Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 27 guests and no members online

2015-02-01 การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาสยาตราแสวงบุญตามวัดที่กำหนด

การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
โอกาสยาตราแสวงบุญตามวัดที่กำหนด
 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กำหนดให้ทุกเขตมีวัด 1 แห่งในแต่ละ เขต เพื่อการแสวงบุญรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ตลอดปีปีติแห่ง พระคุณการุณย์ 2015 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคริสตชน ได้อย่างทั่วถึง โดยมีรายนามวัดดังต่อไปนี้
เขต 1 วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)
เขต 2 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (วัดสามเสน) เขต 3 วัดซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน)
เขต 4 วัดพระวิสุทธิวงส์ (วัดลำไทร)
เขต 5 สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง 
เขต 6 วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา (วัดอยุธยา)
 
เงื่อนไขในการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
1. มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
2. สวดภาวนาบท “ข้าแต่พระบิดา” และบท “บทข้าพเจ้าเชื่อ
(สัญลักษณ์ของอัครสาวก)” อย่างศรัทธา ณ วัดในโอกาสไปแสวงบุญดังต่อไปนี้
ก. ทุกครั้งที่เข้าร่วมศาสนพิธีกรรม ซึ่งได้แก่
1) พิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์
2) พิธีบูชาขอบพระคุณวันธรรมดา
3) พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในการชุมนุมยาตราแสวงบุญที่จัดขึ้น
โดยคริสตชนกลุ่มใดๆ  ก็ตาม  ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ นักบวช หรือฆราวาส
ข. ร่วมงานสมโภชศาสนนามของวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นวัดแสวงบุญ
ข้อปฏิบัติศาสนศาสนกิจ อันเป็นองค์ประกอบที่เป็นเงื่อนไขประจำสำหรับการแสวงบุญทุกครั้ง ดังต่อไปนี้
ค. รับศีลอภัยบาป (สามารถรับศีลอภัยบาป 1 ครั้ง สำหรับการยาตราแสวงบุญในหลายๆ โอกาสได้ ถ้ารู้ตัวว่าไม่มีบาปหนัก)
ง. รับศีลมหาสนิท (รับศีลมหาสนิททุกโอกาสที่ยาตราแสวงบุญหากเกิดขัดข้องจะรับศีลมหาสนิทภายหลังในช่วงเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ได้)
จ. สวดภาวนาบท “ข้าแต่พระบิดา” และ”วันทามารีย์” หรือสวดบทภาวนาอื่นๆ ตามความศรัทธาของแต่ละคนก็ได้ ทั้งนี้เพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา (สวดทุกโอกาสที่ทำยาตราแสวงบุญ)
หมายเหตุ
1. ต้องปฏิบัติให้ครบเงื่อนไข
2. พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ เป็นพระคุณที่มีกำหนดให้รับได้วันละ 1 ครั้ง และสามารถอุทิศพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์นี้แก่ผู้ล่วงลับได้ด้วย
3. ในโอกาสยาตราแสวงบุญ สามารถวิงวอนขอพระคุณเพื่อช่วยให้ มีชีวิตในโลกปัจจุบันอย่างดี พร้อมๆ ไปกับขอพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ เพื่อช่วยบรรลุชีวิตแห่งความรอดนิรันดรด้วย
 
วิธีรับศีลอภัยบาป
  “เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน”
“คุณพ่อที่เคารพ ลูกเสียใจที่ได้ทำบาป ผิดต่อพระเจ้าและ พระศาสนจักร ขอคุณพ่ออวยพรลูก เพื่อจะได้แก้บาปอย่างดี
ลูกไม่ได้แก้บาปมานาน เป็นเวลา .......... (สัปดาห์/เดือน/ปี) บาปที่ลูกได้ทำมีดังนี้ ......... (บอกบาปที่เราทำ พร้อมทั้งจำนวนครั้ง ว่า ทำบาปนี้กี่ครั้ง) และขอสารภาพบาปอื่นๆ ที่ได้ลืมไป
เมื่อบอกบาปแล้ว ให้ตั้งใจฟังพระสงฆ์อบรม เตือนใจ และกิจใช้โทษ
(ขณะที่พระสงฆ์ยกบาป ให้สวดบทแสดงความทุกข์ และตอบรับ พระสงฆ์ อาแมน)
เมื่อกลับมาที่นั่ง ให้คุกเข่าสวด ทำกิจใช้โทษบาปตามที่พระสงฆ์ กำหนด
แล้วสวดบทแสดงความทุกข์.....
บทสารภาพบาป.....