข้ามาถึงประเทศไทยกว่า 350 ปีแล้ว คงจะต้องมาพิจารณาทบทวนดูว่าพวกเราเดินตามคำเชิญขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างถูกทิศถูกทางหรือไม่ รวมทั้งการสื่อสารคำเชิญของพระเป็นเจ้าได้กระทำอย่างถูกต้องหรือเปล่า