Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 16 guests and no members online

2014-11-23 หัวใจและจิตสำนึกสำคัญสุดสำหรับการติดตามพระเยซูเจ้า

หัวใจและจิตสำนึกสำคัญสุดสำหรับการติดตามพระเยซูเจ้า

                   บทอ่านที่ 1 จากประกาศกเอเสเคียลบรรยายถึงคุณลักษณะของการทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นคุณลักษณะที่ทุ่มเทและอุทิศชีวิต

เอเสเคียล ได้บรรยายถึงคุณลักษณะนี้ที่ในอนาคตจะปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรมในการทำงานขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงทุ่มเทและอุทิศชีวิตของพระองค์เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติ

ในบทพระวรสารวันนี้ ซึ่งเป็นบทพระวรสารจากนักบุญมัทธิว บทที่ 25 ได้บรรยายถึงการพิพากษาตัดสินขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งพระองค์จะพิพากษาตัดสินพวกเราแต่ละคนในวาระสุดท้ายของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในวันพิพากษาหลังความตายของเราแต่ละคน หรือ จะเป็นวันพิพากษาครั้งสุดท้ายที่เราเรียกกันว่าวันสิ้นพิภพ

รูปแบบของการพิพากษาตัดสินที่พระเยซูเจ้าทรงบอกไว้ล่วงหน้าเพื่อเราจะได้เตรียมตัวให้พร้อม บ่งบอกถึงรูปแบบชีวิตที่เราจะต้องเป็น ตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ นั่นคือ เราจะต้องมีชีวิตที่ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อผู้อื่น

เพื่อจะได้สามารถมีชีวิตที่ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อผู้อื่น เราก็จะต้องทำตามคำแนะนำของนักบุญเปาโล ในบทอ่านที่ 2 ของวันนี้ นั่นคือ เราจะต้อง กลับคืนชีพมีชีวิตใหม่เช่นเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้าและพร้อมกับพระองค์

สำหรับเรื่องการกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่ ยังมีความคิดที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้

หลายครั้งเรามัวแต่คิดถึงเรื่อง การกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่ที่เป็นอุบัติการณ์ หรือ เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหลังความตายตามธรรมชาติของเรา คือ คิดไปว่าเราจะต้องตายเสียก่อน แล้วจึงจะกลับคืนชีพได้ แต่ในความเป็นจริง การกลับคืนชีพที่พระเยซูเจ้าต้องการให้เกิดกับชีวิตของคริสตชนแต่ละคนก็คือ การกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราก่อนตาย การเปลี่ยนแปลงชีวิตคริสตชนให้เป็นชีวิตคริสตชนที่สนิทแนบแน่นกับพระเยซูเจ้า จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นก่อนตาย ในขณะที่เรายังมีลมหายใจ จะรอให้เกิดหลังตายดูเหมือนจะช้าไม่ทันการ

แต่ก่อนที่เราจะกลับคืนชีพและมีชีวิตใหม่(ขณะที่เรายังไม่ตาย) เราก็จะต้องผ่านความตาย (ในขณะที่เรายังไม่ตาย) เสียก่อน นั่นคือ เราจะต้องตายก่อนตาย

การที่เราจะติดตามพระเยซูเจ้า และการที่เราจะสามารถทำทุกอย่างแบบเดียวกับที่พระเยซูคริสตเจ้าทำได้ ก็ต่อเมื่อ เราต้องมีหัวใจและจิตสำนึก รวมทั้งจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ พูดสั้นๆก็คือ เราต้องมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ

และเพื่อจะมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เราก็จะต้องฆ่าตัวตนของเราเอง ดังที่นักบุญเปาโลได้เคยกล่าวไว้ว่าเราจะต้องตายพร้อมกับพระคริสตเจ้า และมีชีวิตใหม่พร้อมกับพระองค์ และเครื่องมืออันทรงอิทธิฤทธิ์ที่เราจะใช้ฆ่าตัวตนของเรา เพื่อมีชีวิตใหม่ก็ไม่มีเครื่องมืออันใดที่ทรงพลังอำนาจนอกจากไม้กางเขน และ พระวาจาและคำสอนของพระเยซูเจ้า เมื่อเราตายพร้อมกับพระคริสตเจ้า และมีชีวิตใหม่พร้อมกับพระเยซูคริสตเจ้าได้แล้ว เราก็จะมีหัวใจและจิตสำนึกเดียวกันกับพระองค์ มีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และทำงานทุกอย่างได้เช่นเดียวกับพระองค์

ก่อนที่จะลงมือเขียนบทสนทนาจากเจ้าอาวาสฉบับนี้ก็ได้รับห่อของขวัญห่อหนึ่ง เปิดข้างในเป็นหนังสือหลายเล่ม และเล่มหนึ่งในหลายเล่มก็คือ “ความจริง ความรัก ความเมตตา” เป็นหนังสือรวบรวมบทเทศน์สั้นๆ และข้อคิดเตือนใจของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เป็นหนังสือน่าอ่าน บทเทศน์ของพระองค์ท่านแต่ละบทกำลังบอกกับเราว่า เราฆราวาส พระสงฆ์ นักบวช รวมทั้งพระสังฆราช เราทุกคนยังมีชีวิตที่ยังเหินห่างจากความเหมือน หรือ ความคล้ายกับพระเยซูคริสตเจ้า เรายังไม่เหมือนพระเยซูคริสตเจ้าในหลายๆเรื่องหรือทุกๆเรื่อง และสิ่งที่ไม่ควรลืมก็คือ สิ่งที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา ผู้แทนสูงสุดขององค์พระเยซูคริสตเจ้าได้พูดเตือน ก็เท่ากับองค์พระเยซูคริสตเจ้าพูด เตือนด้วยตัวของพระองค์เอง